Apèndix E. Llicència de documentació lliure de GNU (GNU Free Documentation License)

Versió 1.2, novembre del 2002

Sumari

1. PREÀMBUL
2. CAMP D'APLICACIÓ I DEFINICIONS
3. CÒPIES LITERALS
4. CÒPIES EN GRANS QUANTITATS
5. MODIFICACIONS
6. COMBINACIÓ DE DOCUMENTS
7. RECOPILACIONS DE DOCUMENTS
8. AGREGACIÓ AMB OBRES INDEPENDENTS
9. TRADUCCIÓ
10. RESCISSIÓ
11. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA
12. ADDENDA: com usar aquesta llicència en els vostres documents

Tingueu en compte que les traduccions de la GNU Free Documentation License no són publicades per la Free Software Foundation i no es donen termes legals per a la distribució de programari que fa servir la GNU FDL. Només el text original en anglès és vàlid.

Equip de documentació del GIMP

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Tremp Plau, Suite 330, Boston, DT. 02111-1307 USA. Qualsevol pot copiar i distribuir còpies literals d'aquesta llicència, però no està permès canviar-lo.

1. PREÀMBUL

El propòsit d'aquesta llicència és fer un manual, llibre de text, o un altre document funcional i útil «lliure» en el sentit de llibertat: per a assegurar a tothom la llibertat efectiva de copiar-la i redistribuir-la, amb modificacions o sense, tant comercialment com no comercialment. En segon lloc, aquesta llicència manté per a l'autor i l'editor una manera d'acreditar la seva feina, sense considerar-los responsables de les modificacions fetes per uns altres.

Aquesta Llicència és una mena de «copyleft», cosa que significa que les obres que es derivin del document també han de ser lliures en el mateix sentit, i complementa la Llicència pública general GNU, que és una llicència de copyleft dissenyada per al programari lliure.

Hem dissenyat aquesta Llicència per a utilitzar-la en manuals de programari lliure, perquè el programari lliure necessita documentació lliure: un programa lliure ha de venir amb manuals que tinguin les mateixes llibertats que té el programari. Però aquesta Llicència no es limita als manuals de programari; es pot utilitzar per a qualsevol obra de text, independentment del seu tema o de si s'ha publicat en forma impresa o no. Recomanem aquesta Llicència especialment per a obres la finalitat de les quals sigui la formació o la consulta.