Kapittel 14. Verktøy

Innhald

1. Verktøykassa
1.1. Innleiing
1.2. Verktøysymbola
1.3. Farge- og indikatorområdet
1.4. Verktøyinnstillingar
2. Utvalsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelutvalet
2.3. Ellipseutvalet
2.4. Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
2.5. Forgrunnsutval
2.6. Fuzzy Selection (Magic wand)
2.7. Vel etter farge
2.8. Intelligent saks
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Penseldynamikk
3.3. Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
3.4. Fyllverktøyet
3.5. Fargeovergang
3.6. Blyant
3.7. Målarpensel
3.8. Viskeleret
3.9. Luftpensel
3.10. Pennen (blekkverktøyet)
3.11. MyPaint Brush
3.12. Kloning
3.13. Helbred
3.14. Perspektivkloning
3.15. Slør eller skjerp
3.16. Gni ut
3.17. Avskygging/Etterbelysning
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Align and Distribute
4.3. Flytteverktøyet
4.4. Beskjering
4.5. Rotér
4.6. Skalering
4.7. Forskyvingsverktøyet
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Sameint transformering
4.11. Handle Transform
4.12. Spegelvending
4.13. Cage Transform
4.14. Forvrenging
5. Other Tools
5.1. Oversyn
5.2. Banar
5.3. Tekst
5.4. Fargeplukkaren
5.5. Målingar
5.6. Lupe
5.7. GEGL-operasjon

1. Verktøykassa

1.1. Innleiing

GIMP har ei omfangsrik verktøykasse som gjer det lett å skifte mellom dei ulike verktøya, anten det nå er å gjere utval eller å teikne banar. Alle verktøya brukte i GIMP er forklarte i dette kapitlet.

(Berre sånn i tilfelle du skulle vere nysgjerrig: I GIMP-sjargongen, og i andre program for bilethandtering, er «verktøy» ein måte å handtera eit bilete på som krev tilgang til biletvisinga utover det å flytte peikaren rundt om på biletflata, eller på ein interaktiv måte kan visa resultata av endringane du har gjort med biletet. Dersom du i staden tenker på verktøy som meir av typen sag, og på biletet som eit trestykke, vil du likevel ikkje vere så ute av leia.)

[Notat] Notat

Du finn eit oversyn over verktøykassa og komponentane der i Hovudvindauge: Verktøykassa.

GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools can be thought of as falling into the following categories:

  • Utvalsverktøya som blir brukte for å markere kva område av biletet det kan arbeidast på.

  • Teikneverktøya som blir brukte for å endre fargane i biletet.

  • Transformeringsverktøya blir brukte for å endre geometrien for biletet.

  • Color tools, which alter the colors in the image as a whole;

  • Other tools, which don't fall into the other categories.

1.2. Verktøysymbola

With GIMP-2.10.18, tool icons can be grouped, and this option is enabled by default. Tools groups are marked with a small dark triangle at the bottom right corner of the icon. The group icon displayed is the first icon in the group. Right click on the group icon to display the list of tools in the group.

You can get the former display back unchecking the Use tool groups option in Del 6.13, «Verktøykassa».

Figur 14.1. Verktøysymbola i verktøykassa

Verktøysymbola i verktøykassa

«Use tool groups» option unchecked. The default order of tools in the toolbox is different since GIMP-2.10.8; you can customize it in the Toolbox Preferences.


Most tools can be activated by clicking on an icon in the Toolbox. By default, some tools are accessible only via the menus. Every tool can be activated from the Tools menu (or the Colors menu for some color tools). Most tools can also be activated from the keyboard using an accelerator key.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: some tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Toolbox Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use tools that are not found in the toolbox by default, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, you can always access any tool at any time using the Tools or Colors menu from the main menu.

Når musemarkøren er over eit bilete, vil utsjånaden på markøren forandre seg ettet kva verktøy som er i bruk. Kva utsjånad dei ulike verktøymarkørane får blir bestemt i innstillingane i Brukarinnstillingar+BiletvindaugeMusepeikarPeikarmodusVerktøyikon).

1.3. Farge- og indikatorområdet

Figur 14.2. Farge- og indikatorområdet i verktøykassa

Farge- og indikatorområdet i verktøykassa

By default, only the Foreground/Background Colors area is visible. You can add the Brush/Pattern/Gradient area and Active Image area through EditPreferencesToolbox: Del 6.13, «Verktøykassa».

1.3.1. Foreground/Background Colors Area

Figur 14.3. Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Foreground/Background Colors Area in the Toolbox

Fargeområdet

The color area shows GIMP's current foreground and background colors, which are used for painting, filling, and many other operations. Clicking on either one of them brings up a color selector dialog that allows you to change to a different color.

Standardfargar

Clicking on the small symbol in the lower left corner resets the foreground and background colors to black and white. Pressing the D key has the same effect.

Swap Foreground/Background colors

Clicking on the double-headed arrow symbol swaps the foreground and background colors. Pressing the X key has the same effect.

[Tips] Tips

Du kan klikke og dra ein av desse fargane direkte inn i eit lag og fylle heile laget med fargen.

