4.2. Å forandra storleiken på skjermvisinga

Du har eit stort bilete f. eks. frå eit digitalkamera, og ønskjer å redusere storleiken slik at det kan brukast på ei nettside, i ein e-post eller i andre samanhengar der det kan vere nødvendig eller ønskjeleg å redusere storleiken.

The first thing that you might notice after opening the image, is that GIMP opens the image at a logical size for viewing. If your image is very large, like the sample image, GIMP sets the zoom so that it displays nicely on the screen. The zoom level is shown in the status bar at the bottom of the image window. This does not change the actual image.

The other thing to look at in the title bar is the mode. If the mode shows as RGB in the title bar, you are fine. If the mode says Indexed or Grayscale, read the Del 4.7, «Å forandre biletmodus».

Select ImageScale Image…. You can right click on the image to open the menu, or use the menu along the top of the Image window.

Figur 3.17. Dialogvindauget for å skalere biletet, målt i pikslar

Dialogvindauget for å skalere biletet, målt i pikslar

Den vanlege eininga for storleiken på skjermvisinga av eit bilete er ein piksel. I dialogvindauget kan du bestemme Breidde og Høgde for biletet i pikslar. Ein piksel er ikkje ein fast definert storleik slik som meter og liter. Storleiken på pikslane blir i staden bestemt av utstyrsprodusenten. Den verkelege storleiken biletet blir vist med vil altså vere avhengig av kva medium det blir vist på. Det vil vere tydeleg skilnad om biletet blir vist på ein smarttelefon eller med ein LCD-prosjektor, eller på ulike dataskjermar for den del. Difor er det berre forvirrande å bruke andre måleeiningar for biletstorleiken enn pikslar for bilete som skal visast på ein skjerm. Den andre gruppa inneheld innstillingar for X-oppløysing og Y-oppløysing. Vala du gjer her har ingen verknad på skjermvisinga, og treng altså ikkje brukast dersom biletet skal visast berre på skjerm.

If you know the desired width, enter it in the dialog at the top where it says Width. This is shown in the figure above. If you don't have such a number in mind, choose an appropriate width for the desired use. Common screen sizes range between 600 pixels for simpler phones and 1920 pixels for an HD screen.

Når du endrar ein av dimensjonane for eit bilete vil GIMP endre dei andre dimensjonane i høve til endringa. Ønskjer du å endre fleire dimensjonar, sjå Del 4.5, «Å beskjere eit bilete». Berre hugs på at dersom du forandrar to dimensjonar vilkårleg og uavhengig av kvarandre, vil dette føre til at biletet blir strekt eller krympa.