Kapittel 12. Å tilpasse GIMP

Innhald

1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Korleis setje opp bufferlageret
4. Creating Shortcuts to Menu Commands
5. Personleg startskjerm

1. Rutenett og hjelpelinjer

Før eller seinare vil du ha behov for å plassera eitt eller anna svært nøyaktig på biletet ditt. Dette er vanskeleg å få til med vanleg datamus. Litt lettare dersom du brukar piltastane, som normalt flytter markøren eitt biletpunkt om gongen, eller 25 punkt om du samstundes held nede Shift-tasten. For å gjere dette arbeidet litt enklare, er det lagt inn to hjelpemiddel i GIMP: rutenett og hjelpelinjer (bm.: «innrettingslinjer»).

Figur 12.1. Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

1.1. Rutenettet

Figur 12.2. Bilete med standard rutenett

Bilete med standard rutenett

Each image has a grid. It is always present, but by default it is not visible until you activate it by toggling ViewShow Grid in the image menu. If you want grids to be present more often than not, you can change the default behavior by checking "Show grid" in the Image Window Appearance page of the Preferences dialog. (Note that there are separate settings for Normal Mode and Fullscreen Mode.)

Det vanlege rutenettet, slik du sette det opp då du installerte GIMP, ser ut som svarte kryss der rutelinjene kryssar kvarandre. Rutenettet har ein avstand på 10 biletpunkt i kvar retning, dvs. horisontalt og vertikalt. Du kan tilpassa dette til eigne behov ved å gå inn på sida Standard rutenett under Innstillingar i hovudmenyen. Ønskjer du å endra innstillingane berre for det biletet du arbeider på akkurat nå, kan du gå inn på BileteStill inn rutenett i menyen for biletvindauget for å få opp dialogen Still inn rutenettet.

Figur 12.3. Andre rutenettstilar

Andre rutenettstilar

Rutenettet kan vere til hjelp når du skal fastsette avstandar og samsvar mellom ulike biletdelar. Av og til kan det også vere nyttig å låse biletdelar til rutenettet. Vel du VisFest til rutenett, vil ein biletdel som vert sleppt i nærleiken av ei rutelinje, flytte seg til næraste linje og feste seg der. Du kan bestemme kor nære du må vere ei linje før dette vert aktivert ved å gå inn på Innstillingar i hovudmenyen og vidare til Verktøyalternativ. Dei fleste ser likevel ut til å vere nøgde med dei førehandsinnstilte 8 biletpunkta. Ver klar over at det er råd å feste til rutenettet sjølv om dette ikkje er synleg. Kanskje vanskeleg å sjå kvifor du ønskjer det slik, men det er altså mogeleg.

1.2. Hjelpelinjer

Figur 12.4. Bilete med fire hjelpelinjer

Bilete med fire hjelpelinjer

I tillegg til rutemønsteret kan du i GIMP også bruke hjelpelinjer for å plassere biletelement. Dette er vassrette og loddrette linjer som vert lagt midlartidig på biletet medan du arbeider med det.

Du hentar fram ei hjelpelinje ganske enkelt ved å klikke på ein av linjalane i biletvindauget og halde nede museknappen medan du drar hjelpelinja til ønskt plass. Hjelpelinja følgjer musepeikaren som ei blå prikkelinje. Når hjelpelinja er oppretta, vert flytteverktøyet aktivert og musepeikaren viser flyttesymbolet.

Har du behov for å plassere hjelpelinja meir nøyaktig, kan du bruke ein av kommandoane Ny hjelpelinje, Ny hjelpelinje (i %) eller Ny hjelpelinje frå utval.

You can create as many guides as you like, positioned wherever you like. To move a guide after you have created it, activate the Move tool in the Toolbox (or press the M key), you can then click and drag a guide; click-and-drag the intersection of two guides to move them together. To delete a guide, simply drag it outside the image. Holding down the Shift key, you can move everything but a guide, using the guides as an effective alignment aid.

Eigenskapane til hjelpelinjene er avhengig av kva Flytt-modus som er sett for flytteverktøyet. Med modus sett til Lag, vil musepeikaren vise ei lita hand når han kjem nær nok ei hjelpelinje. Hjelpelinja vert raud for å vise at ho er aktivert. Du kan nå flytte hjelpelinja eller fjerne ho ved å flytte ho inn til ein av linjalane. Dersom flyttemodus er sett til Utval kan du ikkje flytte hjelpelinja etter at ho er plassert på biletet.

Som med rutenettet, kan du også låse objekt til hjelpelinjene. Bruk VisFest til hjelpelinjer i biletmenyen. Har du så mange hjelpelinjer at det vert vanskeleg å finjustera biletet, kan du gøyme hjelpelinjene ved å avmarkera VisVis hjelpelinjer i biletmenyen. Du bør gjere hjelpelinjene synlege att så snart du kan, elles er det lett å verta forvirra neste gong du prøver å lage ei hjelpelinje og ikkje ser noko i det heile.

Dersom du meiner det normalt er enklare å arbeida utan synlege hjelpelinjer, kan du slå dei av permanent ved å avmarkera «Vis hjelpelinjer» i Biletvindauge i hovudmenyen. Kanskje ikkje særleg lurt å gjere dette, men det er altså mogleg.

Du kan fjerne hjelpelinjene med menyvalet BileteHjelpelinjerFjern alle hjelpelinjer.

[Notat] Notat

Another use for guides: the Slice Using Guides plugin can use guides to slice an image into a set of sub-images.