7.33. Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»

Σχήμα 16.102. Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»

Το υπομενού διαφάνεια περιέχει εντολές που χρησιμοποιούν ή επηρεάζουν το κανάλι άλφα της ενεργής στρώσης.

7.33.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • You can access this submenu from the main menu through LayerTransparency.

7.33.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «διαφάνεια»

Το υπομενού διαφάνεια περιέχει τις παρακάτω εντολές: