6.9. Μεγάλη σκιά

6.9.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο με βάση το GEGL προστέθηκε στο GIMP-2.10.6. Απλοποιεί τη δημιουργία μεγάλων σκιών σε πολλές οπτικές τεχνοτροπίες.

6.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowLong Shadow….

Είναι διαθέσιμο εάν η επιλεγμένη στρώση διαθέτει κανάλι άλφα (δείτε Τμήμα 7.34, «Προσθήκη καναλιού άλφα»). Διαφορετικά, είναι απενεργοποιημένη.

6.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.129. Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τεχνοτροπία
Αρχικό αρχείο: η στρώση κειμένου δημιουργήθηκε μέσω της λειτουργίας "Στρώση σε μέγεθος εικόνας" στο μενού "Στρώσεις"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες, η Πεπερασμένη είναι η προεπιλογή, Άπειρη, εξασθένιση και εξασθένιση (σταθερό μήκος).

Σχήμα 17.130. Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»

Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Πεπερασμένο (προεπιλογή)
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Άπειρο
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένιση
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένηση (σταθερό μήκος)· μήκος = 30

Γωνία

Γωνία σκιάς, σε μοίρες.

Γωνία = 110°
Μήκος

Μήκος σκιάς, σε εικονοστοιχεία. Διατίθεται μόνο όταν η Τεχνοτροπία έχει οριστεί σε Περασμένο ή Αποσβέσιμο (σταθερό μήκος).

Μήκος = 30
Μέσο

Μέσο εξασθένισης σκιάς. Διαθέσιμο μόνο όταν η Τεχνοτροπία έχει οριστεί σε Εξασθένιση ή Εξασθένιση (σταθερό μήκος).

Χρώμα

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της σκιάς εδώ. Απλώς πατήστε στο δείγμα χρώματος και επιλέξτε ένα χρώμα όταν εμφανιστεί ο επιλογέας χρώματος ή χρησιμοποιήστε το σταγονόμετρο για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα.

Σύσταση

Η «Σύνθεση εξόδου» επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζεται η έξοδος αυτού του φίλτρου. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

  • Το Σκιά συν εικόνα θα παράξει τόσο την εικόνα εισόδου όσο και τη σκιά που δημιουργήθηκε. Αυτή είναι η προεπιλογή.

  • Η επιλογή Μόνο σκιά θα εξάγει μόνο τη δημιουργημένη σκιά.

  • Η επιλογή Σκιά μείον εικόνα θα εξάγει τη δημιουργημένη σκιά, αλλά αφαιρεί την περιοχή που κρύβει η εικόνα.

Σχήμα 17.131. Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Μόνο σκιά

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Σκιά μείον εικόνα