3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet

3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge

Figur 15.21. Dialogen for for- og bakgrunnsfarge

Dialogen for for- og bakgrunnsfarge

Dette dialogvindauget vert brukt for å bestemma forgrunnsfarge (FG) og bakgrunnsfarge (BG) for biletet. Normalinnstillinga er at du bruker GIMP sitt fargesystem, men du kan ved hjelp av knappane øvst i dialogvindauget også velje andre måtar for å bestemme fargen, nemleg CMYK, Triangel, Akvarell, Palett eller Skala. I tillegg har du ein fargeplukkar som kan brukast for å hente farge frå heile skjermen og ei rute som viser fargen i hex-notasjon.

The dialog called from the FG/BG area in the toolbox is a bit different compared to the one called from the main menu:

  • glidebrytarane er synlege heile tida i staden for å velje frå skaleringsmenyen

  • 12 knappar som viser dei sist brukte fargane. Du kan velje farge ved å trykke på ein av desse knappane, eller legge gjeldande for- eller bakgrunnsfarge til lista.

Denne dialogen arbeider anten på forgrunns- eller bakgrunnsfargen.

3.1.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsColors;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabColors,

  • eller frå verktøykassa ved å klikka på ruta for forgrunns- eller bakgrunnsfarge.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Colors» dialog from the main menu: WindowsColors.

3.1.2. Å bruke dialogen

Fargeveljaren «GIMP»

I fargeveljaren «GIMP» (symbolisert med ein liten Wilber) bestemmer du fargen ved først å klikke i ønskt farge på fargestripa til høgre og deretter inne i den store ruta til høgre. Har du bruk for å bestemma andre parametrar for fargen, kan du klikke på ein av knappane heilt til høgre i vindauget. Vala du gjer på fargestripa og i fargeruta vil då endre parametra for den knappen du har vald. Du kan velje mellom K (kulør), M (metning), L (lysverdi) i fargesystemet HSV , og R (raud), G (grøn) og B (blå) i fargesystemet RGB .

Viser verdien av Cyanblå, Magentaraud, Gul, Svart og Alfa for pikselen i prosent.

Figur 15.22. Viser verdien av Cyanblå, Magentaraud, Gul, Svart og Alfa for pikselen i prosent.

Viser verdien av Cyanblå, Magentaraud, Gul, Svart og Alfa for pikselen i prosent.

Dette er eit fargesystem som vert brukt ved utskrifter. Difor finn du det under knappen merka med ein skrivar. Du kan stille inn verdiane for C, M, Y og K med skyvebrytarar. Sjå meir om dette fargesystemet i ordlista under fargemodellen CMYK.

Triangel

Figur 15.23. Triangelveljaren

Triangelveljaren

Denne fargeveljaren bruker HSV -fargesirkelen. Du vel kulør ved å flytte ein liten fargering rundt på ein fargesirkel. Klikk deretter på triangelet og dra det rundt for å velje metning (loddrettt) og lysverdi (vassrett).

Akvarell

Figur 15.24. Fargeveljaren «Akvarell»

Fargeveljaren «Akvarell»

Symbolet for denne er ein liten pensel. Denne fargeveljaren operer litt anleis enn dei andre veljarane. Her gir du den eksisterande forgrunnsfargen eller bakgrunnsfargen ei ny fargetone ved å klikke på fargekartet. For eksempel, dersom forgrunnen er sett til kvit, kan du gi denne ei raudtone ved å klikke i det raude området av fargekartet. Gjentatt klikking på same fargen vil forsterka effekten. Glidebrytaren heilt til høgre i vindauget bestemmer kor mykje fargen skal forandrast ved kvart klikk. Dess høgare brytaren er sett, dess større vert forandringane ved kvart klikk.

Palett

Figur 15.25. Fargeveljaren «Palett»

Fargeveljaren «Palett»

This color selector brings up a list of the colors of the current palette in the Palettes dialog. You can set GIMP's foreground or background colors by clicking on colors in the colors display. You can also use the arrow keys to move within the list of colors.

Skalaer

Figur 15.26. Fargeveljaren «Skalaer»

Fargeveljaren «Skalaer»

Denne dialogen inneheld seks glidebrytarar som du kan bruke for å bestemme verdiane for fargekanalane R, G og B i RGB -systemet, og dessutan verdiane for H, S og V i HSV -systemet.

Fargeplukkaren

Fargeplukkaren opererer ikkje ulikt den vanlege fargeplukkaren, men i staden for å hente farge berre frå det aktive biletet, kan denne hente farge frå heile skjermen.

The downside is that you get colors after they got processed by the full system color stack, in particular color management. It means that the resulting color values may end up different from ones returned by the color picker tool when picking over the canvas. It is up to you to make an informed choice of which color picker to use.

HTML-notasjon

See HTML notation. You can also use the CSS keywords; enter the first letter of a color to get a list of colors with their keyword:

Figur 15.27. Eksempel på CSS fargenamn

Eksempel på CSS fargenamn

Right-clicking in the HTML Notation text box opens a context menu that allows you to edit your notation, particularly to paste a complex notation you have copied elsewhere. This menu also allows inserting emojis.

Figur 15.28. Lokalmenyen for HTML-notasjon

Lokalmenyen for HTML-notasjon

Rett opp finn du eit symbol sett saman av to piler. Klikk på dette for å bytte om for- og bakgrunnsfargane. I nedre, venstre hjørne i vindauget finn du to små firkantar, ein svart og ein kvit. Klikk på desse for å setje forgrunnsfargen til svart og bakgrunnsfargen til kvit.