1.3.2. Brush/Pattern/Gradient Area

Figur 14.4. Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Active Brush, Pattern and Gradient Area in the Toolbox

Her kan du sjå kva pensel, mønsterelement og fargeovergang som er i bruk. Klikk på kvar av dei for å få opp eit dialogvindauge der du kan gjere endringar i innstillingane.

1.3.3. Aktivt biletområde

Figur 14.5. Active Image Area in the Toolbox

Active Image Area in the Toolbox

A thumbnail of the active image is displayed in this area. If you click on this thumbnail, the Images dialog is opened. This can be useful if you have many images on your screen.

If you use GIMP on a Unix-like operating system with the X Window System, you can also drag and drop the thumbnail to an enabled XDS file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Verktøyinnstillingar

Figur 14.6. Dialogvindauget for verktøyinnstillingane

Dialogvindauget for verktøyinnstillingane

Innstillingane for luftpenselen


Alle verktøya i GIMP har eit dialogvindauge der du kan bestemme ein del innstillingar for verktøyet. Dersom du ikkje har forandra normalinnstillingane for GIMP, vil dette innstillingsvindauget dukke opp når du klikkar på eit verktøysymbol. Har du fjerna dette dialogvindauget, bør du sterkt vurdera å setje det opp igjen. Det er vanskeleg å utnytta eit verktøy fullt ut utan å kunne tilpassa innstillingane.

[Tips] Tips

Dialogvindauget for verktøyinnstillingane ligg normalt like under verktøykassa. Dersom du fjernar dette dialogvindauget på ein eller annan måte, kan du få det tilbake ved å opprette det på nytt via menyen VindaugeDialogarVerktøyinnstillingar og lime det inn på plassen under verktøykassa. (Du finn meir om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)»).

Kvart verktøy har sine eigne innstillingar som varer heilt til du endrar dei, uavhengig om du skifter til nytt bilete eller om du avsluttar GIMP og startar på nytt igjen. Dette kan av og til verke litt frustrerande, særleg dersom verktøyet oppfører seg merkeleg, og du har gløymt at du gjorde nokre uvanlege innstillingar nettopp på dette verktøyet for to veker sidan.

Nedst i vindauget for verktøyinnstillingane finn du fire knappar:

Save Tool Preset…

This button allows you to save the settings for the current tool, so that you can restore them later. It brings up the Del 7.1, «Dialogvindauget for verktøyforvala» allowing you to give a name for the new preset. When you Restore options, only saved presets for the active tool are shown, so you need not worry about including the name of the tool when you assign a name here.

Restore Tool Preset…

This button allows you to restore a previously saved preset of options for the active tool. If no presets have ever been saved for the active tool, the button will be disabled. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all saved option sets: choosing a menu entry will apply those settings.

Delete Tool Preset

Med denne knappen kan du slette tidlegare lagra innstillingar. Dersom det ikkje er lagra nokre innstillingar, vil denne knappen vere inaktiv. Dersom det derimot finst tidlegare lagra innstillingar, vil det dukka opp ei liste som du kan velje i.

Reset to default values

This button resets the options for the active tool to their default values. If you hold the Shift key while pressing the Reset button, the options for all tools will be reset to their default values.

In addition to the commands for the above buttons, the Tool Options tab menu has an extra submenu:

Edit Tool Preset

This submenu shows a list of presets for the active tool that you can edit. Selecting one of them will open the Tool Presets Editor with that tool preset loaded. From there you can edit the preset, unless it is one of the default presets that come with GIMP.

Below we will explain the interaction with sliders and the mouse scroll-wheel.

Nye glidebrytarar

Option sliders have changed with GIMP-2.10.18: Sliders typically used in GEGL-based filters and tools’ options now have a compact style by default: they take a lot less space vertically and have a vastly improved behavior. You can use multiple modifiers with either left-click or mouse wheel scrolling:

Tabell 14.1. Interaction with the Slider Widget

Mouse / key combination

Action

Left-click

Change the value to what's under the pointer

Left-click-and-drag

Change the value using the default increment

Shift + Left-click-and-drag or Right-click-and-drag

Change the value using smaller increment

Ctrl + Left-click-and-drag

Change the value using larger increment

Middle-click

Enter numeric input mode, do not select the value

Right-click

Enter numeric input mode, select the value
Hint: Any left-click interaction enables numeric input mode.

Du kan altså grovjustere innstillinga på den øvre delen og deretter finjustere på den nedre delen av brytaren.

Du kan også skrive inn den nye verdien direkte i verdiområdet i glidebrytaren.

For some options, you can drag the pointer outside the tool dialog. For example with the size slider, you can get the maximum value (10000) so.

Mouse Scroll-Wheel actions on canvas

When using tools, you can use the mouse scroll-wheel, in combination with various modifiers, to do useful things with the tool options of the selected tool:

  • Alt + Mouse-wheel:  increase/decrease opacity

  • Shift+Primary + Mouse-wheel:  increase/decrease aspect ratio

  • Shift+Alt + Mouse-wheel:  increase/decrease angle

  • Primary+Alt + Mouse-wheel:  increase/decrease size

  • Shift+Primary+Alt + Mouse-wheel:  increase/decrease spacing

Note: the Primary modifier is usually Ctrl or Cmd, depending on your platform.