6.27. Στοίχιση ορατών στρώσεων…

Με την εντολή Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, μπορείτε να τοποθετήσετε με πολύ ακρίβεια τις ορατές στρώσεις (αυτές που σημειώνονται με το εικονίδιο «μάτι»). Αυτός ο βαθμός ακρίβειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν δουλεύετε με κινούμενα σχέδια, που τυπικά έχουν πολλές μικρές στρώσεις. Πατώντας στο Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων εμφανίζεται ένας διάλογος που σας επιτρέπει να διαλέξετε πώς θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι στρώσεις.

Σχήμα 16.74. Παράδειγμα εικόνας με ευθυγράμμιση στρώσης

Παράδειγμα εικόνας με ευθυγράμμιση στρώσης

Το παράδειγμα της εικόνας περιέχει τέσσερις στρώσεις σε μεγάλο καμβά (150x150 εικονοστοιχεία). Το κόκκινο τετράγωνο είναι 10x10 εικονοστοιχεία, το πράσινο ορθογώνιο είναι 10x20 εικονοστοιχεία και το κίτρινο ορθογώνιο είναι 20x10 εικονοστοιχεία. Η στρώση παρασκηνίου (γαλάζια, 100x100 εικονοστοιχεία) δεν θα επηρεαστεί από την εντολή, αφού η επιλογή Αγνόηση της χαμηλότερης στρώσης έχει σημειωθεί στο διάλογο. Σημειώστε ότι οι στρώσεις στην εικόνα φαίνονται να έχουν διαφορετική σειρά από την πραγματική τους σειρά στη στοίβα λόγω των θέσεων τους στον καμβά. Η κίτρινη στρώση είναι η κορυφαία στρώση στην εικόνα και η δεύτερη στη στοίβα.


6.27.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • You can access this command from the main menu through ImageAlign Visible Layers…. There is no default keyboard shortcut. If the image holds a single layer only, you get a message from GIMP telling that there must be more than one layer in the image to execute the command.

6.27.2. Περιγραφή του διαλόγου «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Σχήμα 16.75. Ο διάλογος «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Ο διάλογος «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Οριζόντια μορφοποίηση, κάθετη μορφοποίηση

Αυτές οι επιλογές ελέγχουν πώς οι στρώσεις θα πρέπει να μετακινηθούν μεταξύ τους. Μπορείτε να επιλέξετε:

 • Κανένα: Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην οριζόντια ή κάθετη θέση, αντίστοιχα.

 • Συλλογή: Οι ορατές στρώσεις θα στοιχιστούν στον καμβά, κατά τρόπο που προσδιορίζεται από τις επιλογές Οριζόντια βάση και Κάθετη βάση. Εάν επιλέξετε την Οριζόντια βάση του Δεξιά άκρης, οι στρώσεις ίσως εξαφανιστούν από τον καμβά. Μπορείτε να τις ανακτήσετε μεγεθύνοντας τον καμβά. Εάν διαλέξετε την επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης, οι στρώσεις θα ευθυγραμμιστούν στην κορυφαία αριστερή γωνία της χαμηλότερης στρώσης.

  Σχήμα 16.76. Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Οι στρώσεις έχουν μεταφερθεί οριζόντια έτσι ώστε οι αριστερές τους ακμές να ευθυγραμμιστούν με την αριστερή ακμή του καμβά.


  Σχήμα 16.77. Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Οι στρώσεις έχουν μετακινηθεί οριζόντια έτσι ώστε οι αριστερές τους ακμές να ευθυγραμμιστούν με την αριστερή ακμή της χαμηλότερης στρώσης.


 • Γέμισμα (από αριστερά προς τα δεξιά)· Γέμισμα (από πάνω προς τα κάτω): Οι ορατές στρώσεις θα ευθυγραμμιστούν με τον καμβά σύμφωνα με την ακμή που επιλέγετε με Οριζόντια βάση ή Κάθετη βάση, αντίστοιχα. Οι στρώσεις τακτοποιούνται κανονικά, έτσι ώστε δεν αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Η κορυφαία στρώση στη στοίβα τοποθετείται στην πιο αριστερή (ή πιο υψηλή) θέση στην εικόνα. Η χαμηλότερη στρώση στη στοίβα τοποθετείται στην πιο δεξιά (ή πιο χαμηλή) θέση της εικόνας. Οι άλλες στρώσεις τοποθετούνται κανονικά μεταξύ αυτών των δύο θέσεων. Εάν η επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης είναι σημειωμένη, οι στρώσεις ευθυγραμμίζονται με την αντίστοιχη ακμή της χαμηλότερης στρώσης.

  Σχήμα 16.78. Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση γέμισμα, από αριστερά προς τα δεξιά με ασημείωτη την επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης. Η κορυφαία στρώση στη στοίβα, η πράσινη, τοποθετείται στα τέρμα αριστερά. Η χαμηλότερη στρώση στη στοίβα, η κόκκινη, τοποθετείται στα δεξιά και η κίτρινη στρώση είναι μεταξύ των άλλων δυο.


  Σχήμα 16.79. Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Οι ίδιες παράμετροι όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, αλλά με την χαμηλότερη (γαλάζια) στάθμη ως βάσης.


 • Γέμισμα(από δεξιά προς τα αριστερά)· Γέμισμα(από κάτω προς τα πάνω): Αυτές οι ρυθμίσεις δουλεύουν παρόμοια με τις ρυθμίσεις που περιγράφτηκαν πιο πάνω, αλλά το γέμισμα συμβαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση.

  Σχήμα 16.80. Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Κάθετη ευθυγράμμιση «Γέμισμα», κάτω προς τα πάνω, χαμηλότερη στρώση ως βάση


  Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ορατές στρώσεις στην εικόνα για χρήση με τις επιλογές «Γέμισμα».

 • Snap to grid: The visible layers will be aligned with the grid.