3.6. Diàleg de les paletes

Una paleta és un conjunt de colors, sense ordre en particular. Mireu la secció Paletes per a obtenir informació bàsica sobre les paletes i com es creen i s'utilitzen.

El diàleg «Paletes» s'utilitza per a seleccionar una paleta, fent clic en una llista o graella. El GIMP proporciona una dotzena de paletes, i en podeu crear de noves. El diàleg «Paletes» també dona accés a diverses operacions per a crear paletes noves o modificar les que ja existeixen.

[Nota] Nota

El diàleg «Paletes» no ha de confondre's amb el diàleg de la paleta indexada, que s'utilitza per a modificar els mapes dels colors d'imatges indexades.

3.6.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

 • des del menú principal: FinestresDiàlegs acobablesPaletes;

 • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre el botó i seleccionant: Afegeix una pestanyaPaletes.

3.6.2. Ús de la finestra Paletes

En fer clic sobre una paleta en el diàleg, se selecciona aquesta paleta i s'obre l'editor de paletes, el qual permet establir els colors de primer pla o de fons del GIMP fent clic sobre els colors de la paleta. També podeu utilitzar les tecles del cursor per a seleccionar una paleta.

Per a editar el nom, feu doble clic sobre un nom de la paleta (en mode llista). Però només serveix per a les paletes que heu afegit. Si editeu un nom que no podeu canviar, tornarà al nom original tan aviat com premeu la tecla retorn o moveu el punter cap a un altre lloc.

Mode Graella i mode Llista

Figura 15.48. El diàleg de les «Paletes»

El diàleg de les «Paletes»

Mode graella

El diàleg de les «Paletes»

Mode llista


En el menú de la pestanya, podeu triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com a llista. En el mode graella, es disposen les paletes en una taula rectangular i se'n poden veure moltes a la vegada. En el mode llista, les paletes es disposen en una llista vertical, amb el nom al costat.

L'opció Previsualitza la mida permet personalitzar la mida de la previsualització de les cel·les de color.

Etiquetatge

Podeu utilitzar les etiquetes per a reorganitzar la visualització de les paletes. Consulteu Secció 3.7, «Etiquetatge».

Els botons del diàleg de les paletes

A baix de les paletes de la finestra del diàleg, hi ha diversos botons:

Edita aquesta paleta

Aquest botó obre Secció 3.6.4, «Editor de paleta».

Crea una paleta nova

Per a obtenir més informació sobre aquest botó consulteu Paleta nova.

Duplica aquesta paleta

Per a obtenir més informació sobre aquest botó consulteu Duplica la paleta.

Suprimeix aquesta paleta

Per a obtenir més informació sobre aquest botó consulteu Suprimeix la paleta.

Actualitza les paletes

Per a obtenir més informació sobre aquest botó consulteuActualitza les paletes.

3.6.3. El menú contextual de les «Paletes»

Figura 15.49. El menú contextual de les «Paletes»

El menú contextual de les «Paletes»

Es pot accedir al menú contextual «Paletes» fent clic dret en el diàleg Paletes o en triar l'element superior del menú de la pestanya del diàleg ( ).

[Nota] Nota

Algunes de les entrades del menú de la llista depenen de la instal·lació de la versió 3 de l'intèrpret Python per instal·lar-se en el GIMP 3.0. Això inclou en el moment d'escriure: Paleta de desplaçament..., Paleta al degradat, Paleta al degradat repetitiu i Ordena la paleta....

Edita la paleta…

«Edita la paleta» és una de les formes d'activar l'Editor de paleta: també podeu activar-la amb un doble clic sobre una paleta en el diàleg de les paletes, o fent clic al botó «Edita la paleta» a sota del diàleg.

Paleta nova

«Paleta nova» crea una nova paleta sense títol que inicialment no conté colors i obre l'editor de paleta per tal d'afegir-hi colors. El resultat es desa automàticament a la carpeta personal palettes quan sortiu del GIMP, estaran disponibles des del diàleg de les paletes en les sessions futures.

Importa la paleta…

Figura 15.50. El diàleg importa una paleta

El diàleg importa una paleta

«Importa una paleta» permet crear una paleta nova dels colors d'un degradat, una imatge o un fitxer de paleta. Aquest diàleg ofereix les següents opcions:

Selecciona l'origen

Podeu importar una paleta des de qualsevol dels degradats del GIMP (escollint-ne una des del menú adjunt), o des de qualsevol de les imatges actualment obertes (escollides des del menú adjunt).

