5.4. Pipeta

L'eina Pipeta s'utilitza per seleccionar un color de qualsevol imatge a la pantalla. En fer clic a un punt de la imatge, se substituirà el color actiu pel qual heu fet clic. Per defecte, l'eina funciona a la capa activa, però l'opció Mostra fusionada permet agafar el color que es veu a la imatge, per la combinació de totes les capes. Només s'utilitzen els colors de les capes visibles. Una Finestra d'informació s'obre en fer clic a la imatge.

5.4.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • From the main menu: ToolsColor Picker..

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • Prement la tecla drecera O.

  • Prement la tecla Ctrl mentre s'utilitza una eina de pintura. El diàleg Pipeta no s'obrirà durant aquesta operació i l'eina es mantindrà sense canvis després d'amollar la tecla. No obstant això, podeu obtenir informació mitjançant la Finestra del punter.

5.4.2. Tecles modificadores

Ctrl

El Ctrl no hi fa res. Però, quan utilitzeu una eina de pintura, si premeu Ctrl, podeu triar colors sense haver de canviar a l'eina Pipeta de colors.

Maj

Si no està marcada l'opció Ús de la finestra d'informació, prement la tecla Maj s'obrirà la finestra d'informació de la Pipeta en fer clic sobre un píxel.

[Nota] Nota

La Informació del punter dona la mateixa informació de forma permanent. Compte, per defecte és la Mostra fusionada.

5.4.3. Opcions

Figura 14.137. Opcions de la Pipeta

Opcions de la Pipeta

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mostra fusionada

La casella de selecció mostra fusionada, quan està habilitada tindrà la informació del color com a composició de totes les capes visibles. Hi ha informació sobre la mostra fusionada disponible al glossari, Mostra fusionada.

Mitjana de la mostra

El regulador del Radi ajusta la grandària de l'àrea quadrada utilitzada per determinar el color mitjà de la mostra. Si es va fent clic a la capa, el punter del ratolí mostrarà la mida del quadrat o del radi.

Escolliu l'objectiu (Ctrl)
Només agafa

El color del píxel seleccionat es mostra en una finestra d'informació, no s'utilitza en un altre lloc.

Estableix el color del primer pla

El color del primer pla, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Estableix el color del fons

El color del fons, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Afegeix a la paleta

Quan es marca aquesta casella, el color triat és enviat a la paleta de colors activa. Veure Editor de paletes.

Utilitzeu la finestra d'informació

Quan s'activa aquesta opció, la finestra d'informació s'obre automàticament. La tecla Maj permet alternar aquesta possibilitat de forma temporal.

Figura 14.138. Finestra d'informació de la Pipeta

Finestra d'informació de la Pipeta