Κεφάλαιο 12. Εμπλουτισμός του GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλέγματα και οδηγοί
1.1. Το πλέγμα εικόνας
1.2. Οδηγοί
2. Απόδοση πλέγματος
3. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
4. Προσαρμογή αρχικής οθόνης

1. Πλέγματα και οδηγοί

Θα σας έχει συμβεί πολλές φορές ότι χρειαζόσαστε να τοποθετήσετε κάτι σε μια εικόνα με πολλή ακρίβεια και δεν είναι εύκολο να το κάνετε με το ποντίκι. Συχνά έχετε καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των τόξων του πληκτρολογίου (που μετακινεί το επηρεαζόμενο αντικείμενο ένα εικονοστοιχείο τη φορά, ή 25 εικονοστοιχεία εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift), αλλά το GIMP σας δίνει επίσης δύο άλλες βοήθειες για την ευκολότερη τοποθέτηση: πλέγματα και οδηγούς.

Σχήμα 12.1. Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

1.1. Το πλέγμα εικόνας

Σχήμα 12.2. Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Each image has a grid. It is always present, but by default it is not visible until you activate it by toggling ViewShow Grid in the main menu. If you want grids to be present more often than not, you can change the default behavior by checking "Show grid" in the Image Window Appearance page of the Preferences dialog. (Note that there are separate settings for Normal Mode and Fullscreen Mode.)

The default grid appearance, set up when you install GIMP, consists of plus-shaped black crosshairs at the grid line intersections, with grid lines spaced every 10 pixels both vertically and horizontally. You can customize the default grid using the Default Image Grid page of the Preferences dialog. If you only want to change the grid appearance for the current image, you can do so by choosing ImageConfigure Grid from the main menu: this brings up the Configure Grid dialog.

Σχήμα 12.3. Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Not only can a grid be helpful for judging distances and spatial relationships, it can also permit you to align things exactly with the grid, if you toggle ViewSnap to Grid in the main menu: this causes the pointer to "warp" perfectly to any grid line located within a certain distance. You can customize the snap distance threshold by setting "Snap distance" in the Tool Options page of the Preferences dialog, but most people seem to be happy with the default value of 8 pixels. (Note that it is perfectly possible to snap to the grid even if the grid is not visible. It isn't easy to imagine why you might want to do this, though.)

1.2. Οδηγοί

Σχήμα 12.4. Εικόνα με τέσσερις οδηγούς

Εικόνα με τέσσερις οδηγούς

Επιπλέον του πλέγματος εικόνας, το GIMP σας δίνει επίσης έναν πιο ευλύγιστο τύπο τοποθέτησης βοήθειας: τους οδηγούς. Αυτοί είναι οριζόντιες ή κάθετες γραμμές που μπορείτε να εμφανίσετε παροδικά σε μια εικόνα, ενώ εργάζεσθε σ' αυτήν.

Για να δημιουργήσετε έναν οδηγό, απλά πατήστε σε έναν από τους κανόνες στο παράθυρο εικόνας και αποσπάστε έναν οδηγό, ενώ κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Ο οδηγός εμφανίζεται τότε ως γαλάζια, διακεκομμένη γραμμή, που ακολουθεί το δείκτη του ποντικιού. Μόλις δημιουργήσετε έναν οδηγό, το εργαλείο «Μετακίνηση» ενεργοποιείται και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε εικονίδιο μετακίνησης.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν οδηγό με την εντολή Νέος οδηγός που σας επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του οδηγού στην εικόνα, την εντολή Νέος οδηγός (Αναλογία) ή την εντολή Νέοι οδηγοί από επιλογή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους οδηγούς θέλετε και να τους τοποθετήσετε όπου θέλετε. Για να μετακινήσετε έναν οδηγό μετά τη δημιουργία του, ενεργοποιείστε το εργαλείο μετακίνησης στην εργαλειοθήκη (ή πατήστε το πλήκτρο M), έπειτα μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε τον οδηγό· πατήστε και μεταφέρετε την τομή των δύο οδηγών για να τους μετακινήσετε μαζί. Για διαγραφή ενός οδηγού, σύρτε τον απλά εκτός εικόνας. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, μπορείτε να μετακινήσετε ο,τιδήποτε εκτός των οδηγών, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς ως αποτελεσματική βοήθεια ευθυγράμμισης.

Η συμπεριφορά των οδηγών εξαρτάται από την κατάσταση μετακίνηση του εργαλείου «μετακίνηση». Όταν επιλέγεται η κατάσταση στρώση, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε ένα μικρό χέρι μόλις πλησιάσει σε οδηγό. Τότε ο οδηγός ενεργοποιείται και γίνεται κόκκινος και μπορείτε να μετακινήσετε τον οδηγό, ή να το διαγράψετε μετακινώντας τον πίσω στον κανόνα. Εάν η κατάσταση επιλογή επιλεγεί, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν οδηγό, αλλά δεν μπορείτε να το μετακινήσετε κατόπιν.

As with the grid, you can cause the pointer to snap to nearby guides, by toggling ViewSnap to Guides in the main menu. If you have a number of guides and they are making it difficult for you to judge the image properly, you can hide them by toggling ViewShow Guides. It is suggested that you only do this momentarily, otherwise you may get confused the next time you try to create a guide and don't see anything happening.

Εάν σας διευκολύνει, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά των οδηγών στη σελίδα του διαλόγου προτιμήσεων Εμφάνιση παραθύρου εικόνας. Απενεργοποίηση του στοιχείου Εμφάνιση οδηγών είναι μια κακή ιδέα, αν και γίνεται.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους οδηγούς με την εντολή ΕικόναΟδηγοίΑφαίρεση όλων των οδηγών.

[Σημείωση] Σημείωση

Another use for guides: the Slice Using Guides plug-in can use guides to slice an image into a set of sub-images.