8.41. Χρωματισμός δείγματος

8.41.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.207. Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Εφαρμογή φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»


Αυτό το φίλτρο σας επιτρέπει να χρωματίσετε παλιές ασπρόμαυρες εικόνες χαρτογραφώντας μια εικόνα πηγής χρώματος ή μια διαβάθμιση σε αυτή.

8.41.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsMapSample Colorize.

8.41.3. Επιλογές

Σχήμα 16.208. Επιλογές του φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»

Επιλογές του φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»

Το παράθυρο φίλτρου διαιρείται σε δύο μέρη: Προορισμός στα αριστερά, δειγματοληψία στα δεξιά.

Προορισμός, δείγμα

Από προεπιλογή, οι εμφανιζόμενες προεπισκοπήσεις εικόνας αναπαράγουν την εικόνα που καλέσατε από το φίλτρο.

Το δείγμα μπορεί να είναι η συνολική προεπισκόπηση, ή μια επιλογή αυτής της προεπισκόπησης. Με τον αναδυόμενη κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη εικόνα-δείγμα μεταξύ των ονομάτων των εικόνων που παρουσιάζονται στην οθόνη σας, όταν καλέσατε το φίλτρο. Εάν επιλέξετε από διαβάθμισηαπό αντεστραμμένη διαβάθμιση), η επιλεγμένη διαβάθμιση στο διάλογο διαβάθμισης (ή η αντίστροφη της) θα είναι το δείγμα. Θα εμφανιστεί στη γραμμή διαβάθμισης κάτω από την προεπισκόπηση δείγματος. Η προεπισκόπηση δειγματοληψίας γίνεται αχνή και δύο δρομείς σας επιτρέπουν να επιλέξετε την περιοχή διαβάθμισης που θα εφαρμοστεί στην εικόνα ή στην επιλογή.

Προορισμός είναι, από προεπιλογή, η πηγαία εικόνα. Ο αναδυόμενος κατάλογος εμφανίζει τον κατάλογο των εικόνων που παρουσιάζονται στην οθόνη σας, όταν καλείτε το φίλτρο και σας επιτρέπει να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα προορισμού. Εάν υπάρχει μια επιλογή σε αυτή την εικόνα, θα είναι γκρι κλίμακας, αλλιώς όλη η προεπισκόπηση θα είναι σε γκρι κλίμακα.

Εμφάνιση επιλογής

Αυτή η επιλογή εναλλάσσει μεταξύ όλης της εικόνας και της επιλογής, εάν υπάρχει.

Εμφάνιση χρωμάτων

Αυτή η επιλογή εναλλάσσει μεταξύ χρωμάτων και κλίμακας γκρι.

Λήψη δείγματος χρωμάτων

Όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί, η γραμμή διαβάθμισης κάτω από την προεπισκόπηση δείγματος εμφανίζει χρώματα του δείγματος. Εάν το δείγμα σας κρατά μερικά χρώματα, οι μεταβάσεις μπορεί να είναι απότομες. Επισημάνετε την επιλογή εξομάλυνση χρωμάτων δειγμάτων για να τις βελτιώσετε.

Η χρήση υποχρωμάτων είναι πιο δυσνόητη. Ας πούμε πρώτα ότι σε εικόνα γκρι κλίμακας υπάρχουν πληροφορίες μόνο για την τιμή (φωτεινότητα (luminosity), περισσότερο ή λιγότερο φως). Σε μια εικόνα RGB, κάθε εικονοστοιχείο έχει πληροφορίες για τα τρία χρώματα και την τιμή. Έτσι, εικονοστοιχεία με διαφορετικό χρώμα μπορεί να έχουν την ίδια τιμή. Εάν σημειωθεί αυτή η επιλογή, τα χρώματα θα αναμειχθούν και εφαρμοστούν στα εικονοστοιχεία προορισμού που έχουν αυτήν την τιμή. Εάν δεν σημειωθεί, τότε θα εφαρμοστεί το επικρατούν χρώμα.

Επίπεδα εξόδου

Δύο πλαίσια εισόδου και δύο ολισθητές δρουν το ίδιο: περιορίζουν τη χρωματική περιοχή που θα εφαρμοστεί στην εικόνα προορισμού. Μπορείτε να διαλέξετε αυτή την περιοχή με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στην προεπισκόπηση προορισμού.

Επίπεδα εισόδου

Τρία πλαίσια εισόδου και τρεις ολισθητές επιτρέπουν να κανονίσετε τη σπουδαιότητα των σκοτεινών, μεσαίων και ανοιχτών τόνων. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στην προεπισκόπηση προορισμού.

Διατήρηση έντασης

Με σημειωμένη αυτήν την επιλογή, ο μέσος όρος έντασης του φωτός της εικόνας προορισμού θα είναι ο ίδιος όπως αυτός της εικόνας πηγής.

Αρχική ένταση

Με σημειωμένη αυτή την επιλογή, οι ρυθμίσεις έντασης σταθμών μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη: η αρχική ένταση θα διατηρηθεί.