9. Å endra penselbreidda

Alle penslane har variabel storleik som du kan endra.

9.1. Korleis variera penselstorleiken

Du kan endra penselbreidda på fleire måtar:

 • Ved hjelp av glidebrytaren Storleik i verktøyinnstillingar. Verktøya blyant, målarpensel, viskeler, luftpensel, kloning, helbred, perspektivkloning, slør/skjerp og avskygging/etterbelysing har ein glidebrytar for å variera penselstorleiken.

 • Ved å bruka standard snarvegstastar for å endra biletstorleiken:

  • Minsk storleiken med 1: [

  • Auk storleiken med 1: ]

  • Minsk storleiken med 10: {

  • Auk storleiken med 10: }

 • Ved å bruka standard musehjulhandling for å endra verktøystorleiken:

  • Minska storleiken med 1: Ctrl+Alt+Rullehjul ned

  • Auka storleiken med 1: Ctrl+Alt+Rullehjul opp

 • Ved å setja opp oppførsla til musehjulet i Innstillingar for inndatakontrollelement:

  1. Klikk på RedigerBrukarinnstillingar i hovudmenyen.

  2. I den venstre kolonna i vindauget som kjem fram klikkar du på InndataeiningarInndatakontrollar.

  3. Innstillingane Ekstra inndatakontrollar vert viste i to kolonnar: Tilgjengelege kontrollar og Aktive kontrollar.

   Dobbeltlikk på Main Mouse Wheel i Aktive kontrollar.

  4. Dialogvindauget for Set opp inndatakontrollelementaStrek opp bane vert opna.

   I den venstre kolonnen Hendingar vel du Rull opp.

  5. Klikk på knappen Rediger hending nedst i midten av lista.

  6. Dialogvindauget for Vel hendingshandling for kontrollelementet vert opna.

   Utvid elementet verktøy i Handlingr.

  7. I den venstre kolonnen Handling, vel Auk verktøystorleiken relativt og klikk deretter på knappen OK.

  8. No er handlinga Rull opp assosiert med handlinga verktøystorleik-auk-i-prosent.

  9. Lukk vindauget.

  10. Bruk den same framgangsmåten for å programmera Rull ned med Verktøystorleik: minsk relativt.

  11. Trykk OK-knappen i hovudvindauget for brukarinnstillingane.

  Har du følgd denne noko lange forklaringa, kan du no bruka musehjulet for å variera penselbreidda. Vel for eksempel penselverktøyet med rund pensel. Set peikaren i biletvindauget og rull musehjulet opp og ned for å sjå den runde penselen auka eller minska.

 • Ved å setja oppførsla til pilene Opp og Ned på tastaturet:

  Måten du gjer det på er nokså lik den vi brukte på musehjulet. Dei einaste skilnadane er:

  • Dobbeltklikk på Tastaturet i kolonnen Aktive kontrollelement.

  • I kolonnen Hendingar redigerer du markør opp for den første tasten og markør ned for den andre.

  • Nå kan du bruka piltastane opp og ned på tastaturet. Resultatet vert det same som når du rullar musehjulet.