6.33. Ρύθμιση του πλέγματος…

Η εντολή Ρύθμιση πλέγματος σας επιτρέπει να ορίσετε τις ιδιότητες του πλέγματος, που μπορείτε να εμφανίσετε στην εικόνα σας, ενώ δουλεύετε με αυτή. Το GIMP παρέχει μόνο καρτεσιανά πλέγματα. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα των γραμμών πλέγματος το διάκενο και τις μετατοπίσεις από την αρχική εικόνα, ανεξάρτητα από τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές του πλέγματος. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πέντε διαφορετικές μορφοποιήσεις πλέγματος.

6.33.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageConfigure Grid….

6.33.2. Περιγραφή του διαλόγου «Ρύθμιση πλέγματος εικόνας»

Σχήμα 16.86. Ο διάλογος «Ρύθμιση πλέγματος»

Ο διάλογος «Ρύθμιση πλέγματος»

Εμφάνιση

Στον διάλογο Ρύθμιση πλέγματος, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του πλέγματος που εμφανίζονται όταν ενεργοποιείτε το πλέγμα εικόνας.

Τεχνοτροπία γραμμής
Διατομές (κουκκίδες)

Αυτή η τεχνοτροπία, η λιγότερο φανερή, δείχνει μια απλή κουκκίδα σε κάθε διατομή των γραμμών του πλέγματος.

Διατομές (σταυρονήματα)

Αυτή η τεχνοτροπία, η προκαθορισμένη, εμφανίζει ένα σταυρόνημα σε μορφή συν σε κάθε διατομή των γραμμών πλέγματος.

Διακεκομμένη

Αυτή η τεχνοτροπία εμφανίζει διακεκομμένες γραμμές στο χρώμα βάθους του πλέγματος. Εάν οι γραμμές είναι υπερβολικά κοντά, το πλέγμα δεν θα δείχνει καλό.

Διπλή διακεκομμένη

Αυτή η τεχνοτροπία δείχνει διακεκομμένες γραμμές, όπου τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου του πλέγματος εναλλάσσονται.

Συμπαγή

Αυτή η μορφοποίηση δείχνει συμπαγείς γραμμές πλέγματος στο χρώμα προσκηνίου του πλέγματος.

Χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου

Πατήστε στο πλήκτρο χρώματος για να επιλέξετε ένα νέο χρώμα για το πλέγμα.

Διάκενο

Πλάτος και ύψος

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος κελιού του πλέγματος και τη μονάδα μέτρησης.

Αντιστάθμιση

Πλάτος και ύψος

Μπορείτε να ορίσετε την αντιστάθμιση του πρώτου κελιού. Η αρχική συντεταγμένη είναι στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Από προεπιλογή, το πλέγμα ξεκινά στην αρχική συντεταγμένη (0,0).