Kapittel 2. Starting GIMP

Innhald

1. Starthjelp
1.1. Changing the Language
1.2. Argument i kommandolinja
1.3. Konfigureringsmapper
1.4. Tips og triks

1. Starthjelp

Usually you start GIMP either by clicking GIMP's icon on your desktop (if available), selecting it from a menu, or by typing gimp on a command line. If you have multiple versions of GIMP installed, you may need to add the exact version number: gimp-2.99.

You can, if you want, provide a list of image file names on the command line after the program name so that GIMP automatically opens those files after it starts. It is also possible to open files from within GIMP once it is running using the Open Image Dialog.

Most operating systems support file associations, which associates a class of files (as determined by their filename extension, such as .jpg) with a corresponding application (such as GIMP). When image files are properly «associated» with GIMP, you can double click an image in your file browser to open it in GIMP.

Viss du installerte flatpakkeversjonen av GIMP frå flathub.org, opnar du GIMP anten ved å klikka på eit ikon eller ved å skriva flatpak run org.gimp.GIMP//stable på kommandolinja.

1.1. Changing the Language

GIMP automatically detects and uses the system language. In the unlikely event that language detection fails, or if you want to use a different language, the easiest way is to change the language used in the Interface Preferences: EditPreferences, then go to the Interface section; Language can be set at the top.

If you prefer to change language by setting environment variables, you can use:

Under Linux

I LINUX: i «console mode», skriv du LANGUAGE=xx GIMP eller LANG=xx gimp der du byter ut «xx» med koden for det språket du ønskjer (nn for nynorsk, nb for bokmål for eksempel). Bakgrunn: LANGUAGE=xx set ein omgivnadsvariabel («environment variable») for programmet gimp.

Under Windows

Knappen KontrollpanelSystemAvansertOmgjevnadar i området «Systemvariablar» knappen Legg til: Skriv LANG for Namn og fr, de, etc. for verdi. Pass på! Du må trykkja OK tre gongar for å validera valet.

If you change languages often, you can create a batch file to change the language. Open NotePad. Type the following commands (for French for instance):

set lang=fr
start gimp-2.99.exe

Save this file as GIMP-FR.BAT (or another name, but always with a .BAT extension). Create a shortcut and drag it to your desktop.

Under Apple macOS

Frå Systeminnstillingar klikk Generelt på sidestolpen. Deretter vel du Språk og Region. Det ønskte språket skal vera først i lista.

Another GIMP Instance

You can use command line parameter -n to run multiple instances of GIMP. For example, gimp-2.99 starts GIMP in the default system language, and LANGUAGE=en gimp-2.99 -n starts another instance of GIMP in English. This can be very useful for translators.

1.2. Argument i kommandolinja

Although command line arguments are not required when starting GIMP, they can be useful in certain situations. On a Unix system, you can use man gimp for a complete list.

These arguments must be added to the command line that you use to start GIMP as gimp-2.99 [OPTION...] [FILE|URI...], where «OPTION...» can be one or more of the arguments listed below, followed by one or more file names.

-?, ,-h, --help

Display a list of all command line options.

--help-all

Vis alle hjelpvala.

--help-gegl

Vis alle GEGL-innstillingane.

--help-gtk

Vis alternativ for GTK+.

-v, --version

Skriv kva for versjon av GIMP som er i bruk, og slutt av programmet.

--license

Vis lisensinformasjon og slutt av.

--verbose

Vis detaljerte oppstartmeldingar.

-n, --new-instance

Start ei ny økt av GIMP.

-a, --as-new

Opna bilete som nytt.

-i, --no-interface

Køyr utan brukargrensesnitt.

-d, --no-data

Ikkje last inn mønsterelement, fargeovergangar, palettar eller penslar. Kan vere nyttig i ikkje-interaktive situasjonar der oppstarttida skal vere kortast råd.

-f, --no-fonts

Ikkje last inn nokon skrifttypar. Dette kan korte ned oppstarttida for GIMP når skripta ikkje brukar skrifttypar. Kan også vere nyttig for å finna skrifttypar med feil som gjer at GIMP stoppar opp.

-s, --no-splash

Ikkje vis oppstartskjermen.

--no-shm

Ikkje bruk delt minne mellom GIMP og programtillegga.

--no-cpu-accel

Ikkje bruk funksjonar for å auke farten på CPU. Kan vere nyttig for å finna eventuelle feil i slik programvare eller utstyr.

--session=namn

Use a different sessionrc file for this GIMP session. The given session name is appended to the default sessionrc filename.

-g, --gimprc=filename

Use an alternative gimprc file instead of the default one. The gimprc file contains a record of your preferences. Useful in cases where plug-in paths or machine specs may be different.

--system-gimprc=filenamn

Use an alternate system gimprc file.

-b, --batch=kommandoar

Utfør kommandosettet «non-interactively». Kommandosettet er typisk eit skript som vert utført av ei av GIMP sine skriptutvidingar. Dersom du brukar kommandoen -, vert kommandoane lesne frå standarinngangen.

--batch-interpreter=proc

Prosedyren som vert brukt for å køyre mengdetolkarane (batch kommandoane). Denne er normalt sett til Script-Fu.

--avslutt

Avslutt straks etter å ha utført førespurde handlingar

-c, --console-messages

Ikkje vis dialogboksar ved varsling av feil. Skriv meldingane til konsollen i staden.

--pdb-compat-mode=modus

PDB kompatibilitetsmodus (off|on|warn)

--stack-trace-mode=mode

Feilfinning i tilfelle krasj (never|query|always)

--debug-handlers

Aktiver signalhandterarar for ikkje-fatale feil. Vert brukt for å finna feil i GIMP.

--g-fatal-warnings

Gjer alle åtvaringane fatale. Vert brukt for å finna feil i GIMP.

--dump-gimprc

Vis ei gimprc-fil med normalinnstillingane. Kan kome til nytte dersom du rotar til gimprc-fila.

--show-playground

Vis ei preferanseside med eksperimentelle funksjonar.

--display=display

Bruk X visning (gjeld ikkje på Microsoft Windows).

1.3. Konfigureringsmapper

When first run, GIMP performs a series of steps to configure options and directories. The configuration process creates a user-writable configuration directory named GIMP, with a per-version subdirectory, i.e. GIMP/2.99. All of the configuration information is stored in this directory. If you remove or rename the directory, GIMP repeats the initial configuration process, creating a new GIMP/2.99 directory. You can use this capability to explore different configuration options without deleting your existing installation, or to recover if your configuration files are damaged.

Where your configuration folder will be stored, depends on your Operating System:

Under Linux

$XDG_CONFIG_HOME (defaulting to $HOME/.config);

Under Windows

%APPDATA% (usually c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\GIMP\2.99\);

Under Apple macOS

NSApplicationSupportDirectory (usually ~/Library/Application Support).

1.4. Tips og triks

Just a couple of suggestions before you start:

  • GIMP can provide tips you can read at any time using the menu command HelpTip of the Day. The tips provide information that is considered useful, but not easy to learn by experimenting; so they are worth reading. Please consider reading the tips when you have the time.

  • If at some point you are trying to do something, and GIMP seems to have suddenly stopped functioning, the Getting Unstuck section may be able to help you out.

  • Don't forget to check out the Preferences Dialog. GIMP is very customizable. There are a lot of settings that you can adjust to your personal preferences.