6.22. Περικοπή εικόνας

Μπορείτε να περικόψετε την εικόνα με δύο τρόπους:

6.22.1. Περικοπή στην επιλογή

Η εντολή Περικοπή στην επιλογή περικόπτει την εικόνα στα όρια της επιλογής αφαιρώντας κάθε λουρίδα στις άκρες, των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ. με απάλυνση) δεν είναι περικομμένες. Εάν η επιλογή έχει απαλυνθεί, η περικοπή εκτελείται στο εξωτερικό όριο της περιοχής που έχει απαλυνθεί. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος του μενού είναι απενεργοποιημένη.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή περικόπτει όλες τις στρώσεις της εικόνας. Για περικοπή μόνο της ενεργής στρώσης, χρησιμοποιήστε την εντολή Περικοπή στην επιλογή από το μενού στρώσεων.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από το μενού ΕικόναΠερικοπή στην επιλογή.

6.22.2. Περικοπή στο περιεχόμενο

The Crop to content command removes the borders from an image. It searches the layers for the largest possible border area that is all the same color, and then crops this area from the image, as if you had used the Crop tool.

Σχήμα 16.70. Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Αυτή η εικόνα αποτελείται από τρεις στρώσεις. Μία με κόκκινο τετράγωνο, μία με πράσινο τετράγωνο και μία με κίτρινο παρασκήνιο. Η πράσινη στρώση είναι ενεργή.

Παράδειγμα «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Η «Περικοπή στο περιεχόμενο» έχει περικόψει την εικόνα στα εξωτερικά όρια της πράσινης και της κόκκινης στρώσης. Μόνο το τμήμα της κίτρινης στρώσης μέσα στην κοκκινοπράσινη περιοχή έχει διατηρηθεί.


Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από το μενού μέσα από ΕικόναΠερικοπή στο περιεχόμενο.