8.21. Το υπομενού «Συστατικά»

Σχήμα 16.169. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Συστατικά περιέχει λειτουργίες που λειτουργούν σε μεμονωμένα συστατικά χρώματος, ή όπου μπορείτε να συνδυάσετε ή να διαχωρίσετε αυτά τα συστατικά.

8.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsComponents.