3.12. Lim inn som

Denne kommandoen limer inn innhaldet frå utklipstavla. Sjølvsagt må du bruka kommandoen «Kopier» først slik at du har noko å lima inn.

Det er ikkje råd å tøma utklippstavla.

Undermenyen inneheld mange måtar å lima inn innhaldet i utklippstavla på:

3.12.1. Lim inn som eit enkelt lag

Kommandoen Lim inn som eit enkelt lag opprettar eit nytt biletlag i det aktive biletet og limer det som måtte finnast i utklippstavla inn i dette. Dersom utklippet ikkje er firkanta, vert alle områda som ikkje rekk ut til ramma markerte som gjennomsiktige (det vert laga ein alfakanal automatisk). Du må sjølvsagt kopiera utvalet før du brukar denne kommandoen.

3.12.1.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen frå hovudmenyen gjennom RedigerLim inn somLim inn som eit enkelt lag.

3.12.2. Lim inn som eit enkelt lag på plass

Kommandoen Lim inn som eit enkelt lag på plass opprettar eit nytt lag i det gjeldande biletet og limar inn innhaldet i utklippstavla med nøyaktig dei same koordinata det hadde der det vart kopier frå.

Denne eigenskapen gjeld både for den vanlege utklippstavla og for namngjevne bufferar.

3.12.2.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen frå hovudmenyen gjennom RedigerLim inn somLim inn som eit enkelt lag på plass.

3.12.3. Lim inn som nytt bilete

Kommandoen Lim inn som nytt bilete opprettar eit nytt biletvindauge og limer det som måtte finnast i utklippstavla inn i dette. Dersom utklippet ikkje er firkanta, vert alle områda som ikkje rekk ut til ramma merkte som gjennomsiktige. Det vert om nødvendig lagt til ein alfakanal automatisk. Du må sjølvsagt kopiera utvalet før du brukar denne kommandoen slik at du får eit bilete med same dimensjonane som utvalet.

Denne menyoppføringa er den same som menyvalet FilOpprettFrå utklippstavla.

3.12.3.1. Aktivering
  • Du har tilgang til denne kommandoen frå hovudmenyen gjennom RedigerLim inn somLim inn som nytt bilete,

  • eller med snarvegen Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Lim inn som ny pensel

Denne kommandoen opnar eit dialogvindauge slik at du kan gje den nye penselen eit namn. Penselen vert synleg i penseldialogvindauget.

3.12.4.1. Innstillingar

Figur 16.12. Dialogvindauget for «Ny pensel»

Dialogvindauget for «Ny pensel»

Penselnamn

Penselnamn er det namnet som vert brukt på penselen i penseldialogvindauget.

Filnamn

Den nye penselen vert lagra som File name (med filutvidinga .gbr) i den personlege brushes-mappa di.

Mellomrom

Mellomrom: Når penselen teiknar ei linje vert dette eigentleg gjort ved å setja av penselavtrykk eitt for eitt. Mellomrommet er avstanden mellom desse avtrykka. Vert mellomromma tette nok, vert linja heiltrukke.

3.12.4.2. Aktivering
  • Du har tilgang til denne kommandoen frå hovudmenyen gjennom RedigerLim inn somLim inn som ny pensel….

3.12.5. Lim inn som nytt mønsterelement

Kommandoen opnar eit dialogvindauge slik at du kan setja namn på mønsterelementet. Det er dette namnet som vert vist i mønsterdialogvindauget.

3.12.5.1. Innstillingar

Figur 16.13. Dialogvindauget for «Nytt mønster»

Dialogvindauget for «Nytt mønster»

Mønsternamn

Det er dette namnet som vert synleg i Mønsterdialogvindauget.

Filnamn

Det nye mønsterlementet vert lagra som Filnamn (med utvidinga .pat) i den personlege patterns-mappa di.

3.12.5.2. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen frå hovudmenyen gjennom RedigerLim inn somLim inn som nytt mønsterelement.