3.7. Εικονοστοιχείωση

3.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.22. Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Εφαρμογή του «Εικονοστοιχείωση»


Το φίλτρο εικονοστοιχείωσης αποδίδει την εικόνα χρησιμοποιώντας μεγάλες ομάδες χρώματος. Είναι πολύ παρόμοιο με το εφέ της τηλεόρασης, όταν σκοτεινιάζει ένας εγκληματίας κατά τη διάρκεια της δίκης. Χρησιμοποιείται για το «εφέ Αβραάμ Λίνκολν»: δείτε [BACH04].

3.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersBlurPixelize….

3.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.23. Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα

There are three Shape choices: Diamond, Round and Square (the default). Diamond and Round shapes will only be visible when you lower Size Ratio X/Y to about 0.6 (Diamond) or 0.5 (Round).

Πλάτος ομάδας, Ύψος ομάδας

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό πλάτος και ύψος των ομάδων, σε εικονοστοιχεία.

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, που δείχνεται από το εικονίδιο αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε πλάτος και ύψος ξεχωριστά, κλικ σε αυτό το εικονίδιο αλυσίδας για αποσύνδεση τους.

Λόγος μεγέθους Χ, Λόγος μεγέθους Υ

Λόγος μεγέθους οριζόντιο/κάθετο (0,000-1,000) εικονοστοιχείου μέσα σε ομάδα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,000. Ο αριθμός των ομάδων παραμένει ο ίδιος· έτσι, εάν αλλάξετε λόγο, αλλάζει το μέγεθος της ομάδας και τα εικονοστοιχεία που λείπουν αντικαθίστανται με το χρώμα του παρασκηνίου.

Offset X, Offset Y

Horizontal/Vertical offset of the shapes in pixels inside a block.

Χρώμα παρασκηνίου

Default background is that of toolbox. You can change it by clicking on color source, which opens a color selection dialog, or picking a color using the color picker on the right.

Note that you can change the background color to be partially or completely transparent by lowering the alpha value in the color selection dialog. This can lead to interesting effects provided the layer you are working on has an alpha channel.