14.18. Σπειροειδές

14.18.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.360. Εφαρμογή παραδείγματος για το ελικοειδές φίλτρο

Εφαρμογή παραδείγματος για το ελικοειδές φίλτρο

Εφαρμόστηκε το «Ελικοειδές» φίλτρο


You can find this filter from the main menu through FiltersRenderPatternSpiral….

Το ελικοειδές φίλτρο σάς επιτρέπει να φτιάχνετε σπειροειδή μοτίβα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά χρώματα. Εκτός από την επιλογή των χρωμάτων, είναι διαθέσιμες διάφορες άλλες παράμετροι για τον έλεγχο της εμφάνισης της σπείρας.

Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε.

14.18.2. Επιλογές

Σχήμα 17.361. Διάλογος επιλογών «Ελικοειδούς» φίλτρου

Διάλογος επιλογών «Ελικοειδούς» φίλτρου

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τύπος

Ο τύπος του σπειροειδούς μοτίβου. Μπορεί να είναι Γραμμικό, όπου η σπείρα έχει το ίδιο πάχος παντού, ή Λογαριθμικό, όπου η σπείρα ξεκινάει μικρή στη μέση και μεγαλώνει όσο πλησιάζετε προς την άκρη.

X, Y

Η αρχική μετατόπιση του σπειροειδούς μοτίβου.

Ακτίνα

Η σπειροειδής ακτίνα ελέγχει το μέγεθος των σπειρών.

Ισορροπία

Η ισορροπία της περιοχής μεταξύ των δύο χρωμάτων.

Περιστροφή

Η γωνία περιστροφής της σπείρας.

Κατεύθυνση

Ο σπειροειδής στροβιλισμός της περιστροφής μπορεί να είναι είτε δεξιόστροφος, είτε αριστερόστροφος.

Χρώμα 1, Χρώμα 2

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε τα δύο χρώματα που αποτελούν το ελικοειδές.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, που είναι η προεπιλογή, μπορείτε να ελέγχετε την Ακτίνα, την Ισορροπία και την Περιστροφή με τα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται πάνω από την εικόνα.