7.2. Νέα στρώση

Η εντολή Νέα στρώση… ανοίγει τον διάλογο «Δημιουργία νέας στρώσης» που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα, κενή στρώση στη στοίβα στρώσεων της εικόνας, ακριβώς πάνω από την ενεργή στρώση.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν υπάρχει μια αιωρούμενη επιλογή, αυτή η εντολή θα εμφανίζεται ως Σε νέα στρώση. Χρησιμοποιώντας αυτό, θα μετατραπεί η αιωρούμενη επιλογή σε μια κανονική στρώση χωρίς να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Νέα στρώση.

7.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • You can access this command from the main menu through LayerNew Layer…, or by clicking on the dedicated button in the layer dialog.

7.2.2. Περιγραφή του διαλόγου «νέα στρώση»

Σχήμα 16.90. Ο διάλογος «νέα στρώση»

Ο διάλογος «νέα στρώση»

Κάτω από τον τίτλο «Δημιουργία νέας στρώσης», εμφανίζεται το όνομα της εικόνας στην οποία θα ανήκει αυτή η νέα στρώση. Στα δεξιά του τίτλου εμφανίζεται μια μικρογραφία αυτής της εικόνας. Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε ότι προσθέτετε τη στρώση στη σωστή εικόνα, όταν υπάρχουν περισσότερες από μία εικόνες ανοιχτές.

Όνομα στρώσης

Το όνομα της νέας στρώσης. Δεν έχει καμία λειτουργική σημασία, είναι απλώς ένας βολικός τρόπος για να θυμάστε τον σκοπό της στρώσης. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι «Στρώση», αλλά θυμάται το τελευταίο όνομα που χρησιμοποιήσατε. Εάν υπάρχει ήδη στρώση με το όνομα που επιλέξατε, προστίθεται αυτόματα ένας αριθμός σε αυτό για να γίνει το όνομα μοναδικό (π.χ. «Layer #1»), όταν πατάτε το Εντάξει για να δημιουργήσετε τη στρώση.

Ετικέτα χρώματος

Εάν πατήσετε σε ένα από αυτά τα πλήκτρα χρώματος, το πλαίσιο του εικονιδίου "Μάτι" της δημιουργημένης στρώσης θα έχει αυτό το χρώμα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ή να ομαδοποιήσετε στρώσεις, για να τα εντοπίσετε ευκολότερα όταν έχετε πολλές στρώσεις στην εικόνα σας.

Κατάσταση

Η κατάσταση μιας στρώσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η στρώση συνδυάζεται με τις στρώσεις που βρίσκονται κάτω από αυτήν. Η προεπιλογή είναι «Κανονική». Ο αναπτυσσόμενος κατάλογος προσφέρει μια ευρεία επιλογή καταστάσεων στρώσεων, γνωστών και ως καταστάσεις ανάμειξης. Στα δεξιά, υπάρχει ένας άλλος αναπτυσσόμενος κατάλογος για να επιλέξετε μεταξύ των «προεπιλεγμένων», ή των «παλαιών» καταστάσεων στρώσεων.

Οι καταστάσεις στρώσης περιγράφονται λεπτομερέστερα στις ενότητες Καταστάσεις στρώσεις και Παλιές καταστάσεις στρώσης.

Χώρος ανάμειξης, Σύνθετος χώρος

Ο χρωματικός χώρος που χρησιμοποιείται για την ανάμειξη ή τη σύνθεση της στρώσης με τις στρώσεις που βρίσκονται κάτω από αυτή. Η «Ανάμειξη» καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύονται τα χρώματα της ανώτερης και της κατώτερης στρώσης και η «Σύνθεση» τον τρόπο με τον οποίο η ανώτερη και η κατώτερη στρώση συγχωνεύονται μεταξύ τους σε σχέση με τη διαφάνεια κάθε εικονοστοιχείου.

Ανάλογα με τη κατάσταση στρώσης (βλ. παραπάνω) μία ή και οι δύο αυτές ρυθμίσεις μπορεί να είναι απενεργοποιημένες. Είναι ενεργοποιημένη μόνο για τις λειτουργίες στρώσεων, όπου η ρύθμιση αυτή έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η προεπιλογή είναι Αυτόματα. Οι άλλες επιλογές είναι RGB (γραμμική) και RGB (αντιληπτική). Σημειώστε ότι το τι μεταφράζεται σε Αυτόματο, εξαρτάται από την επιλεγμένη κατάσταση στρώσης. Δεν είναι το ίδιο για όλες τις καταστάσεις. Ορισμένες χρησιμοποιούν γραμμική, άλλες αντιληπτική.

Η γραμμική και η αντιληπτική (μη γραμμική) κωδικοποίηση περιγράφονται στην ενότητα Επιλογή ακρίβειας και κωδικοποίησης και στο Γλωσσάριο.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν αλλάζετε την κατάσταση στρώσης, τόσο ο Χώρος ανάμειξης όσο και ο Χώρος σύνθεσης επαναφέρονται πάντα στο Αυτόματο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν νόημα για τη συγκεκριμένη κατάσταση στρώσης.

