2.2. Biletvindauget

GIMP user interface is available in two modes: single-window mode (default), and multi-windows mode that you can get unchecking the WindowsSingle-Window Mode option.

Når du opnar GIMP utan eit ope bilete, ser biletvindauget ut til å vere borte i enkeltvindauge-modus. I multivindauge-modus er biletvindauget synleg, sjølv om det ikkje er noko bilete der.

Vi vil byrje med ei gjennomgåing av dei komponentane som er brukte i normalinnstillinga for eit vanleg biletvindauge. Nokre av desse komponentane kan fjernast ved å bruke vala i menyen Vis.

Figur 3.5. Biletarealet i enkeltvindauge-modus

Biletarealet i enkeltvindauge-modus

Figur 3.6. Biletvindauget i multi-vindauge-modus

Biletvindauget i multi-vindauge-modus

[Notat] Notat

Sjølv om det i enkelvindauge-modus ikkje er eit eige biletvindauge, vil vi likevel bruke nemninga «biletvindauget» om det området bietet er i.

 1. Title Bar: The Title Bar in an image window without an image displays «GNU Image Manipulating Program». An image window with an image displays the image name and its specifications in the title bar according to the settings in Preference Dialog. The Title Bar is provided by the operating system, not by GIMP, so its appearance is likely to vary with the operating system, window manager, and/or theme.

  Dersom du har opna eit bilete i eit anna format enn xcf er dette biletet likevel eigentleg «importert» som ei xcf-fil. Originalnamnet vert vist i statuslinja i biletvindauget.

  When an image is modified, an asterisk appears in front of its title.

 2. Main Menu: Directly below the Title Bar appears the Menu bar (unless it has been suppressed). The Main Menu provides access to nearly every operation you can perform on an image. You can also right-click on an image to display a pop-up menu, [1], or by left-clicking on the little «arrow-head» symbol in the upper left corner, called Menu Button, described just below. Many menu commands are also associated with keyboard shortcuts as shown in the menu. You can define your own custom shortcuts for menu actions in the Keyboard Shortcuts Dialog.

 3. Menu Button: Click the Menu Button to display the Main Menu in a column, (essential in full screen mode). If you like to use keyboard shortcuts, use Shift+F10 to open the menu.

 4. Linjal: I normaloppsettet er det synlege linjalar over og til venstra for biletet. Dette for å vise koordinata til musepeikaren inne i biletet. Til vanleg viser linjalane biletpunkt (pikslar), men dette kan du endre. Sjå nedafor.

  One of the most important uses of rulers is to create guides. Click and drag a ruler into the image to create a guide. A guide is a line that helps you accurately position things—or verify that another line is truly horizontal or vertical. Using the Move tool, you can click and drag a guide. Drag a guide out of the image to delete it; you can always drag another guide into the image. You can even use multiple guides at the same time.

  I linjalområdet vert musepeikaren vist som to små pilspissar som peiker vassrett eller loddrett.

 5. QuickMask Toggle: The small button in the lower left corner of the image toggles the Quick Mask on and off. When the Quick Mask is on, the button is outlined in red. See QuickMask for more details on this highly useful tool.

 6. Peikarkoordinat: Nede til venstre finn du koordinata for peikaren. I praksis er dette som oftast koordinata for musepeikaren dersom du bruker mus. Dersom peikaren kjem utanfor biletet, vert koordinata viste i grått. Måleeiningane er dei same som du har sett for linjalane.

 7. Måleeining: I normalsettinga vert det brukt pikslar (px) som måleeining på linjalane, men det kan av og til vere behov for andre måleeiningar. Du kan velje etter behov med denne menyen. (Merk at innstillingane i «Punkt for punkt» i Vis-menyen kan påverke måten biletet vert skalert på. Sjå Del 5.4, «Punkt for punkt» for nærare detaljar).

 8. Zoomknappen. Det finst mange måtar å forstørre eller forminske visninga av biletet på (zoome biletet), men denne knappen er oftast den enklaste. Du kan skrive inn forstørringsgraden i tekstbokse for meir nøyaktig kontroll med forstørringa.

 9. Statusområdet finn du nedst i biletvindauget. Normalt viser dette originalnamnet på bilet.xcf-fila og kor mykje minne biletet bruker. Du kan bruke RedigerBrukarinnstillingarBiletvindaugeTittel og status for å tilpassa kva informasjon som skal visast i statuslinja. Ved tidkrevande operasjonar viser statuslinja framgangen i operasjonen.

  [Notat] Notat

  Note that the memory used by the image is very different from the image file size. For instance, a 70 kB .PNG image may occupy 246 kB in RAM when displayed. There are two primary reasons the difference in memory usage. First, a .PNG file is compressed format, and the image is reconstituted in RAM in uncompressed form. Second, GIMP uses extra memory, and copies of the image, for use by the Undo command.

 10. Knappen Avbryt kan brukast til å bryte av tidkrevjande operasjonar. Denne knappen er ikkje alltid synleg.

  [Notat] Notat

  Nokre få programtillegg likar dårleg å verta avbrotne og demonsterar dette ved å øydeleggja biletet. Kanskje like greitt å la programmet gjere seg ferdig, og så bruke «angre» etterpå.

 11. Navigasjonskontroll. Denne knappen nede i høgre hjørnet gjer mest nytte for seg når du arbeider med store bilete eller store forstørringar. Klikkar du på denne, og held museknappen nede, vil du få fram ein miniatyr av det biletet du arbeider med. Dersom dette biletet er større enn skjermen, vil du også få fram ei ramme som viser det synlege utsnittet. Ved å flytte på ramma, kan du velje kva for eit biletutsnitt som skal synast i arbeidsvindauget. (Det finst også andre måtar å få fram navigasjonsvindauget på. Sjå Del 2.6, «Navigeringsdialogen»). Er maskinen din sett opp slik, kan du bruke den midtre museknappen eller musehjulet for å flytte deg rundt i biletet.

 12. Inactive Padding Area: When the image dimensions are smaller than the image window, this padding area separates the active image display from the rest of the user interface, so you're able to distinguish between them. You cannot apply any Filters or Operations in general to the inactive area.

 13. Biletvisinga: Den viktigaste delen av biletvindauget er naturlegvis biletvisinga. Denne er plassert midt i vindauget, omgitt av ei prikkelinje som markerer yttergrensa for biletet. Resten av biletvindauget er nøytralt grått. Du kan endre storleiken på biletet på mange måtar, inklusive med zoom-knappen nemnd ovanfor.

 14. Biletet følgjer biletvindauget. Dersom dette valet ikkje er avkryssa, vil visinga av biletet vere uforandra sjølv om du forandrer vindaugestorleiken. Dersom du t.d. gjer biletvindauget større, vil du sjå meir av biletet. Er knappen trykt inn, vil biletet forandre storleik i høve til biletvindauget slik at omlag den same delen av biletet vert vist. Visinga av biletet vert forstørra eller forminska i same grad som vindauget.

[Tips] Tips

Dra og slepp eit bilete inn i verktøykassa frå ein filutforskar for å opne biletet i sitt eige biletvindauge, eller altså eigentleg si eige biletfane.

Når ei biletfil vert dradd og sleppt i lagdialogen, vert fila lagt til i biletet som eit nytt lag.

Biletstorleiken og storleiken på vindauget kan vere ulike. Du kan tilpassa biletet til vindauget, og omvendt, med snartastane[1] Med Apple Macintosh og einknapps mus kan ein bruke Ctrl + museknappen i staden.