3.2. Penseldialogen

Figur 15.29. Penseldialogen

Penseldialogen

The «Brushes» dialog is used to select a brush, for use with painting tools: see the Brushes section for basic information on brushes and how they are used in GIMP. The dialog also gives you access to several functions for manipulating brushes. You can select a brush by clicking on it in the list: it will then be shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. GIMP comes with dozens of brushes, different from each other, because the size, the ratio and the angle of every brush can be set in the tool options dialog. You can also create custom brushes using the Brush Editor, or by saving images in a special brush file format.

3.2.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

 • frå verktøykassa ved å klikka på penselsymbolet i området pensel/mønsterelement/fargeovergang (dersom du har merka av for «Vis aktive penslar, mønsterelement og fargeovergangar» i «Brukarinnstillingane».

 • From the main menu: WindowsDockable DialogsBrushes;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabBrushes.

 • eller frå dialogvindauget for innstillingane av teikneverktøya ved å klikke på penselsymbolet. Det kjem då opp ei liste over alle tilgjengelege penslar. Heilt nede til høgre i denne lista er det ein knapp som opnar den vanlege penseldialogen.

  Den forenkla penseldialogen

  Dette dialogvindauget har fem knappar som vert forklarte med «sprettopptekstar» når du held musepeikaren over dei:

  • Vis mindre

  • Vis større

  • Vis som liste

  • Vis som rutenett

  • Opna dialog for val av pensel

  Penslane du vel frå oppsprettmenyen kan anten gjelda for alle teikneverktøya eller berre for det aktive verktøyet. Dette er avhengig av korleis du har sett opp Del 6.7, «Tool Options».

3.2.2. Å bruke dialogvindauget for penslar

3.2.2.1. Tabell/Liste

I fanemenyen har du valet mellom Vis som tabell og Vis som liste. I tabellmodus vert penslane viste i ein rektangulære tabell. Sidan du kan sjå forma på fleire penslar samstundes, er det lett å velje den du har bruk for. I listemodus vert penslane sett opp i ei liste som viser penselomrisset og namnet på penselen.

Valet Storleik på førehandsvisinga i fanemenyen gir deg høve til å bestemma storleieken på førehandsvissinga av penselen.

Figur 15.30. Penseldialogen

Penseldialogen

Vis som rutenett

Penseldialogen

Vis som liste


Tabellform

Øvst i dialogvindauget finn du namnet på den aktive penselen og storleiken målt i pikslar.

I midten finn du eit oversyn over alle tilgjengelege penslar. Den gjeldande penselen er ramma inne.

Listeform

Stort sett verkar dialogen på same måte i listeform som i tabellform, med eitt unntak:

Dersom du dobbelklikker på eit penselnamn, vil du opna for penselhandteraren slik at du kan redigere penselen. Redigeringa er likevel avgrensa til å gjelde penslar du har laga eller lagt inn sjølv. Dei som følgjer med GIMP kan du ikkje gjere noko med. Rett nok kan du tilsynelatande endra namnet, men så fort du trykkjer Enter går forandringane tilbake til slik dei var. Dette er ein generell regel i GIMP. Du kan ikkje gjera forandringar i noko som kjem ferdiginstallert, berre i ting du har lagt inn sjølv.

3.2.2.2. Førehandsvising av pensel

Figur 15.31. Penseldialogen

Penseldialogen

When you click on a brush preview, it becomes the current brush and it gets selected in the brush area of Toolbox and the Brush option of painting tools. When you double-click on a brush preview, you will activate the Brush Editor. You can also click on buttons at the bottom of the dialog to perform various actions.

Dei små symbola i nedre, høgre hjørne av penselsymbolet betyr:

 • Eit blått hjørne fortel at penselen er vist i full storleik. Desse penslane kan dupliserast.

 • Eit lite kryss fortel at penselen er vist forminska. Du kan få fram visinga i full storleik ved å klikka på penselsymbolet.

 • Eit raudt hjørne fortel at penselen er ein mønsterpensel. Du kan venstreklikke på penselsymbolet for å spele av animasjonen.

3.2.2.3. Tagging

Du kan bruke taggar for å reorganisere visinga av penslane. Sjå Del 3.7, «Tagging».

3.2.2.4. Knappane nedst

Nedst i dialogvindauget finn du ein glidebrytar og ein del knappar:

Mellomrom

Glidebrytaren «Mellomrom» bestemmer avstanden mellom penselavtrykka når du stryk penselen bortover teikneflata. Avstanden er i prosent av penselbreidda.

Rediger pensel

Trykk på denne for å opna penselhandsamaren. Knappen vil opna handtsamaren for alle penslar, men du kan berre redigere parametriske penslar, dvs. slike du har lagt inn sjølv. Andre typar penslar vert viste i handsamaren, men du kan ikkje gjera noko med dei.

Ny pensel

Denne knappen lagar ein ny parametrisk pensel med startverdiane for ein liten, rund pensel med diffust avtrykk. Deretter vert penselhandteraren opna slik at du kan gjere dei forandringane som skal til for å få han slik du ønskjer. Den nye penselen vert lagra automatisk i den personleg brushes-mappa di.

Dupliser penselen

Denne knappen er berre tilgjengeleg dersom den aktive penselen er parametrisk. Knappen lagar i tilfelle ein kopi av den aktive penselen og opnar penselhandteraren opna slik at du kan forandre kopien. Resultatet vert lagra automatisk i den personleg brushes-mappa di.

