12.10. Το GIMP στο διαδίκτυο

Σχήμα 16.257. Το υπομενού «Το GIMP στο διαδίκτυο» του μενού βοήθειας

Το υπομενού «Το GIMP στο διαδίκτυο» του μενού βοήθειας

Η εντολή Το GIMP στο διαδίκτυο εμφανίζει ένα υπομενού που δίνει λίστες πολλών χρήσιμων ιστότοπων που έχουν να κάνουν με ποικίλες όψεις του GIMP. Μπορείτε να πατήσετε σε ένα από τα στοιχεία του μενού και ο περιηγητής ιστού θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το URL.