4.2. Å forandra storleiken på skjermvisinga

Du har eit stort bilete for eksempel frå eit digitalkamera, og ønskjer å redusera storleiken slik at det kan brukast på ei nettside, i ein e-post eller i andre samanhengar der det kan vera nødvendig eller ønskjeleg å redusera storleiken.

Det første du kanskje legg merkje til, er at GIMP opnar biletet i ein passande storleik i høve til skjermen. Dersom biletet er svært stort, slik som eksempelbiletet, vil GIMP forminska visinga slik at ho passar perfekt til skjermen. Visingsstorleiken for biletet vert synt på statuslinja. Dette forandrar ikkje den eigentlege storleiken på biletet.

Oppe på tittellinja finn du også opplysningar om kva fargemodus biletet er i. Dersom modus er RGB er alt greitt. Står det i staden at biletet er indeksert eller i gråskala, bør du kanskje sjå innom Del 4.7, «Å forandra biletmodus».

Vel BileteSkaler biletet…. Du kan høgreklikka på biletet for å opna menyen, eller du kan bruka menyen øvst i biletvindauget.

Figur 3.15. Dialogvindauget for å skalera biletet, målt i pikslar

Dialogvindauget for å skalera biletet, målt i pikslar

Den vanlege eininga for storleiken på skjermvisinga av eit bilete er ein piksel. I dialogvindauget kan du bestemma Breidde og Høgde for biletet i pikslar. Ein piksel er ikkje ein fast definert storleik slik som meter og liter. Storleiken på pikslane vert i staden bestemt av utstyrsprodusenten. Den verkelege storleiken biletet vert vist med vil altså vera avhengig av kva medium det vert vist på. Det vil vera tydeleg skilnad om biletet vert vist på ein smarttelefon eller med ein LCD-projektor, eller på ulike dataskjermar for den del. Difor er det berre forvirrande å bruka andre måleeiningar for biletstorleiken enn pikslar for bilete som skal visast på ein skjerm. Den andre gruppa inneheld innstillingar for X-oppløysing og Y-oppløysing. Vala du gjer her har ingen verknad på skjermvisinga, og treng altså ikkje brukast dersom biletet skal visast berre på skjerm.

Dersom du veit kor breit biletet skal vera, skriv du dette inn for Breidde slik som vist på figuren over. Har du ikkje noko bestemt ønskje, bør du vurdera kva slag media biletet skal visast på. Ein enkel telefon har normalt ei breidde på 600 pikslar, ein HD-skjerm er 1920 pikslar brei.

Når du endrar ein av dimensjonane for eit bilete vil GIMP endra dei andre dimensjonane i høve til endringa. Ønskjer du å endra fleire dimensjonar, sjå Del 4.5, «Å beskjere eit bilete». Berre hugs på at dersom du forandrar to dimensjonar vilkårleg og uavhengig av kvarandre, vil dette føra til at biletet vert strekt eller krympa.