8. Dialog for mønsterpensel

When your new animated brush is created, it is displayed within the image window and you would like save it into a gih format. You select FileSave as… menu, name your work with the gih extension in the new window relevant field and as soon as you pressed the Save button, the following window is displayed:

Figur 7.18. Dialogvindauget for mønsterpenselen

Dialogvindauget for mønsterpenselen

Dette vindauget dukkar opp når du lagrar eit bilete som mønsterpensel


Ved hjelp av denne kanskje noko uforståelege dialogen, kan du bestemma ein del av animasjonseigenskapane til penselen.

Avstand (Prosent)

«Avstand» er avstanden mellom penselavtrykka når du stryk penselen bortover underlaget. Du må tenke at å teikne med ein pensel er å avsette stempelavtrykk bortover teikneflata. Dersom avstanden mellom avtrykka er liten, kjem dei nærme kvarandre. Stroket ser ut som om det er samanhengande. Er avstanden stor nok, vert kvart avtrykk ståande for seg sjølv. Dette kan vere av interesse når du nyttar fargepenslar, som t.d. «pepper». Verdiane i dette valet kan variera frå 1 til 200. Verdien er eigentleg prosent av penseldiameteren der diameteren er sett til 100 (%).

Penselnamn

Dette er det penselnamnet som kjem opp i penselmenyen.

Cellestorleik

That is size of cells you will cut up in layers. Default is one cell per layer and size is that of the layer. Then there is only one brush aspect per layer.

Det er også mogleg å ha eitt stort lag og dele dette opp i dei cellene som vert brukte for dei ulike figurane i mønsterpenselen.

For instance, we want a 100×100 pixels brush with 8 different aspects. We can take these 8 aspects from a 400×200 pixels layer, or from a 300×300 pixels layer but with one cell unused.

Talet på celler

Dette er kor mange celler, ei for kvart enkeltbilete, som vert tatt ut frå kvart lag. Førehandsinnstillinga er det same som talet på lag, sidan det er eitt bilete per lag.

Vis som

Dette viserl korleis cellene er arrangert i laga. Dersom du har fire lag med to celler i kvart av laga, vert dette vist som 1 rad(er) med 2 kolonne(r) i kvart lag.

Dimension, nivå, markering

Dette er ikkje heilt enkelt, så det kan kanskje vere nødvendig med ei forklaring på korleis ein skal arrangere celler og lag.

GIMP starts retrieving cells from each layer and stacks them into a FIFO stack (First In First Out: the first in is at the top of the stack and so can be first out). In our example 4 layers with 2 cells in each, we'll have, from top to bottom: first cell of first layer, second cell of first layer, first cell of second layer, second cell of second layer, …, second cell of fourth layer. With one cell per layer or with several cells per layer, result is the same. You can see this stack in the Layer Dialog of the resulting .gih image file.

Når dette er gjort, lager GIMP ein tabell med Dimensjonen du har sett for biletet. Ein slik tabell kan ha opp til fire dimensjonar.

I dataverda vert ein tredimensjonal tabell (3D-tabell) definert som «tabellen(x,y,z)». Ein todimensjonal tabell som «tabellen(x,y)». Det er nokså enkelt å førestilla seg at ein 2D-tabell er sett saman av kolonner og rader.

Det vert litt verre med den tredimensjonale tabellen. Her snakkar vi ikkje om rader og kolonnar, men om dimensjonar og nivå. Den første dimensjonen er langs x-aksen, den andre er langs y-aksen og den tredje langs z-aksen. Kvar dimensjon har nivå med celler.

To fill up this array, GIMP starts retrieving cells from the top of stack. The way it fills the array reminds that of an odometer: right rank digits turn first and, when they reach their maximum, left rank digits start running. If you have some memories of Basic programming you will have, with an array(4,2,2), the following succession: (1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,2),(3,1,1),…, (4,2,2). We will see this later in an example.

Utanom rangeringsnummeret du kan gi kvar dimensjon i tabellen kan du også gi dei eit utvalsmodus. I GIMP kan du velje mellom fleire slike (Nedtrekkslista er ikkje tilgjengeleg for omsetting, difor engelske namn):

Aukande

GIMP vel eit område frå den aktuelle dimensjonen i høve til plasseringa i dimensjonen.

