3.6. Αντιγραφή

The Copy command makes a copy of the current selection and stores it in the Clipboard. The information can be recalled using the Paste, Paste Into Selection, or Paste as New Image commands. If there is no selection, the entire current layer is copied. «Copy» only works on the current active layer. Any layers above or below it are ignored.

3.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΑντιγραφή,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+C.