8.23. Μείκτης καναλιού

8.23.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.190. Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Μείκτης καναλιού»

Εφαρμογή «Μείκτης καναλιού»


This command combines values of the RGB channels. It works with images with or without an alpha channel.

8.23.2. Activating the Command

You can access this command from the image menubar through ColorsComponentsChannel Mixer.

8.23.3. Επιλογές

Σχήμα 16.191. Επιλογές εντολής «Μείκτης καναλιού»

Επιλογές εντολής «Μείκτης καναλιού»

Presets

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Red Channel, Green Channel, Blue Channel

Each of these has three sliders, which set the contribution of the red, green and blue input channels in the output channel. The sliders go from -2 to 2. They represent the multiplication factor of the input channel that will be attributed to the output channel.

Διατήρηση φωτεινότητας

The mixing can result in an image where some of the colors are too light. This option lessens the luminosity of the color channels while keeping a good visual ratio between them. So, you can change the relative weight of the colors without changing the overall luminosity.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.23.4. Πώς δουλεύει ένας μείκτης καναλιού;

Each of the output channels is based on the values you set for the three RGB input channels. By default each output channel is based for 100% on the corresponding input channel. This is the one set to 1.0, and the others are set to 0.0. You can change each of the sliders from -2 to +2.

The three RGB input sliders let you give a percentage to every channel. For every pixel in the image, the sum of the calculated values for every channel from these percentages will be given to the output channel. Here is an example:

Σχήμα 16.192. Η αρχική εικόνα και τα κανάλια της

Η αρχική εικόνα και τα κανάλια της

RGB values of the pixels in red, green, blue, gray squares are displayed. The black rectangle is special, because black (0;0;0) is not affected by the command (0 multiplied by any percentage always gives 0). The result can't exceed 255 nor be negative.


Σχήμα 16.193. Η έξοδος καναλιού είναι κόκκινη. Πράσινο κανάλι +50

Η έξοδος καναλιού είναι κόκκινη. Πράσινο κανάλι +50

Στο κόκκινο τετράγωνο, οι τιμές εικονοστοιχείου είναι 230;10;10. Σχετικές τιμές είναι 1;0.5;0. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι 230*1 + 10*0,5 + 10*0 =235. Η ίδια λογική ισχύει για τα πράσινα και γαλάζια τετράγωνα.

Στο γκρι τετράγωνο, που περιέχει κόκκινο χρώμα, το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι πάνω από 255. Μειώνεται στο 255. Μια αρνητική τιμή θα γίνει 0.


Σχήμα 16.194. Το κανάλι εξόδου είναι κόκκινο. Πράσινο κανάλι +50%. Η επιλογή διατήρηση φωτεινότητας είναι σημειωμένη.

Το κανάλι εξόδου είναι κόκκινο. Πράσινο κανάλι +50%. Η επιλογή διατήρηση φωτεινότητας είναι σημειωμένη.

The values attributed to the Red Output channel are lower, preventing a too bright image.