Dues opcions relatives a la imatge com a origen, només disponibles per a imatges RGB:

 • Mostra fusionada: quan aquesta opció està marcada, els colors es recullen des de totes les capes visibles. Si no està marcada, els píxels es recullen només de la capa activa, encara que no sigui visible.

 • Només els píxels seleccionats: com indica el nom, els píxels només es recullen de l'àrea seleccionada, en la capa activa o en totes les capes visibles segons l'estat de l'opció anterior.

També podeu importar paletes des del format natiu del GIMP .gpl, o des dels següents formats externs de paleta.

 • Paleta RIFF de Microsoft (.riff)

 • Paleta de fulls d'estil en cascada (.css)

 • Paleta SwatchBooker (.sbz)

 • Paleta de colors d'Adobe (.aco)

 • Llibre de colors d'Adobe (.acb)

 • Paleta d'intercanvi de mostres d'Adobe (.ase)

 • Paleta de colors binària del Photoshop (.act)

 • Paleta de colors Paint Shop Pro (.psp)

Nom de la paleta

Es pot donar un nom a la paleta. Si aquest nom ja està en ús, el nom es formarà afegint-hi un número ("# 1", per exemple).

Nombre de colors

S'especifica la quantitat de colors de la paleta. Per defecte són 256, triats per tres raons: (1) tots els degradats contenen 256 colors; (2) els fitxers GIF tenen un màxim de 256 colors; (3) Les imatges indexades del GIMP tenen com a màxim 256 colors. Podeu triar el nombre de colors que vulgueu, sabent que el GIMP intentarà crear una paleta espaiant el nombre de colors, fins i tot entre el rang de colors del degradat o de la imatge.

Columnes

S'especifica el nombre de columnes de la paleta. Només afecta la manera com es mostra la paleta i no altera la forma d'utilitzar-la.

Interval

Encara que posem el «Nombre de colors» al màxim, mai no podrà excedir de 10000. Les imatges RGB tenen molts colors. L'Interval permet agrupar els colors similars sobre una mitjana i així obtenir una gamma millor. Aquest problema no existeix amb les imatges indexades de 256 colors: l'interval a 1 permet recollir 256 colors (aquesta opció està desactivada amb les imatges indexades de més de 256).

La paleta importada s'afegeix al diàleg «Paletes», i es desa automàticament a la carpeta personal palettes, quan sortiu del GIMP estarà disponible en les sessions futures.

Duplica la paleta

«Duplica la paleta» crea una paleta nova copiant la paleta actual, i obre l'editor de paleta perquè pugueu modificar-la. El resultat es desa automàticament a la carpeta personal palettes, quan se surt del GIMP, aleshores, estarà disponible en el diàleg de paletes de les sessions futures.

Fusiona les paletes…

Aquesta operació no està actualment operativa i l'entrada del menú està sempre desactivada.

Copia la ubicació de la paleta

Aquesta ordre permet copiar la ubicació del fitxer de la paleta al porta-retalls. A continuació, podeu enganxar-lo en un editor de text.

Mostra en el Gestor de fitxers

Mostra en el Gestor de fitxers obre la ubicació del fitxer de la paleta al Gestor de fitxers predeterminat del vostre sistema.

Suprimeix la paleta

«Suprimeix la paleta» des del diàleg de les «Paletes», i també del disc dur. Abans de fer efecte, us pregunta si hi esteu d'acord. Recordeu que no podeu eliminar les paletes que venen subministrades pel GIMP, només les que heu creat.

Actualitza les paletes

Actualitza Paletes torna a explorar totes les carpetes del camí de cerca de la paleta, i afegeix les paletes recentment descobertes a la llista en el diàleg Paletes. Això pot ser útil si obteniu fitxers de paleta d'alguna font externa, copieu-los en una de les carpetes de paletes i feu-los disponibles durant la sessió actual.

Anomena i exporta

El submenú Anomena i exporta ofereix diverses opcions per exportar la paleta actual en formats externs. En aquest moment, s'admet l'exportació als formats següents: Full d'estil CSS, Mapa Java, Diccionari PHP, Diccionari Python i Fitxer de text. Cadascun obrirà un diàleg on podreu introduir un nom de fitxer i triar una carpeta on s'emmagatzemarà el fitxer exportat.

