6.13. Εφέ Xach

6.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.144. Παράδειγμα για το φίλτρο «εφέ Xach»

Παράδειγμα για το φίλτρο «εφέ Xach»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «εφέ Xach»

Εφαρμογή «εφέ Xach»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα λεπτό ημιδιαφανές 3Δ εφέ στην επιλεγμένη περιοχή ή κανάλι άλφα. Αυτό το 3Δ εφέ πετυχαίνεται με

  1. Τονισμό της επιλογής: μια νέα στρώση («τονισμένη») θα δημιουργηθεί πάνω από την ενεργή στρώση, γεμάτη με το χρώμα τονισμού. Έπειτα μια μάσκα στρώσης θα προστεθεί σε αυτή τη στρώση κάνοντας το μη καλυμμένο εικονοστοιχείο μερικώς διαφανές.

    Τονισμός στρώσης με μάσκα στρώσης

  2. Βαφή του αριστερής και πάνω άκρης της επιλογής με το τονισμένο χρώμα: για αυτό η «τονισμένη» στρώση θα επεκταθεί κατά ένα εικονοστοιχείο αριστερά και πάνω. Αυτές οι μικρές περιοχές θα είναι αδιαφανείς.

  3. Δημιουργώντας μια πίπτουσα σκιά στη κάτω δεξιά πλευρά της επιλογής.

Μπορείτε να διαφοροποιήσετε αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, για παράδειγμα επιλέξτε διαφορετικά χρώματα για τονισμό ή σκιά και αλλάξτε την ποσότητα και κατευθύνσεις των αντισταθμίσεων.

6.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowXach-Effect….

6.13.3. Επιλογές

Υπάρχουν δύο ομάδες επιλογών, καθεμιά ελέγχει τον τονισμό ή την σκιά και ένα πλαίσιο ελέγχου για την επιλογή συμπεριφοράς.

Σχήμα 17.145. Επιλογές «εφέ Xach»

Επιλογές «εφέ Xach»

Αντιστάθμιση τονισμού Χ, Αντιστάθμιση τονισμού Υ

Η αριστερή και επάνω ακμή επιλογής βαμμένες με το χρώμα τονισμού. Η αντιστάθμιση τονισμού είναι το μέγεθος (πλάτος ή ύψος) της αντίστοιχης περιοχής. Εάν η αντιστάθμιση είναι μικρότερη από 0 (αυτό είναι η προεπιλογή), η αριστερή (αντιστάθμιση Χ μικρότερη από 0) ή επάνω (αντιστάθμιση Υ μικρότερη από 0) περιοχή θα χρωματιστεί. Εάν η αντιστάθμιση είναι μεγαλύτερη από 0, η δεξιά (αντιστάθμιση Χ μεγαλύτερη από 0) ή κάτω (αντιστάθμιση Υ μεγαλύτερη από 0) περιοχή θα βαφτεί.

Χρώμα τονισμού

Αυτό είναι το χρησιμοποιούμενο χρώμα για τονισμό της επιλεγμένης περιοχής. Η προεπιλογή είναι λευκή, αλλά κλικ στο κουμπί χρωματολογίου εμφανίζει έναν επιλογέα χρώματος και μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

Αδιαφάνεια τονισμού

Η επιλογή θα καλυφθεί από μια μερικώς διαφανή περιοχή γεμάτη με το χρώμα τονισμού. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον ορισμό της στάθμης διαφάνειας. Αφού μια μάσκα στρώσης θα χρησιμοποιηθεί, οι περιοχές τιμών από 0 (πλήρης διαφάνεια) μέχρι 255 (πλήρης αδιαφάνεια).

Η αδιαφάνεια τονισμού ορίζεται σε 66, που είναι ισοδύναμο με 26%.

Επιλογές πίπτουσας σκιάς

Αυτές οι επιλογές δουλεύουν όπως οι αντίστοιχες επιλογές πίπτουσας σκιάς (χωρίς αλλαγή μεγέθους). Συνοπτικά:

Χρώμα πίπτουσας σκιάς

Κλικ στο κουμπί για άνοιγμα του επιλογέα χρώματος.

Αδιαφάνεια πίπτουσας σκιάς

Η αδιαφάνεια (0% - 100%) της στρώσης περιέχει τη σκιά.

Ακτίνα θόλωσης πίπτουσας σκιάς

Η χρησιμοποιούμενη ακτίνα από το φίλτρο θόλωση Γκάους, που θα εφαρμοστεί στη σκιά.

Αντιστάθμιση Χ πίπτουσας σκιάς, Αντιστάθμιση Υ πίπτουσας σκιάς

Κατεύθυνση και ποσότητα, κατά την οποία η σκιά θα μετακινηθεί από την επιλογή.

Διατήρηση επιλογής

Εάν σημειωθεί, η ενεργή επιλογή θα παραμείνει ενεργή όταν το φίλτρο έχει εφαρμοστεί.