6.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας

Σχήμα 15.90. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης νέας εικόνας

Προτιμήσεις προεπιλεγμένης νέας εικόνας

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το διάλογο νέας εικόνας. Δείτε την ενότηταδιάλογος νέας εικόνας για εξήγηση της σημασίας κάθε τιμής.

Χρώμα γρήγορης μάσκας

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε το χρώμα που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της επιλογής Γρήγορη μάσκα.