3.10. Pennen (blekkverktøyet)

Dette verktøyet simulerer ein penn med utskiftelege splitter («pennespissar») som vert brukt for å skriva med blekk. Du kan bestemma breidda, forma og vinkelen på pennen etter kva slag avtrykk du ønskjer han skal gi.

3.10.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten frå

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsInk.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the K keyboard shortcut.

3.10.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Ctrl

Hald denne tasten nede for å gjere spissen om til ein fargeplukkar.

3.10.3. Innstillingar

Figur 14.67. Innstillingane for «pennen (blekkverktøyet)»

Innstillingane for «pennen (blekkverktøyet)»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Modus, dekkevne
Du finn ei beskriving av innstillingar som gjeld mange eller alle teikneverktøya under felles innstillingar for teikneverktøya.
Justering
Storleik

Bestemmer breidda på pennesplitta på ein skala frå 0, smalast, til 20, breiast.

Vinkel

Bestemmer hellingsvinkelen til pennesplitta, frå -90º til +90º.

Følsemd
Storleik

Bestemmer relativ breidde på splitta i høve til tidlegare innstilling. Legg merke til at null (0) ikkje gir null pennebreidde, men den minst moglege.

Helling

Bestemmer hellinga på splitta. Denne kontrollen verkar saman med vinkelkontrollen nemnd ovanfor, du må difor kanskje eksperimentera litt med desse to for å finna fram til den innstillinga du ønskjer. Innstillinga går frå 0 (minst helling) til 1 (mest helling).

Fart

Bestemmer breidda på splitta som ein funksjon av teiknefarten. Dette simulerer ein verkeleg penn, der streken vert tynnare dess raskare du strekar.

Type og form
Type

Du kan her velje mellom dei tre hovudformene til pennesplitta: sirkel, firkant og rombe.

Form

Du kan i tillegg endra utsjånaden til pennesplitta ved å halde nede museknappen medan du har markøren i det vesle kvadratet i midten av figuren som viser forma. Du endrar forma ved å flytte musemarkøren rundt inne i figuren.