4.7. Διάτμηση

Το εργαλείο διάτμησης χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ενός μέρους εικόνας, στρώσης, επιλογής ή μονοπατιού σε μια κατεύθυνση και του άλλου μέρους στην αντίθετη κατεύθυνση. Π.χ., μια οριζόντια στρέβλωση θα μετακινήσει το ανώτερο μέρος στα δεξιά και το κατώτερο μέρος στα αριστερά. Ένα ορθογώνιο γίνεται ρόμβος. Αυτό δεν είναι περιστροφή: η εικόνα παραμορφώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο μετά την επιλογή, πατήστε στην εικόνα ή επιλογή: ένα πλέγμα πιθανόν επικάθεται και ο διάλογος πληροφορίας στρέβλωσης ανοίγει. Σύροντας τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα παραμορφώνετε την εικόνα, οριζόντια ή κάθετα σύμφωνα με τη δοσμένη κατεύθυνση στον δείκτη. Όταν ικανοποιηθείτε, πατήστε το πλήκτρο διάτμησης στο διάλογο πληροφοριών για επικύρωση.

Σχήμα 14.107. Παράδειγμα διάτμησης

Παράδειγμα διάτμησης

[Σημείωση] Σημείωση

Δεν μπορείτε να διατμήσετε και με τους δύο δρόμους ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στρέβλωσης δύο φορές στην άκρη.

4.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsShear.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • By pressing the Shift+H keyboard shortcut.

4.7.2. Επιλογές

Σχήμα 14.108. Επιλογές εργαλείου διάτμησης

Επιλογές εργαλείου διάτμησης

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Μετασχηματισμός; Παρεμβολή; Κατεύθυνση; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

4.7.3. Ο διάλογος ρύθμισης διάτμησης

Σχήμα 14.109. Ο διάλογος ρύθμισης διάτμησης

Ο διάλογος ρύθμισης διάτμησης

Βαθμός διάτμησης Χ

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το εύρος οριζόντιας διάτμησης. Μια θετική τιμή παράγει μια δεξιόστροφη κλίση. Μια αρνητική τιμή δίνει μια αριστερόστροφη κλίση. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα με στρέβλωση είναι ημιεικονοστοιχεία.

Βαθμός διάτμησης Υ

Όπως πιο πάνω, στην κάθετη κατεύθυνση.