4.4. Beskjering

Dette verktøyet vert først og fremst brukt for å beskjere biletet, dvs. å skjere vekk meir eller mindre av biletkantane for å framheva motivet eller gi betre balanse i biletet. Det kan også vere nyttig når du har behov for å ha biletet i eit bestemt format.

To define the crop area click and drag with the mouse. A highlighted area will appear that shows the crop boundaries. To move the whole crop area, click in the middle and drag the rectangle. Resizing can be done by moving close to the borders. The mouse cursor will change and you can drag either one side, if you are in the middle, or two sides, if you are in a corner. While you are changing the drag area, the size of the cropped area and the aspect ratio will be shown in the status bar.

Når musepeikaren viser flyttemerket, kan du bruke piltastane for å flytte beskjeringsrektangelet ein piksel om gongen. Held du nede Shift-tasten vert kvart steg på 25 pikslar.

To finalize cropping, click inside the crop rectangle or press the Enter key.

[Notat] Notat

By default the image canvas size isn't changed after cropping. The Tool Options of the Crop Tool have a setting Delete cropped pixels that can be checked to make sure the canvas size is also adjusted to the cropped area.

[Tips] Tips

You can use Guides to position the crop area. Make sure that the ViewSnap to Guides option is checked.

4.4.1. Aktivering

Du kan aktivera verktøyet på fleire måtar:

  • From the main menu: ToolsTransform toolsCrop.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+C keyboard shortcut.

4.4.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Når du klikkar inne i beskjeringsrektangelet og held nede museknappen vil handtaka forsvinne.

  • Trykk på Ctrl-tasten for å slå av og på Ekspander frå sentrum.

  • Trykker du nå ned på Shift-tasten vil du kunne slå av og på funksjonen Fast.

4.4.3. Verktøyinnstillingar

Figur 14.100. Innstillingane for verktøyet «Beskjering»

Innstillingane for verktøyet «Beskjering»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Berre dette laget

Gjer at klippinga verkar berre på det aktive laget.

Delete cropped pixels

When checked, the canvas size is adjusted to the cropped area. By default this is not checked, which means that after cropping the layers have been adjusted, but the canvas size is still the same. This is to make sure you don't remove anything by accident.

Tillat forstørring

Dette valet gjer at beskjeringa eller endringa av storleiken også kan gjerast utanfor biletet eller laget og endatil på lerretet. Du kan såleis velje kva storleik du vil på biletet. Dersom det ikkje finst noko å beskjere, vert dette gjennomsiktig.

Figur 14.101. Eksempel på bruk av «Tillat forstørring»

Eksempel på bruk av «Tillat forstørring»

Eit bilete på eit stort lerret

Eksempel på bruk av «Tillat forstørring»

Valet er aktivert og du kan teikne beskjeringsrektangelet utanfor biletkanten.

Eksempel på bruk av «Tillat forstørring»

Sluttbiletet:


Ekspander frå sentrum

Denne funksjonen gjer at beskjeringsrektangelet vil utvida seg frå der du først klikka, med klikkpunktet som midtpunkt. Du kan slå denne funksjonen av og på med Ctrl-tasten medan du teiknar rektangelet.

Fast punkt

Gjer at beskjeringa held seg til eit fast forhold mellom breidde og høgde. Du kan skrive inn dette forholdet i dialogvindauget.

  • Sideforhold: Dette er det førehandsinnstilde valet. Forholdet mellom breidde og høgde vert det same som i originalbiletet.

  • Breidde / Høgde: Breidda eller høgda vert halde på den verdien som er sett i innskrivingsruta nedanfor. Førehandsvalet er sett til 100 pikslar.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form «150×100» for example. The crop rectangle will adopt these values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Posisjon

Desse to tekstrutene viser koordinata for det øvre, venstre hjørnet for beskjeringsrektangelet. Den venstre ruta viser horisontal og den høgre ruta vertikal posisjon. Du kan også skrive i boksane og såleis frandre posisjonen for rektangelet. Måleeininga er til vanleg pikslar, men du kan få fram ei liste over andre måleeiningar ved å klikke på knappen px. Koordinata har nullpunktet i det øvre, venstre hjørnet av lerretet, ikkje biletet.

Storleik

Den venstre ruta viser breidda og den høgre ruta høgda på beskjeringsrektangelet. Du kan også skrive i desse rutene. Måleeininga er til vanleg pikslar, men du kan få fram ei liste over andre måleeiningar ved å klikke på knappen px.

Utheving

Dersom denne er aktivert, vert området utanfor beskjeringsrektangelet gjort mørkare for å utheva rektangelet.

The dark area opacity can be set using the Highlight opacity cursor.

Hjelpelinjer

Alle typar hjelpelinjer er omtalte i Del 2.2, «Rektangelutvalet»

Autokrymp

Denne knappen vil prøve å finna ein kant i det aktive laget og leggja beskjeringsrektangelet mest mogleg inntil denne kanten. Denne funksjonen er nyttig berre dersom det finst område som skil seg tydeleg ut frå bakgrunnen.

Figur 14.102. Eksempel på bruk av «Autokrymp»

Eksempel på bruk av «Autokrymp»

Eit bilete med skarpe avgrensingar og eit beskjeringsrektangel.

Eksempel på bruk av «Autokrymp»

Eit trykk på autokrymp-knappen resulterer i at beskjeringsrektangelet er tilpassa dei skarpe avgrensingane.


Krymp fletta

Normalt vil autokrymp bruka data frå det aktive laget. Dersom «krymp fletta» er slått på vert det i staden brukt data frå alle synlege lag.