5.4. Εξαγωγή αρχείου

Το GIMP χρησιμοποιεί την εντολή αποθήκευσης μόνο για αποθήκευση εικόνων σε μορφή XCF. Όταν χρειάζεστε την εικόνα σας σε διαφορετική μορφή αρχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

You can access this command from the main menu through FileExport As…, or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Σχήμα 15.75. Διάλογος εξαγωγής εικόνας

Διάλογος εξαγωγής εικόνας

5.4.1. Ο διάλογος εξαγωγής εικόνας

Με αυτόν τον περιηγητή αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα το όνομα αρχείου και επέκτασης στο πλαίσιο ονόματος (προεπιλογή είναι «άτιτλο.xml») ή επιλέγοντας ένα αρχείο στη λίστα ονόματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε τον προορισμό της εικόνας στο αποθήκευση σε φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο εάν χρειάζεται.

Επιλογή τύπου αρχείου. Εάν επεκτείνετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή αρχείου και τη σχετική επέκταση αρχείου για το αρχείο σας στον κατάλογο.

Οι διάλογοι τύπου αρχείου περιγράφονται στο Τμήμα 1, «Αρχεία».

5.4.2. Εξαγωγή

Όταν το όνομα του αρχείου και ο προορισμός οριστούν, κλικ στο Εξαγωγή. Αυτό ανοίγει το διάλογο εξαγωγής για τον καθορισμένο τύπο αρχείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν το όνομα που εισαγάγατε υπάρχει ήδη, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο αυτό ή όχι. Εάν αντί για στρώση έχει επιλεγεί μάσκα στρώσης ή ένα κανάλι και η μορφή εξαγωγής δεν το υποστηρίζει, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.

If you have loaded a non-XCF file, the FileOverwrite command (followed by the file name) allows you to overwrite the original file, keeping its file format.

If you modify an image that you already have exported before, the FileExport to command (followed by the file name) allows you to export the file again in the same file format.