Tilfeldig

GIMP vel frå eit tilfeldig område i dimensjonen.

Vinkla

GIMP vel eit område frå den aktuelle dimensjonen i høve til kva retning penselen flyttar seg.

Det første området er for ein vinkel på 0º, dvs. rett oppover. Dei andre områda vert sett til ein vinkel som er 360° / (talet på område), og vert tald med klokka. Dersom du har fire område i den aktuelle dimensjonen i tabellen din, vil altså vinkelen flytte seg 90º med klokka for kvar retningsendring. Område 2 vil gjelde for 90º (mot høgre), det tredje område til 180º (rett nedover) og det fjerde område til 270° (-90°) (mot venstre). [2]

Velocity, Pressure, x tilt, y tilt

Desse innstillingane er for sofistikerte teiknebrett.

Eksempel

Ein eindimensjonal mønsterpensel

Kva kan alt dette brukast til? Vi vil vise dette gjennom ei eksempelrekke. I kvar dimensjon kan du gi penslane dine bestemte eigenskapar som fører til bestemte resultat.

La oss byrje med ein 1D-pensel som gir oss høve til å sjå nærare på kva utvalsmodus kan brukast til. Tenk deg noko som dette:

Vi tar det steg for steg:

 1. Select FileNew… from the image menu.

  Set Width and Height for example to 30 pixels.

  In the Advanced Options, set the Color space to RGB color and set Fill with to Transparency.

  Using the Text tool create 4 layers «1», «2», «3», «4». Delete the «background» layer.

 2. Select FileSave… from the image menu to first save your image as an .xcf file to keep its properties.

  Select FileExport As… from the image menu to export the image as an animated brush with the .gih extension.

  Export the image with a .gbr extension in the brushes directory in your personal GIMP folder. The location of this folder depends on your OS:

  • Linux: /home/user_name/.config/GIMP/2.10/

  • macOS: /Users/user_name/Library/Application Support/GIMP/2.10/

  • Windows: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\

 3. In the Export Image as Brush Pipe dialog, provide a Description, set the Spacing (percent) to 100, set the Cell size to 30×30, set Dimension to 1, and set Ranks to 4, and the Selection dropdown to incremental. Then click the Export button.

 4. In the Brush Dialog, click on the button Refresh brushes .

  Your brush appears among the other brushes. You can use it immediately, without restarting GIMP.

  Select your brush. Select pencil tool for instance and click and hold with it on a new image:

  Du kan sjå tala 1, 2, 3 og 4 i normal rekkefølgje.

 5. Take your .xcf image file back and save it as .gih setting the Selection dropdown to random:

  Tala vert viste i tilfeldig rekkefølgje.

 6. Now set the Selection dropdown to angular:

Ein tredimensjonal mønsterpensel

I denne tredimensjonale mønsterpenselen vil avtrykket variera etter kva retning penselstroket går. Avtrykket vil alternere regelmessig mellom høgre og venstre, medan fargen vil skifte tilfeldig mellom svart og blå.

The first question we have to answer to is the number of images that is necessary. We reserve the first dimension (x) to the brush direction (4 directions). The second dimension (y) is for Left/Right alternation and the third dimension (z) for color variation. Such a brush is represented in a 3D array «myarray(4,2,2)»:

There are 4 ranks in first dimension (x), 2 ranks in second dimension (y) and 2 ranks in third dimension (z). Thus there are 4×2×2 = 16 cells. We need 16 images.

 1. Å lage bilete for dimensjon 1 (x)

  Open a new 30×30 pixels image, RGB with Transparent Fill Type. Using the zoom draw a left hand with fingers upwards.[3] Save it as handL0k.xcf (hand Left 0° Black).

  Open the Layer Dialog. Double click on the layer to open the Layer Attributes Dialog and rename it to handL0k.

  Duplicate the layer. Let visible only the duplicated layer, select it and apply LayerTransformRotate 90° clockwise. Rename it to handL90k.

