5. SPREMINJANJE

Spremenjeno različico dokumenta lahko razmnožujete in razširjate pod zgornjimi pogoji iz 3. in 4. razdelka, če izdate spremenjeno različico s točno tem dovoljenjem, kjer spremenjena različica prevzame vlogo dokumenta in torej to dovoljenje ureja razširjanje in spreminjanje spremenjene različice za vsakogar, ki poseduje njen izvod. Poleg tega morate v spremenjeni različici narediti še naslednje:

 1. Na naslovni strani (ali platnicah, če obstajajo) uporabite naslov, različen od naslova izvirnega dokumenta in vseh prejšnjih različic (ki bi morale biti, če jih je kaj, naštete v razdelku Zgodovina v dokumentu). Če se izvirni založnik s tem strinja, lahko uporabite isti naslov, kot ga ima prejšnja različica.
 2. Na naslovni strani kot avtorje naštejte eno ali več oseb ali družb, odgovornih za avtorstvo sprememb v spremenjeni različici, skupaj z vsaj petimi glavnimi avtorji dokumenta (ali vsemi avtorji, če jih je manj kot pet), razen če vas slednji izrecno ne odrešijo te zahteve.
 3. Na naslovni strani imenujte založnika spremenjene različice kot založnika.
 4. Ohranite vsa obvestila o pravicah razširjanja dokumenta.
 5. Za svoje spremembe dodajte ustrezno obvestilo o pravicah razširjanja poleg drugih obvestil o pravicah razširjanja.
 6. Takoj po obvestilih o pravicah razširjanja vključite obvestilo o dovoljenju, ki javno dovoljuje rabo spremenjene različice pod pogoji tega dovoljenja, v obliki, prikazani v spodnjem dodatku.
 7. V tem obvestilu o dovoljenju ohranite popoln seznam nespremenljivih razdelkov in zahtevanih besedil na ovitku, podanih v obvestilu o dovoljenju dokumenta.
 8. Vključite nespremenjen izvod te licence.
 9. Ohranite razdelek, imenovan Zgodovina in njegov naslov ter vanj dodajte postavko z vsaj naslovom, letom, novimi avtorji in izdajateljem spremenjene različice, kot je podana na naslovni strani. Če v dokumentu ni razdelka, imenovanega Zgodovina, ga ustvarite in podajte naslov, leto, avtorje in izdajatelja dokumenta, kot je podan na njegovi naslovni strani, potem pa dodajte še postavko, v kateri opišite spremenjeno različico, kot piše v prejšnji povedi.
 10. Če obstaja, ohranite omrežno mesto za javni dostop do jasnih izvodov dokumenta, ki je podano v dokumentu, in podobno tudi vsa omrežna mesta s prejšnjimi različicami dokumenta, podana v dokumentu. Lahko jih dodate v razdelek Zgodovina. Lahko izpustite omrežno mesto za delo, ki je bilo izdano vsaj štiri leta pred samim dokumentom, ali, če vam izdajatelj, omenjen v ustrezni različici, to izrecno dovoli.
 11. V vsakem razdelku, poimenovanem Zahvale ali Posvetila, ohranite ime razdelka in v razdelku ohranite vso vsebino in naglašenost za vse tam podane zahvale in/ali posvetila.
 12. Ohranite vse nespremenljive razdelke dokumenta, z nespremenjenimi besedilom in naslovi. Številke razdelkov ali njihovi ekvivalenti ne štejejo za del naslovov razdelkov.
 13. Pobrišite vse razdelke, naslovljene Odobritve. Takšni razdelki ne smejo biti vključeni v spremenjeno različico.
 14. Nobenega obstoječega razdelka ne preimenujte v Odobritve ali v ime katerega od nespremenljivih razdelkov.
 15. Ohranite vsa opozorila o garancijah.

Če spremenjene različice vključujejo nove čelne razdelke ali dodatke, ki štejejo za sekundarne razdelke in ne vsebujejo iz dokumenta prepisane snovi, lahko po svoji presoji označite nekatere ali vse takšne razdelke kot nespremenljive. Da to storite, dodajte njihove naslove v seznam nespremenljivih razdelkov v obvestilu o dovoljenju za spremenjeno različico. Ti naslovi se morajo razlikovati od vseh drugih naslovov razdelkov.

Dodate lahko razdelek, imenovan Odobritve, če ne vsebuje nič drugega kot odobritve vaše spremenjene različice različnih strank – npr. recenzijske izjave ali besedilo, ki je bilo odobreno s strani organizacije kot veljavna definicija standarda.

Kot besedilo na naslovnici spremenjene različice lahko dodate odlomek največ petih besed, kot besedilo na zadnji strani pa odlomek največ 25 besed. Vsakdo lahko doda le po en odlomek besedilu na naslovnici in besedilu na zadnji strani platnic, vključno z odlomki po dogovorih. Če dokument že vsebuje besedilo na naslovnici za isti ovitek, ki ste ga prej dodali vi ali je bil dodan po dogovoru z isto (fizično ali pravno) osebo, ki jo zastopate, ne smete dodati še enega, pač pa lahko nadomestite starega z izrecnim soglasjem prejšnjega izdajatelja, ki je dodal stari odlomek.

Avtorji in izdajatelji dokumenta prek tega dovoljenja ne dajejo dovoljenj za uporabo njihovih imen za publiciteto ali pritrditve ali implicitnega soglasja za katero koli spremenjeno različico.