Slett penselen

Dette valet er berre tilgjengeleg for parametriske penslar. Eit trykk på denne knappen vil fjerne alle spor etter penselen, både frå dialogen og frå lagringsmappa dersom du har lov til å gjere det. Du vert beden om å stadfesta slettinga.

Oppdater penslane

Dersom du har lagt inn penslar i mappa brushes eller i andre mapper i søkestien for penslar, på andre måtar enn med penselhandteraren, vil eit trykk på denne knappen oppdatere lista og gjere penslane synlege i dialogen.

Open brush as image

Since GIMP version 2.10.10 you can edit this image, copy it and select EditPaste asPaste as New Brush…. This is different from Del 3.2.3, «Penselhandteraren» that allows to modify an existing brush.

Du kan også kalla opp funksjonane til desse knappane frå oppsprettmenyen som dukkar opp når du høgreklikkar ein eller annan stad i pensellista, eller ved å velje dei frå fanemenyen Penselmeny.

3.2.2.5. Lokalmenyen for penslar

Figur 15.32. Lokalmenyen for penslar

Lokalmenyen for penslar


Right clicking on a brush preview opens a context menu. This menu has some options which let you create elliptical and rectangular brushes. These brushes can be feathered, but they are not parametric brushes.

Most of the commands of this submenu are described with the Buttons, except for the following.

Copy Brush Location

Copy Brush Location allows you to copy the brush path to the clipboard. After that you can use the FileOpen Location, command, to open the brush as a new image.

Vis i filhandsamaren

Show in File Manager opens the location of the brush in the default File Manager on your system.

3.2.3. Penselhandteraren

Figur 15.33. Dialogvindauget for penselredigering

Dialogvindauget for penselredigering

Penselhandteraren aktivert for ein ny pensel.


Du kan bruke penselhandteraren for å studere parametra for ein pensel som vart levert med GIMP, men du kan ikkje gjera endringar. Du kan derimot laga ein ny pensel ved å klikka på knappen Ny pensel og laga ein heilt ny pensel ut frå ein geometrisk figur. Penselhandsamaren har fleire innstillingar:

Dialogfanen: Som med alle dialogar, kan du også i penselhandteraren hente fram ein meny ved å klikke på det vesle triangelet oppe til høgre. Denne menyen gir deg høve til å setje ein del innstillingar for dialogvindauget.

Tittellinja: Her skriv du inn namnet på den nye penselen.

Område for førehandsvising: Alt du gjer av forandringar på penselen vert viste her så snart dei er utført.

Innstillingar:

Form

Du bestemmer her forma på penslespissen, og kan velje mellom sirkel, kvadrat og rombe.

Radius

Avstanden frå sentrum og ut til kanten målt i breidderetninga. Nemninga «radius» vert brukt også for kvadrat og rombe. Eit kvadrat eller ei rombe med ein radius på 10 pikslar vil få ei 20 piksel lang side.

Spissar

Dette valet bestemmer i store trekk kor mange hjørne kvadratet eller romba skal ha og skulle difor ikkje ha nokon innverknad på sirkelen. Det har han likevel. Berre prøv. Dersom du aukar spissane, vert eit kvadrat til eit polygon, medan ei rombe vil få meir og meir form av ei stjerne. Det same gjeld faktisk meir eller mindre også for sirkelen.

Hardleik

Her bestemmer du kor hardt penselen skal teikna. Verdien 0,00 gir ein svært diffus pensel, medan 1,00 gir ein markert overgang.

Breidde- og høgdeforhol

Denne kontrollen bestemmer forholdet mellom breidde og høgde i penselen. Ei rombe med radius på 5 pikslar og forholdet = 2, vil ende opp med ei breidde på 10 og ei høgde på 5 pikslar. Skalaen går frå 1,0 til 20,0.

Vinkel

I utgangspunktet går penselbreidda på tvers av skjermen, altså ein vinkel på 0° i høve til horisontalen. Denne funksjonen vrir penselen med klokka så mange grader som du bestemmer. Skalaen går frå 0° til 180°.

Mellomrom

Når du teiknar ei linje med penselen, vert det eigentleg sett av avtrykk av penselen med passelege mellomrom. Dersom det er kort avstand mellom mellomromma, dvs. verdien sett til 1, vil avtrykket gi inntrykk av å vere ei heil linje. Er avstanden stor, vil du kunne sjå mellomromma. Linja vert stipla. Denne kontrollen har eit område frå 1,00 til 200,0.

3.2.3.1. Brush Editor Context Menu

The Brush Editor has a context menu, that can be reached from the little triangle dock menu, then choosing Brush Editor Menu. It only has one option.

Edit Active Brush

When enabled, the brush editor will automatically load the currently active brush. If it is disabled, the brush editor will not change when the active brush changes.

3.2.4. Tavlepenselen

Når du bruker kopierkommandoen vert kopien også lagt til i det øvre, venstre hjørnet i penseldialogen. Penselen vert ståande der til du bruker kopierkommandoen igjen, men forsvinn når du lukker GIMP.

Figur 15.34. Tavlepenselen

Tavlepenselen

[Notat] Notat

You can save this clipboard brush with EditPaste asPaste as New Brush… as soon as it appears in the «Brushes» dialog. See Del 3.12.4, «Lim inn som ny pensel».