12.11. Μήτρα χρωμίου

12.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.273. Παράδειγμα για το φίλτρο «μήτρα χρωμίου»

Παράδειγμα για το φίλτρο «μήτρα χρωμίου»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «μήτρα χρωμίου»

Εφαρμογή «μήτρας χρωμίου»


Αυτό το φίλτρο παρέχει μια κατάσταση της τέχνης εφέ χρωμίου. Η πηγαία εικόνα πρέπει να είναι εικόνα σε κατάσταση γκρίζας κλίμακας, που περιέχει μια μοναδική στρώση χωρίς άλφα κανάλι. Αυτή η στρώση χρησιμοποιείται ως μάσκα («μήτρας») για το εφέ χρωμίου.

Το φίλτρο δημιουργεί μια νέα εικόνα με την εφαρμογή του εφέ χρωμίου στην πηγαία εικόνα ή, εάν η επιλογή υπάρχει, στην επιλογή της πηγαίας εικόνας (ένα όμορφο παρασκήνιο προστίθεται επίσης).

12.11.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorStencil Chrome….

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν αυτή η εντολή παραμένει απενεργοποιημένη αν και η εικόνα είναι σε κατάσταση γκρίζας κλίμακας, ψάξτε για κανάλι άλφα και διαγράψτε το.

12.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.274. Επιλογές «μήτρας χρωμίου»

Επιλογές «μήτρας χρωμίου»

Κορεσμός χρωμίου, Φωτεινότητα χρωμίου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την προσαρμογή ελέγχου κορεσμού και φωτεινότητας της στρώσης «χρωμίου». Αρνητικές τιμές μειώνουν κορεσμό και φωτεινότητα αντίστοιχα.

Συντελεστής χρωμίου

Αυτός ο συντελεστής σας επιτρέπει τη ρύθμιση αντισταθμίσεων, ακτίνας απάλυνσης και χρησιμοποιούμενου μεγέθους πινέλου για την κατασκευή της στρώσης «χρωμίου» και «τονισμού» (καθώς και της «πίπτουσας σκιάς»).

Αλλαγή με προσοχή, γιατί η μείωση αυτής της τιμής ίσως χειροτερέψει το εφέ χρωμίου. Ο προεπιλεγμένος συντελεστής 0,75 φαίνεται καλή επιλογή.

Χάρτης περιβάλλοντος

Ο χάρτης περιβάλλοντος είναι μια εικόνα που προστίθεται ως κάποιο είδος «θορύβου» στην πηγή. Το φίλτρο είναι άριστο για να δείτε εάν θα χρησιμοποιήσετε ένα απλό χάρτη με μερικά προφανή σχήματα:

Χρήση απλού χάρτη περιβάλλοντος

Ο χάρτης περιβάλλοντος πρέπει να είναι μια εικόνα σε γκρίζα κλίμακα επίσης. Το μέγεθος δεν πειράζει, ο χάρτης περιβάλλοντος κλιμακώνεται στο μέγεθος της πηγαίας εικόνας.

Ισορροπία τονισμού

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για τροποποίηση της ισορροπίας χρώματος της στρώσης «τονισμού»: η ποσότητα των χρωμάτων κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου αυξάνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές της καθορισμένης επιλογής.

Αποφύγετε χρώματα με τιμές κόκκινου, πράσινου ή γαλάζιου μεγαλύτερου από 230.

Ισορροπία χρωμίου

Το ίδιο όπως πιο πάνω, αλλά τροποποιεί την ισορροπία χρώματος της στρώσης «χρωμίου».

Περιοχές λευκού χρωμίου

Εάν σημειωθεί (προεπιλογή), η πηγαία εικόνα χρησιμοποιείται ως μάσκα. Εάν αποσημειωθεί, η αντεστραμμένη πηγαία εικόνα χρησιμοποιείται.

12.11.4. Δημιουργία του εφέ χρωμίου

Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια σύντομη και απλοποιημένη περιγραφή δημιουργίας σεναρίου (στην πραγματικότητα αυτό το φίλτρο είναι Script-Fu) του εφέ χρωμίου.

Εάν εφαρμόσετε το φίλτρο στις πηγαίες εικόνες σας και έπειτα κοιτάξετε στο διάλογο στρώσης της τελικής εικόνας, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο κύριες στρώσεις που συνθέτουν το εφέ χρωμίου: η στρώση «χρώμιο» και η στρώση «τονισμός». Αυτές οι στρώσεις δημιουργούνται ως εξής:

 1. Το σενάριο κατασκευάζει μια κάπως απλοποιημένη και θολωμένη στρώση από την πηγαία εικόνα (από την ανεστραμμένη πηγαία εικόνα εάν είναι ασημείωτο περιοχές λευκού χρωμίου).

  Ο συντελεστής χρωμίου ελέγχει την εμφάνιση αυτής της στρώσης.

 2. Ο (κλιμακωμένος) χάρτης περιβάλλοντος θολώνεται και συγχωνεύεται στην επάνω στρώση με αδιαφάνεια 50%. (Εντοπίζετε τη γάτα στο εισαγωγικό παράδειγμα;)

  Συγχώνευση του χάρτη περιβάλλοντος

 3. Η λαμπρότητα (τιμή) της στρώσης τροποποιείται σύμφωνα με την καμπύλη έντασης βασισμένης σε spline.

  Τροποποίηση της καμπύλης έντασης

 4. Μια μάσκα στρώσης προστίθεται, αρχικοποιημένη με την πηγαία εικόνα (η «μήτρα χρωμίου»). Αυτή είναι η στρώση «χρωμίου» πριν το τελικό βήμα.

  Η στρώση «τονισμένη» είναι αντίγραφο της στρώσης «χρωμίου» όπου η μάσκα στρώσης βάφεται με λευκό πινέλο.

  Βάση χρωμίου και τονισμού

 5. Και για τις δύο στρώσεις η ισορροπία χρώματος τροποποιείται (σύμφωνα με ισορροπία τονισμού και ισορροπία χρωμίου), αυξάνοντας την ποσότητα του κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου, με έμφαση στους τονισμούς.

  Στην πραγματικότητα, κορεσμός και φωτεινότητα της στρώσης «χρωμίου» τροποποιούνται (ελεγχόμενα από κορεσμό χρωμίου και φωτεινότητα χρωμίου).

  Στρώση χρωμίου και τονισμού

Τώρα προσθέτοντας μια πίπτουσα σκιά και μια στρώση παρασκηνίου και παίρνετε το παράδειγμα εικόνας για το φίλτρο «μήτρα χρωμίου».