4.3. Απόπλεξη

4.3.1. Επισκόπηση

Images captured by videocards, especially when fast movement is recorded, may look blurred and stripped, with split objects. This is due to how cameras work. They don't record 25 images per second, but 50, with half vertical resolution. There are two interlaced images in one frame. First line of first image is followed by first line of second image followed by second line of first image, etc. So, if there have been an important move between the two images, objects will appear split, shifted, stripped.

The Deinterlace filter keeps only one of both images and replaces missing lines by a gradient between previous and following lines. The resulting image, or selection, will be somewhat blurred, but can be improved by enhance filters.

Μπορείτε να βρείτε πλεγμένες εικόνες στο [WKPD-ΑΠΟΠΛΕΞΗ].

4.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceDeinterlace….

4.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.37. Επιλογές φίλτρου απόπλεξης

Επιλογές φίλτρου απόπλεξης

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Keep

This setting lets you choose between Keep even fields and Keep odd fields. It determines which pixels are kept and which are removed. Try both options to see which gives the best results for your image.

Orientation

This setting lets you choose between deinterlacing Horizontal or Vertical lines.

Block size

This option lets you set the size of the deinterlaced rows or columns.

4.3.4. Παράδειγμα

Σχήμα 17.38. Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

Κορυφή: εικονοστοιχεία ζυγών γραμμών μετατοπίζονται κατά ένα εικονοστοιχείο στα δεξιά. Πυθμένας: μια γραμμή λείπει. Αυτές οι εικόνες εστιάζονται για εμφάνιση εικονοστοιχείων.

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

«Διατήρηση ζυγών πεδίων» σημειωμένη. Κορυφή: οι μονές γραμμές έχουν μετατοπιστεί στα δεξιά, για στοίχιση με τις ζυγές γραμμές. Πυθμένας: η κενή γραμμή έχει γεμίσει με κόκκινο.

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

«Διατήρηση μονών πεδίων» σημειωμένη. Κορυφή: οι ζυγές γραμμές έχουν μετατοπιστεί στα αριστερά, για στοίχιση με τις μονές γραμμές. Πυθμένας: η κενή γραμμή παραμένει, αλλά ενώνει πάνω και κάτω μέσα από διαβάθμιση.