Desplaça la paleta...

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg:

Figura 15.51. El diàleg «Desplaça la paleta»

El diàleg «Desplaça la paleta»

Aquesta ordre agafa l'últim color de la paleta i el posa en el primer lloc. El paràmetre Desplaçament permet establir la quantitat de vegades que s'ha realitzat aquesta acció.

Amb un «Desplaçament» negatiu, els colors es col·loquen de la primera posició a l'última en la llista de colors.

Figura 15.52. Exemples de «Desplaça la paleta»

Exemples de «Desplaça la paleta»

De dalt a baix: la paleta original, desplaçament = 1, desplaçament = 2.


Paleta a degradat

Amb aquesta ordre, tots els colors de la paleta s'utilitzen per a formar el degradat actual que es desa en el diàleg dels degradats. Es crea amb el nombre de segments igual al nombre de colors de la paleta donada.

Paleta a degradat repetitiu

Aquesta ordre crea un degradat repetitiu, utilitzant tots els colors de la paleta. Aquest degradat apareix en el diàleg dels degradats i es converteix en el degradat actiu. El degradat es crea amb un segment més que el nombre de colors de la paleta donada. El color del costat esquerre en el segment de més a l'esquerra serà del mateix color que el del costat dret en el segment de més a la dreta.

Figura 15.53. Exemple de «Paleta a degradat repetitiu»

Exemple de «Paleta a degradat repetitiu»

De dalt a baix: la paleta original, el degradat creat amb l'ordre.


Ordena la paleta...

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg que permet ordenar els colors de la paleta segons determinats criteris. Si la paleta es llegeix, només es crearà una paleta nova que s'ordenarà segons la configuració.

Una altra manera d'ordenar una paleta és utilitzant les opcions d'ordenació del diàleg Ajusta el mapa de colors.

No s'entenen bé diversos paràmetres d'aquest diàleg. Agrairem les aportacions de qualsevol que sàpiga millorar aquesta documentació.

Figura 15.54. El diàleg «Ordena la paleta»

El diàleg «Ordena la paleta»

 • Seleccions: aquesta opció determina com s'ordenarà la paleta. L'autor original no ha documentat bé com utilitzar això. Aconsellem deixar-ho tot per defecte.

 • Expressió de tall: aquesta opció afecta com s'ordena la paleta quan Tall/Matriu es va triar més amunt en seleccions. Documentació extreta del codi:

  Deixant això buit, o introduint : selecciona tots els elements.

  :4, o :4 fa una selecció de 4 files de tots els colors (longitud autodeterminada).

  :1,4 selecciona els primers 4 colors.

  :,4 selecciona files de 4 colors (el nombre de files s'autodetermina).

  :4,4 selecciona 4 files de 4 colors.

  4: selecciona una sola fila de tots els colors després de 4, inclòs.

  4:,4 selecciona files de 4 colors, començant per 4 (el nombre de files s'autodetermina).

  4:4,4 selecciona 4 files de 4 colors (16 colors totals), començant per l'índex 4.

  4 és il·legal (ambigu).

 • Canal per ordenar: aquesta opció determina en funció de quin tipus de canal de color es farà l'ordenació.

 • Ascensor: aquesta opció determina si l'ordenació ha de ser ascendent (Sí) o descendent (No). Fent clic al botó canvia entre sí i no.

 • Canal secundari per ordenar: aquesta opció determina el canal de color secundari per a l'ordenació en cas que la classificació del primer canal retorni valors iguals.

 • Ascensor: aquesta opció determina si l'ordenació ha de ser ascendent (Sí) o descendent (No). Fent clic al botó canvia entre sí i no.

 • Quantificació: de moment no documentat.

 • Canal de Partició: aquesta opció també s'utilitza per determinar com ordenar.

 • Quantificació de particions: aquesta opció s'utilitza conjuntament amb l'anterior.

3.6.4. Editor de paleta

Figura 15.55. L'Editor de paleta

L'Editor de paleta

L'editor de paleta té dues finalitats: primer, establir els colors del primer pla i del fons del GIMP (visibles a l'àrea de color de la caixa d'eines) amb els colors seleccionats de la paleta; segon, modificar la paleta. Podeu activar l'editor de la paleta per a qualsevol paleta, però només podeu modificar les paletes que heu creat, no les subministrades pel GIMP. (No obstant això, podeu duplicar qualsevol paleta i llavors modificar-ne la còpia). Si modifiqueu una paleta, els canvis es desen automàticament en sortir del GIMP.

