4.3. Καμία

Η εντολή Τίποτα ακυρώνει όλες τις επιλογές της εικόνας. Εάν δεν υπάρχουν επιλογές, η εντολή δεν κάνει τίποτα. Αιωρούμενες επιλογές δεν επηρεάζονται.

4.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectNone,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+A.

  • Επιπρόσθετα, στο Επεξεργασία επιλογής, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από την καρτέλα μενού: μενού επεξεργασίας επιλογήςΤίποτα ή με κλικ στο κουμπί εικονιδίου Dismiss the selection στον πυθμένα αυτού του διαλόγου.