8.41. Fargelegg frå mal

8.41.1. Oversyn

Figur 16.207. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Verknad av filteret «Fargelegg frå mal»


Dette filteret blir i hovudsak brukt til å fargelegga svart/kvit-bilete ved å overføra fargar frå eit fargebilete eller ein fargeovergang.

8.41.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under ColorsMapSample Colorize.

8.41.3. Innstillingar

Figur 16.208. Innstillingane for filteret «Fargelegg frå mal»

Innstillingane for filteret «Fargelegg frå mal»

Dialogvindauget er delt i to hovuddeler: Til venstre målet, dvs. biletet som skal fargast. Til høgre kjelda, dvs. biletet som fargen blir henta frå.

Mål, kjelde

Når du opnar dialogvindauget vil miniatyrane vise biletet du kalla opp filteret frå.

The sample can be the whole preview, or a selection of this preview. With the drop list, you can select another sample-image among the names of images present on your screen when you called the filter. If you choose From Gradient (or From Inverse Gradient), the selected gradient in Gradient Dialog (or its inverse) will be the sample. It will be displayed into the gradient bar below the sample preview. The sampling preview is grayed out and two cursors allow you to select the gradient range that will be applied to the image or selection.

Destination is, by default, the source image. The drop list displays the list of images present on your screen when you evoked the filter and allow you to select another destination image. If there is a selection in this image, it will be grayscale, else the whole preview will be grayscale.

Vis utvalet

Dersom biletet inneheld eit utval, vil dette valet bytte mellom å vise heile biletet eller utvalet.

Vis fargar

This option toggles between colors and grayscale.

Hent malfarge

Når du klikkar på denne, vil linja under kjeldebiletet vise fargeovergangen henta frå biletet. Dersom kjeldebiletet inneheld få fargar, kan det hende overføringa blir avbroten. Du må då merke av for Bruk mellomfarger for å få fram fleire farger å velje mellom.

Use Subcolors is more difficult to understand. Let's say first that in a grayscale image there is information only for Value (luminosity, more or less light). In a RGB image, each pixel has information for the three colors and Value. So, pixels with different color may have the same Value. If this option is checked, colors will be mixed and applied to Destination pixels having that Value. If it is unchecked, then the dominating color will be applied.

Output Levels

Du kan flytte på dei to trekantane, eller skrive verdiar inn i innskrivingsboksane for å avgrensa fargeområdet som skal overførast til målbiletet. Resultatet blir synleg med ein gong i målbiletet.

Input Levels

Du kan flytte på dei tre trekantane, eller skrive verdiar inn i innskrivingsboksane for å avvega innfarginga av mørke område, mellomtoneområde og lyse område. Resultatet blir synleg med ein gong i målbiletet.

Behald intensitet

Gjer at målbiletet får same gjennomsnitlege lysintensitet som kjeldebiletet.

Original intensitet

Gjer at målbiletet beheld lysintensiteten uforandra.