  Repeter dei same operasjonane og lag «handV180s» og «handV-90s» (eller «handV270s»).

 2. Å lage bilete for dimensjon 2 (y)

  Lage bilete til dimensjon 2 (y):: Denne dimensjonen har i dette eksemplet to rangeringar (område), eit for venstre og eit for høgre. Det venstre området har vi alt. Det høgre området lagar vi ved å snu biletet horisontalt.

  Duplicate the handL0k layer. Let it visible only and select it. Rename it to handR0K. Apply LayerTransformFlip Horizontally.

  Repeter dette på det andre venstrelaget for å laga høgreekvivalenten.

  Re-order layers to have a clockwise rotation from top to bottom, alternating Left and Right: handL0k, handR0k, handL90k, handR90k, …, handR-90k.

 3. Å lage bilete for dimensjon 3 (z)

  Lage bilete til dimensjon 3 (z): Også den tredje dimensjonen har to område, eit for svart og eit for blå farge. Det første området, svart, har vi alt. Bileta i dimensjon 3 er kopi av bileta i dimensjon 2, men i blåfarge. Dermed har vi dei 16 bileta vi treng. Problemet er at det er vanskeleg å handtera ei rad med 16 lag. Vi bruker derfor lag med to bilete i kvart lag.

  Select the handL0k layer and let it visible only. Use ImageCanvas Size… to change the canvas size to 60×30 pixels.

  Kopier handV0s-laget. Bruk Fyll-verktøyet og fyll handa på kopien med blåfarge.

  Vel Flytte-verktøyet. Dobbeltklikk på det og aktiver «Flytt dette laget». Flytt den blå handa over til høgresida. Det vil forenkle arbeidet dersom du forstørrer biletet på førehand.

  Make sure only handL0k and its blue copy are visible. Right click on the Layer Dialog: Apply the Merge Visible Layers command with the option Expand as Necessary. You get a 60×30 pixels layer with the black hand on the left and the blue hand on the right. Rename it to «handsL0».

  Gjer det same med dei andre laga.

 4. Sorter laga

  Layers must be set in order so that GIMP can find the required image at some point of using the brush. Our layers are yet in order but we must understand more generally how to have them in order. There are two ways to imagine this setting in order. The first method is mathematical: GIMP divides the 16 layers first by 4; that gives 4 groups of 4 layers for the first dimension. Each group represents a direction of the brush. Then, it divides each group by 2; that gives 8 groups of 2 layers for the second dimension: each group represents a L/R alternation. Then another division by 2 for the third dimension to represent a color at random between black and blue.

  Den andre metoden er visuell og bruker tabellrepresentasjon. Korrelasjonen mellom dei to metodane vert vist på neste bilete:

  Korleis GIMP les tabellen: GIMP byrjar med den første dimensjonen som er programmert for «vinklar», for eksempel 90°. I dette 90°-området, her vist i gult, vert høgre/venstre-vekslinga i den andre dimensjonen vald på ein «aukande» måte. Endeleg, i den tredje dimensjonen, vert det vald ut ein tilfeldig farge. Biletlaga må difor vere i denne rekkefølgja:

 5. Voilà. Your brush is ready. Save it as .xcf first, then export as .gih with the following parameters:

  • Avstand: 100

  • Beskriving: Hender

  • Cell Size: 30×30

  • Talet på celler: 16

  • Dimensjon: 3

   • Dimensjon 1: Rangering: 4 Val: Angular

   • Dimensjon 2: Rangering: 2 Val:: Incremental

   • Dimensjon 3: Rangering: 2 Val:: Random

  Place your .gih file into the GIMP brush directory and refresh the brush box (see steps above). You can now use your brush.

  Figur 7.19. Her er penselen brukt for å streke opp eit elliptisk utval:

  Her er penselen brukt for å streke opp eit elliptisk utval:

  Denne penselen vekslar regelmessig mellom høgre og venstre hand. Fargane vekslar tilfeldig i høve til dei fire penselretningane.
[2] For eldre versjonar av GIMP må du kan hende bytte ut «med klokka» med «mot klokka».

[3] Ok, we are cheating here: our hand is borrowed from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png.