3.8. Διάλογος γραμματοσειρών

Σχήμα 15.59. Ο διάλογος γραμματοσειρών

Ο διάλογος γραμματοσειρών

Ο διάλογος «Γραμματοσειρές» χρησιμοποιείται για επιλογή γραμματοσειρών στο Εργαλείο κειμένου. Επιτρέπει επίσης να ανανεώσετε τη λίστα των διαθέσιμων γραμματοσειρών, εάν προσθέσετε καινούργιες στο σύστημά σας ενώ εκτελείται το GIMP.

3.8.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsFonts;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabFonts,

  • από τις επιλογές εργαλείου για το εργαλείο κειμένου. Με κλικ στο κουμπί «Γραμματοσειρά», αναδύεται ένας επιλογέας γραμματοσειράς. Στη κάτω δεξιά γωνία είναι ένα κουμπί που, εάν πατηθεί, εμφανίζει το διάλογο «Γραμματοσειρές».

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Fonts» dialog from the main menu: WindowsFonts.

3.8.2. Χρήση του διαλόγου γραμματοσειρών

Το πιο βασικό είναι η επιλογή γραμματοσειράς με κλικ σε αυτή: αυτή η γραμματοσειρά τότε θα χρησιμοποιηθεί από το εργαλείο κειμένου. Εάν αντί για κλικ και απελευθέρωση, κρατήσετε πατημένο το αριστερό πλήκτρο ποντικιού με το δείκτη τοποθετημένο πάνω από παράδειγμα γραμματοσειράς («Aa»), θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα δείξει ένα παράδειγμα μεγαλύτερου κειμένου («Pack my box with five dozen liquor jugs»).

Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Σχήμα 15.60. Ο διάλογος γραμματοσειρών

Ο διάλογος γραμματοσειρών

Διάλογος στην προβολή πλέγματος

Ο διάλογος γραμματοσειρών

Διάλογος στην προβολή λίστας


[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Στο μενού καρτελών για το διάλογο γραμματοσειρών, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, οι γραμματοσειρές τοποθετούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει ένα παράδειγμα της εμφάνισης της γραμματοσειράς («Aa»), ακολουθούμενης από το όνομα της γραμματοσειράς.

Ανανέωση λίστας γραμματοσειρών

Πατώντας αυτό το κουμπί στον πάτο του διαλόγου η λίστα γραμματοσειρών του συστήματος ξανασαρώνεται. Αυτό ίσως να είναι χρήσιμο εάν προσθέσετε νέες γραμματοσειρές ενώ τρέχει το GIMP και θέλετε να τις κάνετε προσπελάσιμες από το εργαλείο κειμένου. Μπορείτε επίσης να ξανασαρώσετε τη λίστα γραμματοσειρών με δεξί κλικ στην προβολή γραμματοσειρών και επιλογή «Ξανασάρωμα λίστας γραμματοσειρών» από το μενού που εμφανίζεται (στην πραγματικότητα είναι η μόνη επιλογή στο μενού).

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των προεπισκοπήσεων γραμματοσειράς στο διάλογο χρησιμοποιώντας το υπομενού «Μέγεθος προεπισκόπησης» του μενού καρτέλας του διαλόγου.