3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας

3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου

Σχήμα 15.21. Ο διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου

Ο διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου

Ο διάλογος χρώματος επιτρέπει τη διαχείριση και επιλογή νέων χρωμάτων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πέντε διαφορετικές καταστάσεις: GIMP, CMYK, τρίγωνο, υδατοχρώματα και κλίμακες. Έχει ένα ενδιαφέρον σταγονόμετρο για επιλογή χρώματος οπουδήποτε στην οθόνη σας.

The dialog called from the FG/BG area in the toolbox is a bit different compared to the one called from the main menu:

  • οι ολισθητές είναι μόνιμα ορατοί αντί για επιλεγμένοι από το μενού κλίμακας,

  • δώδεκα κουμπιά εμφανίζουν τα τελευταία χρησιμοποιημένα χρώματα. Μπορείτε να διαλέξετε ένα χρώμα με κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά ή προσθέτοντας το χρώμα προσκηνίου ή παρασκηνίου σε αυτή τη λίστα ιστορικού.

Αυτός ο διάλογος δουλεύει είτε στο χρώμα προσκηνίου ή παρασκηνίου.

3.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsColors;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabColors,

  • από την εργαλειοθήκη: κλικ στο τρέχον χρώμα προσκηνίου ή παρασκηνίου.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Colors» dialog from the main menu: WindowsColors.

3.1.2. Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»

Επιλογέας GIMP

Με τον επιλογέα χρώματος GIMP, επιλέξτε ένα χρώμα με κλικ σε μια μονοδιάστατη λουρίδα τοποθετημένη στη δεξιά άκρη και έπειτα σε μια δισδιάστατη περιοχή τοποθετημένη στα αριστερά. Η μονοδιάστατη λουρίδα μπορεί να κωδικοποιήσει οποιαδήποτε από τις χρωματικές παραμέτρους H, S, V, R, G, ή B, όπως καθορίζονται από το πάτημα των γειτονικών κουμπιών. Η δισδιάστατη περιοχή τότε κωδικοποιεί τις δύο συμπληρωματικές χρωματικές παραμέτρους.

CMYK

Σχήμα 15.22. CMYK

CMYK

Παίρνετε αυτόν τον επιλογέα με κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή. Η προβολή CMYK δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χρωμάτων από το χρωματικό πρότυπο CMYK.

Τρίγωνο

Σχήμα 15.23. Ο επιλογέας τριγώνου

Ο επιλογέας τριγώνου

Αυτός ο επιλογέας χρησιμοποιεί το χρωματικό πρότυπο HSV . Κλικ στο χρωματικό κύκλο και σύρσιμο του δείκτη ποντικιού για επιλογή απόχρωσης. Κλικ και σύρσιμο στο τρίγωνο για ποικίλο διαισθητικό κορεσμό (κάθετα) και τιμή (οριζόντια).

Υδατόχρωμα

Σχήμα 15.24. Επιλογέας χρώματος υδατοχρώματος

Επιλογέας χρώματος υδατοχρώματος

Αυτός ο επιλογέας χρώματος συμβολίζεται με ένα πινέλο. Η κατάσταση λειτουργίας αυτού του επιλογέα είναι λίγο διαφορετική από αυτή των προτύπων που περιγράφτηκαν μέχρι τώρα. Η αρχή συνίσταται στην αλλαγή του τρέχοντος χρώματος προσκηνίου με κλικ στην παλέτα ορθογωνίου. Εάν το τρέχον χρώμα προσκηνίου είναι για παράδειγμα άσπρο, τότε γίνεται κοκκινωπό με κλικ στη κόκκινη χρωματική περιοχή. Επαναλαμβανόμενα κλικ δυναμώνουν το αποτέλεσμα. Με τον ολισθητή, που είναι ξεχωριστός από τη χρωματική παλέτα, μπορείτε να ορίσετε τη χρωματική ποσότητα ανά κάθε κλικ ποντικιού. Όσο πιο υψηλά είναι ο έλεγχος ολισθητή, τόσο πιο πολύ χρώμα παίρνεται ανά κλικ.

Παλέτα

Σχήμα 15.25. Επιλογέας χρώματος παλέτας

Επιλογέας χρώματος παλέτας

Αυτός ο επιλογέας χρώματος εμφανίζει έναν κατάλογο χρωμάτων της τρέχουσας παλέτας στον Διάλογο παλετών. Μπορείτε να ορίσετε τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου του GIMP πατώντας στα χρώματα στην προβολή χρωμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για μετακίνηση μέσα στον κατάλογο των χρωμάτων.

Κλίμακες

Σχήμα 15.26. Ο επιλογέας κλιμάκων

Ο επιλογέας κλιμάκων

Αυτός ο επιλογέας εμφανίζει μια γενική εμφάνιση των καναλιών R, G, B και τιμών H, S, V, τοποθετημένων σε ολισθητές.

Επιλογέας χρώματος

Ο επιλογέας χρώματος έχει μια ολότελα διαφορετική συμπεριφορά, από το εργαλείο επιλογέα χρώματος. Αντί για επιλογή χρωμάτων από την ενεργή εικόνα, μπορείτε να διαλέξετε χρώματα από όλη την οθόνη.

Το μειονέκτημα είναι ότι παίρνετε χρώματα αφού έχουν επεξεργαστεί από την πλήρη στοίβα χρώματος του συστήματος, ειδικότερα τη διαχείριση χρώματος. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του τελικού χρώματος μπορεί να καταλήξουν διαφορετικές από αυτές που επιστρέφονται από το εργαλείο επιλογέα χρώματος κατά την λεπτομερή εξέταση του καμβά. Εναπόκειται σε σας να κάνετε μια ενημερωμένη επιλογή του χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε.

Σημειογραφία HTML

Δείτε Σημειογραφία HTML. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις-κλειδιά CSS· εισάγετε το πρώτο γράμμα του χρώματος για να πάρετε έναν κατάλογο των χρωμάτων με τις λέξεις-κλειδιά τους:

Σχήμα 15.27. Παράδειγμα λέξεων-κλειδιών CSS

Παράδειγμα λέξεων-κλειδιών CSS

Δεξιοπατώντας στη σημειογραφία HTML το πλαίσιο κειμένου ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος που επιτρέπει την επεξεργασία της σημειογραφίας, ειδικά την επικόλληση σύνθετης σημειογραφίας που έχετε αντιγράψει από κάπου αλλού. Αυτό το μενού επιτρέπει επίσης την εισαγωγή ηλ. εικονιδίων (emojis).

Σχήμα 15.28. Το μενού περιεχομένου σημειογραφίας HTML

Το μενού περιεχομένου σημειογραφίας HTML

Πάνω δεξιά θα βρείτε ένα σύμβολο, που αποτελείται από δύο τόξα, με το οποίο μπορείτε να ανταλλάξετε το χρώμα προσκηνίου και παρασκηνίου. Κάτω αριστερά στον διάλογο, ακριβώς κάτω από την ομάδα χρώματος προσκηνίου, θα βρείτε μια εναλλασσόμενη επιφάνεια με δύο μικρά μερικώς επικαλυπτόμενα τετράγωνα, ένα μαύρο κι ένα άσπρο. Με κλικ σε αυτά, το χρώμα προσκηνίου και παρασκηνίου επιστρέφουν σε μαύρο και άσπρο αντίστοιχα.