2.13. Εξαγωγή ως…

Η εντολή Εξαγωγή ως… επιτρέπει την αποθήκευση της εικόνας σας σε μια μορφή διαφορετική από XCF.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ αναφερθείτε στο Τμήμα 1, «Αρχεία» για πληροφορίες εξαγωγής σε διαφορετικές μορφές αρχείων.

2.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΕξαγωγή ως…>,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+Ε.