11. Filtres artístics

11.1. Introducció

Els filtres artístics creen efectes artístics com el cubisme, pintura a l'oli, tapís...

Aquesta categoria descriu els filtres següents: