2. Hovudvindauge i GIMP

The GIMP user interface is available in two modes:

When you open GIMP for the first time, it opens in single-window mode by default. You can enable multi-window mode by unchecking the WindowsSingle-Window Mode option in the main menu. After quitting GIMP, GIMP will start in the mode you have selected next time.

Multivindauge-modus

Figur 3.2. Multivindauge-modus

Multivindauge-modus

The screenshot above shows the most basic multi-window arrangement for GIMP that can be used effectively.

You will see two panels, left and right, and an image window in the middle. A second image is partially masked. The left panel contains the Toolbox as well as Tool Options, Device Status, Undo History and Images dialogs together. The right panel contains Brushes, Patterns, Fonts and Document History dialogs together in a multi-tab dock, and Layers, Channels and Paths dialogs together in another multi-tab dock.

 1. The Toolbox: Contains a set of icon buttons used to select tools. By default, it also contains the foreground and background colors. You can add brush, pattern, gradient and active image icons. Use EditPreferencesToolbox to enable, or disable the extra items.

 2. Tool options: Docked below the Toolbox is a Tool Options dialog, showing options for the currently selected tool (in this case, the Move tool).

 3. Image windows: Each image open in GIMP is displayed in a separate window. Many images can be open at the same time, limited by only the system resources. Before you can do anything useful in GIMP, you need to have at least one image window open. The image window holds the Menu of the main commands of GIMP (File, Edit, Select, etc.), which you can also get by right-clicking on the window.

  Eit bilete kan vere større enn biletvindauget. Då vil GIMP vise biletet forminska slik at heile biletet er synleg i vindauget. Dersom du viser biletet i 100 % vising, vil det dukke opp rullefelt i kanten av vindauget slik at du kan flytte biletet innføre vindauget.

 4. The Brushes, Patterns, Fonts, Document History dock — note that the dialogs in the dock are tabs. The Brushes tab is open: it shows the type of brush used by paint tools.

 5. Layers, Channels, Paths: The docked dialog below the brushes dialog shows the dialogs (tabs) for managing layers, channels and paths. The Layers tab is open: it shows the layer structure of the currently active image, and allows it to be manipulated in a variety of ways. It is possible to do a few very basic things without using the Layers dialog, but even moderately sophisticated GIMP users find it indispensable to have the Layers dialog available at all times.

Handtering av dialogar og innlimingsvindauge er omtalte i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Enkeltvindauge-modus

Figur 3.3. Enkeltvindauge-modus

Enkeltvindauge-modus

Du finn dei same elementa som i multivindauge-modus, men med litt andre handteringsmåtar:

 • Left and right panels are fixed; you can't move them. But you can decrease or increase their width by dragging the moving pointer that appears when the mouse pointer overflies the right border of the left pane. If you want to keep the left pane narrow, please use the scroll bar at the bottom of the tool options to pan across the options display.

  If you reduce the width of a multi-tab dock, there may be not enough room for all tabs; then arrow-heads appear allowing you to scroll through tabs.

  Som i multivindauge-modus, kan du skjule desse panela ved å bruke tasten Tab.

 • Biletvindauget bruker heile plassen mellom panela.

  Når fleire bilete er opne vert det vist ei linje over biletvindauget med ein fane for kvart bilete. Du kan navigere deg frå bilete til bilete ved å klikke på fanene eller ved å bruke anten Ctrl + Page Up eller Page Down eller Alt + Tal. «Tal» er tabulatornummeret. Bruk taltastane øvst på tastaturet, ikkje taltastaturet. (I nokre språkoppsett må du bruke Alt + Shift).

Dette forslaget kan du sjå på som eit minimumsoppsett. Det finst eit tital andre dialogar som vert brukte av GIMP til ulike føremål, men som oftast hentar brukaren desse fram når det er behov for dei, og stenger dei att etter bruk. Det vanlegaste er å ha verktøykassa med verktøyinnstillingane, og lagdialogboksen tilgjengelege heile tida. Verktøykassa er viktig for det aller meste du gjer i GIMP. Verktøyinnstillingane er eigentleg eit eige dialogvindauge som på biletet over er limt inn like under verktøykassa. Dett er ganske praktisk i og med at det er vanskeleg å bruke verktøya effektivt utan å sjå korleis dei er innstilte. Lagdialogen vil alltid vere i bruk når du arbeider med lagdelte bilete, det vil i praksis seie omtrent alltid. Det er vel heilt unødvendig å nemne at det også er praktisk å ha biletet framme når du arbeider på det.Dersom du prøver å lukke biletvindauget utan å lagre vil GIMP spørje deg om du verkeleg vil dette.

[Notat] Notat

Dersom skjermen din etter kvart vert noko rotete, er det heldigvis lett å få fram igjen det tidlegare brukte oppsettet ditt ved å gå inn på biletmenyen VindaugeNyleg lukka samlevindauge. Dette menyvalet er berre tilgjengeleg når det er eit opna bilete i biletvindauget. For å legge til, løyse eller lukke ei fane frå samlevindauget, klikk på fanesymbolet i det øvre, høgre hjørnet og klikk deeretter på Legg til fane, Løys fane eller Slett fane alt etter kva ønskje du har.

Dei neste avsnitta vil føre deg gjennom dei ulike komponentane i kvart av vindauga viste på skjermbiletet, og forklare korleis dei kan brukast. Når du har lese gjennom dette, pluss avsnittet som forklarer dei grunnleggjande strukturane for eit GIMP-bilete, bør du ha lært nok til å kunne bruke GIMP til det meste du måtta ha bruk for innan biletbehandling. Deretter kan du kikke gjennom resten av handboka ein dag du finn tid til det, eller du står fast på eit problem. Du vil truleg verta overraska over dei nærast utallege subtile og spesialiserte måtane du kan bruke GIMP på. Ha det morosamt!

2.1. Verktøykassa

Figur 3.4. Verktøykassa

Verktøykassa

Alt i GIMP er bygd opp omkring verktøykassa. Her er ein rask gjennomgang av kva du kan finne i verktøykassa.

[Tips] Tips

I verktøykassa, som i det meste av GIMP elles, kan du la musepeikaren kvile ei lita stund over eitt eller anna, og det vil til vanleg dukke opp ei lita melding som fortel kva dette er og kva det kan brukast til. I mange tilfelle kan du også trykke F1-tasten for å få meir hjelp om det som er under musepeikaren.

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Verktøyoppsettet.

 1. Verktøysymbola: Desse symbola er knappar som du kan trykke på for å aktivere verktøya for dei ulike føremåla. Dette kan vere for å velje ut deler av biletet, teikne på biletet, omforme bileta osv. Du finn meir om dette i Del 1, «Verktøykassa». Her finn også eit oversyn over korleis du kan arbeide med verktøya. Dei einskilde verktøya er nærare omtala i kapitlet om verktøya.

  [Notat] Notat

  Since GIMP-2.10.18, these icons can be tools groups. See Del 1.2, «Verktøysymbola».

 2. Foreground/Background colors:

  The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

  Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

  Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

 3. Pensel/Mønsterelement/Fargeovergangar: Symbola her viser gjeldande val for desse. Penselen vert brukt av alle verktøya som du kan male på biletet med. («Maling» i dette tilfellet inkluderer også visking og å gjere biletet meir utydeleg). Mønsterelementet vert brukt for å fylle utvalde område på biletet. Fargeovergangen vert brukt kvar gong eit verktøy har behov for gradvise overgangar mellom farger eller fargenyansar. Klikk på kvart av symbola for å få opp dialogvindauget som gir deg høve til å endra innstillingane.

 4. Aktivt bilete: I GIMP kan du arbeide med mange bilete samstundes, men berre eitt av dei er til ei kvar tid aktivt. Her finn du ein miniatyr av det aktive biletet. Klikkar du på miniatyren, kjem det opp ei liste over alle dei opne bileta slik at du kan velje kva bilete du vil arbeide med. Du kan oppnå det same ved å klikka på eit biletvindauge i multi-vindauge-modus eller ein biletfane i enkelt-vindauge-modus.

  If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

[Notat] Notat

At every start, GIMP selects the brush, color, pattern you used when quitting your previous session because the Save input device settings on exit in Preferences/Input Devices, is checked by default. If you uncheck it, GIMP will use a color, a brush and a pattern by default, always the same.

[Tips] Tips

The Toolbox window displays «Wilber's eyes» along the top of the dialog. You can click-drag-and-drop an image from a file browser into this area to open it. You can get rid of this logo by unchecking the Show GIMP logo option in the Toolbox Preferences.