2.5. Histogramdialogvindauget

Figur 15.16. Histogramdialogvindauget

Histogramdialogvindauget

Histogramdialogvindauget viser informasjon om den statistiske fordelinga av fargeverdiane i det aktive laget eller utvalet. Denne informasjonen kan vera nyttig for å bestemma fargebalansen i eit bilete. Dette er rein informasjon. Ingenting av det du gjer i dialogvindauget har noko som helst innverknad på biletet. Dersom du har behov for å gjera histogrambaserte endringar på biletet, må du bruka nivåverktøyet.

2.5.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til det:

 • frå hovudmenyen via VindaugeDialogvindaugeHistogram.

 • frå fanemenyen i eit anna dialogvindauge ved å klikka på fana og velja Legg til faneHistogram,

 • frå biletmenyen via FargeInfoHistogram.

Dersom minst eitt dialogvindauge er ope, kan du i menyen Vindauge finna ei liste over løyste vindauge. Du kan i tilfelle løfta dialogvindauget for histogram frå hovudmenyen: VindaugeHistogram.

2.5.2. Om histogram

I GIMP kan eit biletlag delast opp i ein eller fleire fargekanalar. Eit RGB-bilete har såleis ein kanal for kvar av fargane raud, grøn og blå, medan eit gråskalabilete har ein enkelt kanal som viser lysverdiane for kvar piksel. Dersom laget også har gjennomsikt, har det i tillegg ein alfakanal. Kvar kanal inneheld ulike intensitetsnivå. Desse kan ha heiltalsverdiar frå 0 til 255. Ein svart piksel har såleis verdien 0 i alle fargekanalane, medan ein kvit piksel har verdien 255 i dei same kanalane. Ein gjennomsiktig piksel har verdien 0, og ein ugjennomsiktig piksel verdien 255 i alfakanalen. Delvis gjennomsiktige pikslar har verdiar mellom desse.

For RGB-bilete er det praktisk å definera ein «pseudokanal» i tillegg. Dette er ikkje ein verkeleg fargekanal. Verdiane i denne kanalen er ikkje lagra direkte i biletet, men vert sett saman ut frå fargeverdiane i biletet. Dette er den verdien kvar piksel ville fått om du omforma biletet til gråskalamodus ut frå formelen V = maks(R,G,B).

Du finn meir informasjon om kanalane i kapitlet om å arbeide med bilete.

2.5.3. Å bruka histogramdialogvindauget

Namnet på det aktive laget vert vist øvst i dialogvindauget.

Kanal

Denne nedtrekkslista under namnet på det aktive laget vert brukt for å bestemma kva for ein kanal som skal visast. Kva for val som er tilgjengelege er avhengig av lagtypen i det aktive laget. Dei ulike vala er:

Verdi

Denne viser fordelinga av lysverdiar i eit bilete i RGB- eller gråskala-modus. For gråskalabiletet vert desse verdiane lese direkte frå biletet, medan dei for RGB-biletet vert tatt frå pseudokanalen verdi.

For eit indeksert bilete viser kanalen «Verdi» fordelinga av indeksane, altså kor ofte kvar av fargane i fargekartet er brukt i biletlaget. Strengt tatt er dette difor eigentleg ikkje eit histogram, men ei histogramliknande oppstilling.

Raud, Grøn, Blå

Desse finst berre i biletlag frå bilete i RGB-modus. Dei viser fordelinga av intesitetsnivåa for kvar av kanalane raud, grøn og blå.

Alfa

Denne viser fordelinga av gjennomsikt. Dersom laget er fullstendig ugjennomsiktig (alfa = 0) eller fullstendig gjennomsiktig (alfa = 255), vert dette vist med ein enkel stolpe ved venstre eller høgre kant.

Luminans

Dette viser fordelinga av lysintensiteten.

RGB

Figur 15.17. Eit kombinert histogram for R, G og B kanalane.

Eit kombinert histogram for R, G og B kanalane.

Dette menyvalet viser eit samla histogram sett saman av histogramma for R, G og B. Dette valet er sjølvsagt berre tilgjengeleg for bilete i RGB-modus.

Knappane for Lineær / Ulineær ( Perseptuell

Desse tre knappane bestemmer om tonereproduksjonen (TRC) skal visast med lineær, ulineær eller perseptuell X-akse.

Knappane for «Lineært histogram» / «Logaritmisk histogram»

Desse to knappane styrer om histogrammet skal visast med lineær eller logaritmisk Y-akse. Som oftast vert lineær modus brukt på fotografi og dei fleste liknande bilete. Dersom biletet inneheld større einsfarga område, vert histogrammet ofte dominert av ein enkelt stolpe. Då kan logaritmisk vising gje eit betre inntrykk av fordelinga.

Områdeval

Figur 15.18. Dialogvindaugeaspekt etter områdefiksering.

Dialogvindaugeaspekt etter områdefiksering.

Du kan avgrensa området som skal brukast for statistikken nedst i dialogvindauget på tre måtar:

 • Klikk og dra musemarkøren over det området, frå det lågaste nivået til det høgaste, av histogrammet som du vil ha med i analysen.

 • Klikk og dra dei kvite eller svarte trekantane på glidebrytarane like under histogrammet.

 • Bruke talboksane. Den til venstre set nedre grense for området, den til høgre øvre grense.

Statistikk

Den nedre delen av dialogvindauget viser litt statistikk over fordelinga av kanalverdiane i det markerte området:

 • Middelverdi: Dette er middelverdien for lysverdiane i den valde kanalen.

 • Standardavvik: Gjev ein ide om kor homogen fordelinga av lysverdiane er i intervalla.

 • Median: Den midtre verdien i intervallet. Vil for eksempel vera verdien av den 50. pikselen i eit intervall på 100 pikslar.

 • Pikslar: Talet på pikslar i det aktive laget eller utvalet.

 • I området: Talet på pikslar i ein spiss eller eit intervall som vert markert når du klikkar på histogrammet.

 • Prosentil: Forholdet mellom talet på pikslar i intervallet og talet på pikslar i heile det aktive laget eller utvalet.