5.4. Επιλογέας χρώματος

The Color Picker Tool is used to select a color on any image opened on your screen. By clicking a point on an image, you can change the active color to that which is located under the pointer. By default, the tool works on the active layer, but the Sample merged option lets you grab the color as a composite from all visible layers. Only colors in visible layers are used. A Color Picker Information window opens when you click on the image.

5.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsColor Picker..

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου O.

  • Πατώντας το πλήκτρο Ctrl, ενώ χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο βαφής. Ο διάλογος επιλογέα χρώματος δεν ανοίγει κατά αυτήν τη λειτουργία και το εργαλείο παραμένει αμετάβλητο μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου. Παρόλα αυτά μπορείτε να πάρετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Παράθυρο δείκτη.

5.4.2. Τροποποιητικά πλήκτρα

Ctrl

Το Ctrl δεν κάνει τίποτα εδώ. Αλλά, κατά τη χρήση εργαλείου βαφής, πατώντας το Ctrl επιτρέπει την επιλογή χρωμάτων χωρίς να πηγαίνετε στο εργαλείο Επιλογέας χρωμάτων.

Shift

If the Use info window (Shift) option is not checked, pressing the Shift key when you click on a pixel opens the Color Picker Information window.

[Σημείωση] Σημείωση

The Pointer Information gives you the same information permanently. Note that it defaults to Sample merged.

5.4.3. Επιλογές

Σχήμα 14.136. Επιλογές επιλογέα χρώματος

Επιλογές επιλογέα χρώματος

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Sample average

Ο ολισθητής Ακτίνα ρυθμίζει το μέγεθος της τετράγωνης περιοχής που χρησιμοποιείται για προσδιορισμό του μέσου χρώματος για την τελική επιλογή. Εάν διατηρείτε το κλικ στη στρώση, ο δείκτης ποντικιού δείχνει το μέγεθος του τετραγώνου ή της ακτίνας.

Sample merged

When enabled, the Sample merged checkbox will take color information as a composite from all the visible layers. Further information regarding Sample Merge is available in the glossary entry, Sample Merge.

Επιλογή στόχου (Ctrl)
Pick only

Το χρώμα του επιλεγμένου εικονοστοιχείου θα εμφανιστεί σε ένα διάλογο πληροφοριών, αλλά δεν χρησιμοποιείται αλλιώς.

Set foreground color

The Foreground color, as shown in the Color Area of the Toolbox, will be set to the color of the pixel you click on.

Set background color

The Background color, as shown in the Color Area of the Toolbox, will be set to the color of the pixel you click on.

Add to palette

Όταν αυτό το πλαίσιο επιλογής σημειωθεί, το επιλεγμένο χρώμα στέλνεται στην ενεργή χρωματική παλέτα. Δείτε Επεξεργαστής παλέτας.

Use info window (Shift)

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το παράθυρο πληροφοριών ανοίγει αυτόματα. Το πλήκτρο Shift επιτρέπει την εναλλαγή αυτής της πιθανότητας προσωρινά.

Σχήμα 14.137. Color Picker Information Window

Color Picker Information Window