2.5. Histogram Dialog

Figur 15.16. Histogramdialogen

Histogramdialogen

Histogramdialogen viser informasjon om den statistiske fordelinga av fargeverdiane i det aktive laget eller utvalet. Denne informasjonen kan vera nyttig for å bestemma fargebalansen i eit bilete. Dette er rein informasjon. Ingenting av det du gjer i dialogen har noko som helst innverknad på biletet. Dersom du har behov for å gjere histogrambaserte endringar på biletet, må du bruka nivåverktøyet.

2.5.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsHistogram.

 • frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneHistogram

 • from the main menu: ColorsInfoHistogram.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Histogram» dialog from the main menu: WindowsHistogram.

2.5.2. Om histogram

I GIMP kan eit biletlag delast opp i ein eller fleire fargekanalar. Eit RGB-bilete har såleis ein kanal for kvar av fargane raud, grøn og blå, medan eit gråskalabilete har ein enkelt kanal som viser lysverdiane for kvar piksel. Dersom laget også har gjennomsikt, har det i tillegg ein alfakanal. Kvar kanal inneheld ulike intensitetsnivå. Desse kan ha heiltalsverdiar frå 0 til 255. Ein svart piksel har såleis verdien 0 i alle fargekanalane, medan ein kvit piksel har verdien 255 i dei same kanalane. Ein gjennomsiktig piksel har verdien 0, og ein ugjennomsiktig piksel verdien 255 i alfakanalen. Delvis gjennomsiktige pikslar har verdiar mellom desse.

For RGB-bilete er det praktisk å definera ein «pseudokanal» i tillegg. Dette er ikkje ein verkeleg fargekanal. Verdiane i denne kanalen er ikkje lagra direkte i biletet, men vert sett saman ut frå fargeverdiane i biletet. Dette er den verdien kvar piksel ville fått om du omforma biletet til gråskalamodus ut frå formelen V = maks(R,G,B).

Du finn meir informasjon om kanalane i kapitlet om å arbeide med bilete.

2.5.3. Å bruke histogramdialogen

Namnet på det aktive laget vert vist øvst i dialogvindauget.

Kanal

The dropdown below the active layer name allows you to select which channel to use. The available options depend on the layer type of the active layer. Possible options are:

Verdi

Denne viser fordelinga av lysverdiar i eit bilete i RGB- eller gråskala-modus. For gråskalabiletet vert desse verdiane lese direkte frå biletet, medan dei for RGB-biletet vert tatt frå pseudokanalen verdi.

For eit indeksert bilete viser kanalen «Verdi» fordelinga av indeksane, altså kor ofte kvar av fargane i fargekartet er brukt i biletlaget. Strengt tatt er dette difor eigentleg ikkje eit histogram, men ei histogramliknande oppstilling.

Raud, Grøn, Blå

Desse finst berre i biletlag frå bilete i RGB-modus. Dei viser fordelinga av intesitetsnivåa for kvar av kanalane raud, grøn og blå.

Alfa

Denne viser fordelinga av gjennomsikt. Dersom laget er fullstendig ugjennomsiktig (alfa = 0) eller fullstendig gjennomsiktig (alfa = 255), vert dette vist med ein enkel stolpe ved venstre eller høgre kant.

Luminance

This shows the distribution of lightness intensity.

RGB

Figur 15.17. Eit kombinert histogram for R, G og B kanalane.

Eit kombinert histogram for R, G og B kanalane.

Dette menyvalet viser eit samla histogram sett saman av histogramma for R, G og B. Dette valet er sjølvsagt berre tilgjengeleg for bilete i RGB-modus.

Linear / Non-Linear / Perceptual buttons

These three buttons determine whether the tone reproduction (TRC) will be displayed using a linear, non-linear, or perceptual X axis.

Linear histogram / Logarithmic histogram buttons

These two buttons determine whether the histogram will be displayed using a linear or logarithmic Y axis. For images taken from photographs, the linear mode is most commonly useful. For images that contain substantial areas of constant color, though, a linear histogram will often be dominated by a single bar, and a logarithmic histogram will often be more useful.

Områdeval

Figur 15.18. Histogram med avgrensa utval

Histogram med avgrensa utval

Du kan avgrensa området som skal brukast for statistikken nedst i dialogen på tre måtar:

 • Klikk og dra musemarkøren over det området, frå det lågaste nivået til det høgaste, av histogrammet som du vil ha med i analysen.

 • Klikk og dra dei kvite eller svarte trekantane på glidebrytarane like under histogrammet.

 • Bruke talboksane. Den til venstre set nedre grense for området, den til høgre øvre grense.

Statistikk

Den nedre delen av dialogen viser litt statistikk over fordelinga av kanalverdiane i det markerte området:

 • Mean: the mean value of the interval in the selected channel.

 • Std Dev: Standard deviation. Gives an idea about how homogeneous the distribution of values in the interval is.

 • Median: For example, the value of the fiftieth peak in a 100 peaks interval.

 • Pixels: The number of pixels in the active layer or selection.

 • Count: The number of pixels in a peak (when you click on the histogram) or in the interval.

 • Percentile: The ratio between the number of pixels in the interval and the total number of pixels in the active layer or selection.