Σύνθετη κατάσταση

Η Κατάσταση στρώσης, που μερικές φορές αναφέρεται ως «κατάσταση ανάμειξης» (Κανονική, Πολλαπλασιασμός, κ.λπ.), καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι χρωματικές τιμές της στρώσης και του παρασκηνίου του (μαζί με τη ρύθμιση χώρου ανάμειξης ). Η κατάσταση σύνθεσης μιας στρώσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι τιμές άλφα της στρώσης και του παρασκηνίου της (μαζί με τη ρύθμιση χώρος σύνθεσης ). Το παρασκήνιο της στρώσης είναι το περιεχόμενο ως προς το οποίο συντίθεται η στρώση, δηλαδή είναι ο συνδυασμός των στρώσεων που βρίσκονται κάτω από αυτήν.

Υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη σύνθεση της στρώσης ως προς το παρασκήνιο της: η αδιαφανής περιοχή του παρασκηνίου και η αδιαφανής περιοχή της στρώσης. Η κατάσταση ανάμειξης της στρώσης καθορίζει πώς θα συνδυαστούν τα χρώματα της τομής αυτών των δύο περιοχών: δηλαδή, η κοινή αδιαφανής περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης (τα εικονοστοιχεία που ανήκουν μόνο σε μία από αυτές τις περιοχές δεν χρειάζεται να συνδυαστούν με τίποτα και κρατούν το αρχικό τους χρώμα.) Η κατάσταση σύνθεσης της στρώσης καθορίζει ποιο μέρος από αυτές τις περιοχές θα διατηρηθεί και ποιο θα απορριφθεί.

Τα παρακάτω παραδείγματα εικόνας εμφανίζουν τη σύνθεση των δύο στρώσεων — η κάτω στρώση που περιέχει έναν εξομαλυμένο κόκκινο κύκλο και η πάνω στρώση που περιέχει έναν εξομαλυμένο πράσινο κύκλο — χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Πρόσθεση» και διάφορες καταστάσεις σύνθεσης (που εφαρμόζονται στην πάνω στρώση).

 • Ένωση: διατηρεί τις αδιαφανείς περιοχές και της στρώσης και του παρασκηνίου της, δηλαδή την ένωση τους.

  Σχήμα 16.91. Παράδειγμα της επιλογής «Ένωση»

  Παράδειγμα της επιλογής «Ένωση»

 • Αποκοπή στο παρασκήνιο: διατηρεί μόνο τις αδιαφανείς περιοχές του παρασκηνίου (αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή αδιαφανή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης, δηλαδή την τομή τους).

  Σχήμα 16.92. Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στο παρασκήνιο»

  Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στο παρασκήνιο»

 • Αποκοπή στη στρώση: διατηρεί μόνο την αδιαφανή περιοχή της στρώσης (αυτό περιλαμβάνει την κοινή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης δηλαδή την τομή τους).

  Σχήμα 16.93. Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στη στρώση»

  Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στη στρώση»

 • Τομή: διατηρεί μόνο την αδιαφανή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης, δηλαδή την τομή τους.

  Σχήμα 16.94. Παράδειγμα της επιλογής «Τομή»

  Παράδειγμα της επιλογής «Τομή»

 • Αυτόματη: Η «αυτόματη» κατάσταση δεν είναι μια ξεχωριστή κατάσταση σύνθεσης, αλλά αντιστοιχεί σε μία από τις άλλες καταστάσεις σύνθεσης, ανάλογα με την κατάσταση ανάμειξης της στρώσης: για «κανονική», «διάσπαση»και «συγχώνευση», αντιστοιχεί στην «ένωση» και για τις άλλες καταστάσεις (που υποστηρίζουν διαφορετικές καταστάσεις σύνθεσης) αντιστοιχεί σε «Clip to Backdrop».

Αδιαφάνεια

Καθορίζει την αδιαφάνεια της βαφής στη στρώση. Η προεπιλογή είναι 100%.

Πλάτος, ύψος

Οι διαστάσεις της νέας στρώσης. Όταν ο διάλογος εμφανίζεται, οι τιμές αρχικοποιούνται στις διαστάσεις της εικόνας. Μπορείτε να τις αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα δύο πλαίσια κειμένου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις μονάδες του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά.

Αντιστάθμιση Χ, αντιστάθμιση Υ

Η προεπιλεγμένη προέλευση της νέας στρώσης είναι η πάνω αριστερή γωνία του καμβά της εικόνας. Εδώ, μπορείτε να ορίσετε με ακρίβεια τη θέση της στρώσης. Επιλέγοντας μια αρνητική μετατόπιση, μπορείτε να ορίσετε τη στρώση ώστε να βρίσκεται εν μέρει εκτός του καμβά της εικόνας.

Γέμισμα με

Υπάρχουν πέντε επιλογές για το γέμισμα της νέας στρώσης: το τρέχον Χρώμα προσκηνίου, το τρέχον Χρώμα παρασκηνίου, Λευκό, Διαφάνεια και το τρέχον Μοτίβο.

Διακόπτες

Αυτοί οι διακόπτες στη δεξιά πλευρά αυτού του διαλόγου περιγράφονται στην τεκμηρίωση του διαλόγου Στρώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Γνωρίσματα στρώσης (Ορατό και Συνδεδεμένο) και Χαρακτηριστικά στρώσης (Κλείδωμα εικονοστοιχείων, Κλείδωμα θέσης και μεγέθους, Κλείδωμα άλφα).