4.2. Στοίχιση και Κατανομή

Το εργαλείο στοίχισης και κατανομής είναι χρήσιμο στην στοίχιση των στρώσεων εικόνας με ποικίλα αντικείμενα εικόνας. Όταν αυτό το εργαλείο επιλέγεται, ο δείκτης του ποντικιού γίνεται μια μικρή παλάμη. Πατώντας σε ένα στοιχείο της στρώσης στην εικόνα, επιλέγετε τη στρώση που θα μετακινηθεί (με Shift + πάτημα, μπορείτε να επιλέξετε πολλές στρώσεις για στοίχιση)· αυτή η εστιασμένη στρώση έχει μικρά τετράγωνα στις γωνίες και ονομάζεται προορισμός. Τότε κάποια πλήκτρα στον διάλογο γίνονται ενεργά (παραμένουν ενεργά κατά τη διάρκεια όλης της συνεδρίας του GIMP): επιτρέπουν την επιλογή του προορισμού, δηλαδή άλλη στρώση, επιλογή, μονοπάτι, η προέλευση που θα στοιχιστεί μαζί του.

4.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

 • From the main menu: ToolsTransform ToolsAlign and Distribute.

 • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

 • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Q.

4.2.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Shift

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές στρώσεις με πατημένο το Shift και κλικ στις στρώσεις.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να διαλέξετε πολλαπλές στρώσεις χρησιμοποιώντας λάστιχο: κλικ κάπου έξω από μια φανταστική ορθογώνια περιοχή που καλύπτει τις επιθυμητές στρώσεις. Έπειτα σύρσιμο προς τα έξω αυτής της περιοχής μετακινώντας το δείκτη και απελευθέρωση του πλήκτρου ποντικιού. Τώρα κάθε στρώση, που είναι ολότελα μέσα στο συρόμενο ορθογώνιο, επιλέγεται.

Σημειώστε ότι τώρα δεν υπάρχει στόχος «πρώτου στοιχείου» που οι επιλεγμένες στρώσεις μπορούν να στοιχιστούν.

4.2.3. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.95. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο στοίχισης και κατανομής

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο στοίχισης και κατανομής

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Στοίχιση
Σχετικά με:

Σε αυτόν τον πτυσσόμενο κατάλογο, επιλέγετε τον προορισμό, του αντικειμένου της εικόνας με τον οποίο θα στοιχιστεί η στρώση.

 • Πρώτο στοιχείο: το πρώτο επιλεγμένο στοιχείο, επιλέγοντας πολλαπλές στρώσεις με πατημένο το πλήκτρο Shift. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει «πρώτο στοιχείο» όταν επιλέγετε πολλαπλές στρώσεις χρησιμοποιώντας λάστιχο.

 • Εικόνα: η εικόνα είναι ο προορισμός.

 • Επιλογή: η επιλογή είναι ο προορισμός.

 • Ενεργή στρώση: η ενεργή στρώση, στον διάλογο στρώσης, είναι ο προορισμός.

 • Ενεργό κανάλι: το ενεργό κανάλι, που περιέχει μια επιλογή που κάνατε πριν, είναι ο προορισμός.

 • Ενεργό μονοπάτι: το ενεργό μονοπάτι είναι οπροορισμός.

Στοίχιση πλήκτρων

Αυτά τα πλήκτρα γίνονται ενεργά όταν επιλεγεί στόχος.

 • Align left edge of target: to align left edge of source with left edge of target.

 • Align center of target: to align center of source on the vertical middle line of target.

 • Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of target.

 • Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.

 • Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line of target.

 • Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge of target.

Παράδειγμα

Εικόνα με επιλογή, η στρώση #1 (παρασκήνιο) είναι ενεργή, η στρώση #2 είναι ψαλιδισμένη στο περιεχόμενο, η στρώση #3 είναι στρώση κειμένου.

Πατάμε στον κίτρινο κύκλο: η στιβάδα #2 γίνεται η προέλευση. Θέλουμε να στείλουμε αυτήν την προέλευση στο μέσο της επιλογής: η επιλογή Ως προς ορίζεται σε «Επιλογή».

Το Στοίχιση στο κέντρο του προορισμού πατημένο

Το Στοίχιση στη μέση του στόχου πατημένο

Κατανομή
Κατανομή πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούνται όταν έχετε πολλούς προορισμούς και θέλετε να τους τακτοποιήσετε. Εδώ, οι στρώσεις που επιλέχτηκαν με Shift + πάτημα ονομάζονται «προορισμοί». Αλλά στην πραγματικότητα είναι προελεύσεις. Οι επιλογές «ως προς» είναι ενεργές για να ορίσουν τον προορισμό. Αυτοί οι μετασχηματισμοί είναι συνήθως ως προς την «εικόνα».

These options work as Align options, but you can distribute sources evenly.

 • Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly horizontally.

 • Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with center of the target horizontally.

 • Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.

 • Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with center of target.

Σχήμα 14.96. Παράδειγμα για τις εντολές «Κατανομής»

Παράδειγμα για τις εντολές «Κατανομής»

Base image: three layers. Παράδειγμα για τις εντολές «Κατανομής» (Distribute right edges of targets) will be used.

Παράδειγμα για τις εντολές «Κατανομής»
Active layer is yellow (target). All layers are aligned on the right edge of the yellow layer.

4.2.4. Πρακτικό παράδειγμα για την «Κατανομή»

Σχήμα 14.97. Αρχική

Αρχική
Τέσσερις στρώσεις κειμένου, με το ίδιο μέγεθος. Θέλουμε να τις στοιχίσουμε στο κέντρο της εικόνας.


      

Αρχική

Τις επιλέγουμε ως προελεύσεις με Shift + πάτημα.

Αρχική

The default target (Relative to) is «Image». We used the Αρχική (Distribute vertical centers of targets) command.

Αρχική

After using the Αρχική (Distribute targets evenly in the horizontal).


4.2.5. Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Σχήμα 14.98. Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

Με κλικ από αριστερά και πάνω από την κόκκινη στρώση, και σέρνοντας προς τα έξω μια περιοχή που καλύπτει την κόκκινη και κίτρινη στρώση μετακινώντας το δείκτη προς την κάτω δεξιά γωνία.

Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου

«Selection» is the reference. After a click on the Στοίχιση χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λάστιχου button, both layers align with the left side of the selection.