8.45. Reinhard 2005

8.45.1. Descripció general

Figura 16.217. Exemple de mapa del to amb «Reinhard 2005»

Exemple de mapa del to amb «Reinhard 2005»

Imatge original

Exemple de mapa del to amb «Reinhard 2005»

Filtre aplicat amb la configuració predeterminada, després de canviar la precisió de la imatge en el GIMP a la llum lineal de punt flotant de 32 bits.


Aquest filtre es pot utilitzar per adaptar una imatge, que pot tenir un rang dinàmic elevat (HDR), per a la presentació amb un rang dinàmic baix. Aquest és un operador global eficient derivat d'observacions fisiològiques simples, produint luminància dins el rang 0,0-1,0.

Aquest enfocament del mapa del to va ser presentat originalment per Reinhard, E. i Devlin, K. (2005). «Reducció del rang dinàmic inspirada en la fisiologia dels fotoreceptors.» A: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, , 11(1) (2005), pàgs. 13–24.

[Nota] Nota

Encara que no és tan lent com els filtres Fattal i Mantiuk, el filtre Reinhard no és gaire ràpid en imatges més grans. Per a trobar la millor configuració de la imatge, primer podeu fer una petita selecció rellevant i desar-la com a predefinit abans d'utilitzar-la per a tota la imatge.

8.45.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingReinhard 2005.

8.45.3. Opcions

Figura 16.218. Opcions del diàleg del filtre «Reinhard 2005»

Opcions del diàleg del filtre «Reinhard 2005»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Brillantor

Brillantor global de la imatge.

Adaptació cromàtica

Adaptació a la variació del color a través de la imatge.

Adaptació a la llum

Adaptació a la variació de la llum a través de la imatge.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».