3.6.4.1. Com activar l'editor de paleta

L'editor de la paleta només és accessible des del diàleg de les paletes: s'activa fent doble clic sobre una paleta, o fent clic al botó de sota a «Edita la paleta» o triant «Edita la paleta» del menú «Paletes».

L'editor de paleta és un diàleg acoblable; consulteu la secció sobre Diàlegs i acobladors.

3.6.4.2. Ús de l'editor de paleta

Si feu clic en una casella de color de la paleta, el color del primer pla del GIMP esdevindrà el color seleccionat: es pot veure a l'àrea de color de la caixa d'eines. Si manteniu pressionada la tecla Ctrl mentre feu clic, el color del fons del GIMP esdevindrà el color seleccionat.

Si la paleta és una paleta personalitzada, un doble clic sobre un color no només estableix el color del primer pla, sinó que també apareix un editor de color que permet modificar el color seleccionat.

Un clic dret sobre la paleta mostra el menú de l'editor de paleta. Les funcions són essencialment les mateixes que la dels botons de baix del diàleg.

Sota l'àrea de visualització de la paleta, a l'esquerra, hi ha una entrada de text que mostra el nom del color seleccionat (o «Sense títol»). Aquesta informació només hi és present com a recordatori.

A la dreta del nom hi ha una casella que permet establir el nombre de columnes que mostra la paleta. Això només afecta l'aspecte, i no el funcionament de la paleta. Si el valor es posa a zero, s'utilitzarà el valor per defecte.

A baix del diàleg hi ha un conjunt de botons, corresponen a les entrades del menú de l'editor de paleta, accessible fent clic dret en l'àrea de la paleta. Aquests són els botons:

Desa

Aquest botó fa que la paleta es desi a la carpeta personal palettes. Es desarà automàticament en sortir del GIMP, però podríeu utilitzar aquest botó si teniu por que el GIMP pugui fallar.

Torna a l'estat anterior

Aquesta operació encara no està implementada.

Edita el color

Obriu un editor de color, que permeti canviar el color. Si no teniu permís per a modificar la paleta, aquest botó no estarà actiu. Consulteu més a baix.

Color nou des del primer pla

Per a més informació sobre aquest botó, vegeu més a baix.

Suprimeix el color

Per a més informació sobre aquest botó, vegeu més a baix.

Redueix

Per a més informació sobre aquest botó, mireu més a baix.

Amplia

Per a més informació sobre aquest botó, vegeu més a baix.

Ajusta

Per a més informació sobre aquest botó, mireu més a baix.

3.6.5. Menú emergent de l'editor de paleta

Figura 15.56. Menú emergent de l'editor de paleta

Menú emergent de l'editor de paleta

Es pot accedir al menú editor de paleta fent clic dret sobre la paleta de l'editor, o triant l'entrada de dalt del menú de la pestanya. Les operacions també es poden fer utilitzant els botons que es troben en la part inferior del diàleg de l'editor.

Edita el color

«Edita el color» obre un editor de color que permet modificar el color de l'entrada de la paleta seleccionada. Si la paleta és una que no teniu permís per a editar (és a dir, una que subministra el GIMP quan està instal·lat), llavors l'entrada del menú estarà desactivada.

Color nou des del primer pla; color nou des del fons

Aquestes ordres afegeixen una nova casella de color a la paleta, utilitzen el color del primer pla o el color del fons.

Suprimeix el color

«Suprimeix el color», suprimeix el color seleccionat de la paleta. Si no teniu permís per a editar la paleta, l'entrada del menú romandrà desactivada.

Redueix

«Redueix», redueix l'escala vertical de les entrades de la paleta.

Amplia

«Amplia», augmenta l'escala vertical de les entrades de la paleta.

Ajusta

«Ajusta», ajusta la mida vertical de manera que totes les caselles de la paleta seran visibles i encaixaran en tota la finestra.

Edita la paleta activa

Quan aquesta opció està marcada (per defecte), podeu editar una altra paleta fent clic sobre ella en el diàleg «Paletes».