Kapittel 12. Å tilpasse GIMP

Innhald

1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Slik lagar du snarvegar til menyfunksjonane
4. Personleg startskjerm

1. Rutenett og hjelpelinjer

Før eller seinare vil du ha behov for å plassera eitt eller anna svært nøyaktig på biletet ditt. Dette er vanskeleg å få til med vanleg datamus. Litt lettare dersom du brukar piltastane, som normalt flytter markøren eitt biletpunkt om gongen, eller 25 punkt om du samstundes held nede Shift-tasten. For å gjere dette arbeidet litt enklare, er det lagt inn to hjelpemiddel i GIMP: rutenett og hjelpelinjer (bm.: «innrettingslinjer»).

Figur 12.1. Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

Bilete utan rutenett og hjelpelinjer

1.1. Rutenettet

Figur 12.2. Bilete med standard rutenett

Bilete med standard rutenett

I kvart bilete er det alltid eit rutenett. Det er der alltid, men er i utgangspunktet ikkje synleg. Du kan gjere det synleg ved å gå til hovudmenyen og klikka VisVis rutenett. Dersom du til vanleg helst vil arbeida med synleg rutenett, kan du endra standardoppførselen ved å merkja av for «Vis rutenett» i Biletvindauge. (Legg merke til at det er to innstillingar, ei for normalskjerm og ei for full skjerm).

Det vanlege rutenettet, slik du sette det opp då du installerte GIMP, ser ut som svarte kryss der rutelinjene kryssar kvarandre. Rutenettet har ein avstand på 10 pikslar i kvar retning, dvs. vassrett og loddrett. Du kan tilpassa dette til eigne behov ved å gå inn på sida Standard rutenett under innstillingar i hovudmenyen. Ønskjer du å endra innstillingane berre for det biletet du arbeider på akkurat nå, kan du gå inn på BileteStill inn rutenett i menyen for biletvindauget for å få opp dialogvindauget Still inn rutenettet.

Figur 12.3. Andre rutenettstilar

Andre rutenettstilar

Rutenettet er ikkje nyttig berre til hjelp når du skal fastsetja avstandar og samsvar mellom ulike biletdelar, det kan også brukast for å justera ting nøyaktig ved å slå av eller på VisFest til rutenett i hovudmenyen: dette får peikaren til å festa seg perfekt til eit rutenett som er innføre ein viss avstand. Du kan bestemma kor nære du må vere ei linje før dette vert aktivert ved å gå inn på Innstillingar i hovudmenyen og vidare til Verktøyalternativ. Dei fleste ser likevel ut til å vere nøgde med dei førehandsinnstilte 8 pikslar. Ver klar over at det er råd å festa til rutenettet sjølv om dette ikkje er synleg. Kanskje vanskeleg å sjå kvifor du ønskjer det slik, men det er altså mogeleg.

1.2. Hjelpelinjer

Figur 12.4. Bilete med fire hjelpelinjer

Bilete med fire hjelpelinjer

I tillegg til rutemønsteret kan du i GIMP også bruke hjelpelinjer for å plassere biletelement. Dette er vassrette og loddrette linjer som vert lagt midlartidig på biletet medan du arbeider med det.

Du hentar fram ei hjelpelinje ganske enkelt ved å klikka på ein av linjalane i biletvindauget og halde nede museknappen medan du dreg hjelpelinja til ønskt plass. Hjelpelinja følgjer musepeikaren som ei blå prikkelinje. Når hjelpelinja er oppretta, vert flytteverktøyet aktivert og musepeikaren viser flyttesymbolet.

Har du behov for å plassere hjelpelinja meir nøyaktig, kan du bruke ein av kommandoane Ny hjelpelinje, Ny hjelpelinje (i %) eller Ny hjelpelinje frå utval.

Du kan laga så mange hjelpelinjer som du ønskjer, og du kan plassera dei kvar som helst i biletet. Du kan også flytta ei hjelpelinje etter at du har laga ho, men då må du anten aktivera flytteverktøyet i verktøykassa eller trykkja M-tasten. Klikk og dra på kryssingspunktet mellom to hjelpelelinjer for å flytta begge samstundes. Du sletter ei hjelpelinje ved å dra ho utføre biletet. Held du nede Shift-tasten kan du flytta alt utanom hjelpelinjene.

Eigenskapane til hjelpelinjene er avhengig av kva Flytt-modus som er sett for flytteverktøyet. Med modus sett til Lag, vil musepeikaren vise ei lita hand når han kjem nær nok ei hjelpelinje. Hjelpelinja vert raud for å vise at ho er aktivert. Du kan nå flytte hjelpelinja eller fjerne ho ved å flytte ho inn til ein av linjalane. Dersom flyttemodus er sett til Utval kan du ikkje flytte hjelpelinja etter at ho er plassert på biletet.

Som med rutenettet, kan du også festa peikaren til nære hjelpelinjer. Bruk VisFest til hjelpelinjer i hovudmenyen. Har du så mange hjelpelinjer at det vert vanskeleg å finjustera biletet, kan du gøyma hjelpelinjene ved å avmarkera VisVis hjelpelinjer. Du bør gjera hjelpelinjene synlege att så snart du kan, elles er det lett å verta forvirra neste gong du prøver å lage ei hjelpelinje og ikkje ser noko som skjer i det heile.

Dersom du meiner det normalt er enklare å arbeida utan synlege hjelpelinjer, kan du slå dei av permanent ved å avmarkera «Vis hjelpelinjer» i Biletvindauge i hovudmenyen. Kanskje ikkje særleg lurt å gjere dette, men det er altså mogleg.

Du kan fjerne hjelpelinjene med menyvalet BileteHjelpelinjerFjern alle hjelpelinjer.

[Notat] Notat

Anna bruk av hjelpelinjer: Programtillegget giljotin kan bruke hjelpelinjene for å dela opp eit bilete i fleire mindre bilete.