7.23. Προσθήκη μάσκας στρώσης

The Add Layer Masks… command adds a layer mask to the active layer. It displays a dialog in which you can set the initial properties of the mask. If the layer already has a layer mask, this menu entry is disabled.

A layer mask lets you define which parts of the layer are opaque, semi-transparent or transparent.

See the Layer Masks section for more information.

7.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσειςΜάσκαΠροσθήκη μάσκας στρώσης...,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.23.2. Περιγραφή του διαλόγου «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Σχήμα 16.110. Ο διάλογος «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Ο διάλογος «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Αρχικοποίηση μάσκας στρώσης σε

Αυτός ο διάλογος επιτρέπει πολλαπλές επιλογές για τα αρχικά περιεχόμενα της μάσκας στρώσης:

Λευκό (πλήρης αδιαφάνεια)

Με αυτή την επιλογή, η μάσκα στρώσης θα κάνει όλες τις στρώσεις πλήρως αδιαφανείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σημειώστε καμιά διαφορά στην εμφάνιση της στρώσης μέχρι να βάψετε στη μάσκα στρώσης.

Μαύρο (πλήρης διαφάνεια)

Με αυτήν την επιλογή, η μάσκα στρώσης θα κάνει όλες τις στρώσεις πλήρως διαφανείς. Αυτό αναπαριστάνεται στην εικόνα από ένα καρό μοτίβο στο οποίο θα χρειαστεί να βάψετε για να κάνετε οποιοδήποτε μέρος της στρώσης ορατό.

Κανάλι άλφα της στρώσης

Με αυτήν την επιλογή, τα περιεχόμενα του καναλιού άλφα χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν τη μάσκα στρώσης. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν μεταβάλλεται, έτσι η διαφάνεια των μερικώς ορατών περιοχών αυξάνεται, οδηγώντας σε μια πιο διαφανή στρώση.

Μεταφορά καναλιού άλφα στρώσης

Αυτή η επιλογή ορίζει τη μάσκα στρώσης ως την προηγούμενη επιλογή, αλλά επαναφέρει κανάλι άλφα της στρώσης σε πλήρη αδιαφάνεια κατόπιν. Το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά της πληροφορίας διαφάνειας από το κανάλι άλφα στη μάσκα στρώσης, αφήνοντας τη στρώση με την ίδια εμφάνιση όπως πριν. Η ορατότητα της στρώσης προσδιορίζεται τώρα από τη μάσκα στρώσης μόνο και όχι από το κανάλι άλφα. Εάν αμφιβάλετε, διαλέξτε αυτήν την επιλογή αντί της «κανάλι άλφα της στρώσης», επειδή θα αφήσει την εμφάνιση αμετάβλητη.

Επιλογή

Αυτή η δυνατότητα μετατρέπει την τρέχουσα επιλογή σε μάσκα στρώσης, έτσι ώστε οι επιλεγμένες περιοχές να είναι αδιαφανείς και οι ανεπίλεκτες περιοχές να είναι διαφανείς. Εάν οποιαδήποτε περιοχή είναι μερικώς επιλεγμένη, μπορείτε πατώντας το πλήκτρο γρήγορης μάσκας να βοηθηθείτε να προβλέψετε τι αποτελέσματα θα υπάρξουν.

Αντίγραφο φαιάς κλίμακας στρώσης

Αυτή η επιλογή μετατρέπει την ίδια τη στρώση σε μάσκα στρώσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν σχεδιάζεται να προσθέσετε νέα περιεχόμενα στη στρώση κατόπιν.

Κανάλι

Με αυτήν την επιλογή η μάσκα στρώσης αρχικοποιείται με τη μάσκα επιλογής που δημιουργήσατε πριν, αποθηκευμένη στο διάλογο καναλιού. Σημείωση: τα κανονικά κανάλια RGBA δεν αποτελούν μέρος αυτού του καταλόγου, παραθέτει μόνο τα επιπλέον κανάλια που έχετε δημιουργήσει.

Αντιστροφή μάσκας

Εάν σημειώσετε το πλαίσιο Αντιστροφή μάσκας στο κάτω μέρος του διαλόγου, η τελική μάσκα αντιστρέφεται, έτσι οι διαφανείς περιοχές γίνονται αδιαφανείς και αντίστροφα.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο Προσθήκη, μια μικρογραφία της μάσκας στρώσης εμφανίζεται στα δεξιά της μικρογραφίας της στρώσης στο διάλογο στρώσεων.