راهنما

سمبل‌های راهنما

.eps, Import from PostScript
.gif, Export Image as GIF
.jpeg, Export Image as JPEG
.jpg, Export Image as JPEG
.pdf, Import from PDF
.png, Glossary
.ps, Import from PostScript
.psd, Glossary
.xcf, Glossary
.xcf.gz, Glossary
3D Transform, 3D Transform
8-bit, 16-bit, 32-bit, Advanced Options
ابزارها
ترجیحات, گزینه‌های ابزار
الگو
ویرایش, ویرایش قالب
الگوها
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Presets Dialog, Tool Presets Dialog
فهرست, Patterns Context Menu
محاوره, Patterns Dialog
معرفی, الگوها
ویرایشگر پیش‌تنظیم‌های ابزار, ویرایشگر پیش‌تنظیم‌های ابزار
برش با نام, Buffers Dialog
برچسب‌ها, Tagging
بزرگنمایی, گزینه ها
تاریخچهٔ سند, Document History Dialog
فهرست, Document History Context Menu
تخته‌رنگ
Duplicate, Using the Palettes dialog
Editor, ویرایشگر تخته‌رنگ
New palette, Using the Palettes dialog
حذف, Using the Palettes dialog
درون‌ریزی, The “Palettes” context menu
فهرست, The “Palettes” context menu
محاوره, Palettes Dialog
نوسازی, Using the Palettes dialog
ترجیحات, Preferences Dialog
Dialog defaults, Dialog Defaults
Image grid, توری تصویر پیش‌گزیده
Snapping, Image Window Snapping Behavior
تم شمایل‌ها, تم شمایل‌ها
دستگاه‌های ورودی, دستگاه‌های ورودی
زمینه, زمینه
کنترلرهای ورودی, کنترلرهای ورودی
تم شمایل‌ها, تم شمایل‌ها
توری
Default setting, توری تصویر پیش‌گزیده
جعبه ابزار
ترجیحات, جعبه ابزار
معرفی, جعبه ابزار
پیکربندی, گزینه ها
خلاصه نقاشی, Symmetry Painting Dialog
خودآموزها
New gradient, Using example for the Gradient Editor
دستگاه‌های ورودی, دستگاه‌های ورودی
راهنما, سیستم راهنما
رنگ
تخته‌رنگ‌ها, Palettes Dialog
رونوشت با نام, Buffers Dialog
زبان‌ها, واسط
زمینه, زمینه
شفافیت
Keep Layer Transparency, Using the Layer dialog
Layer opacity, Using the Layer dialog
Layers dialog, Using the Layer dialog
Lock Alpha channel, Using the Layer dialog
Representation, نمایش
قالب‌ها, Templates Dialog
GIF, Export Image as GIF
JPEG, Export Image as JPEG
MNG, Export Image as MNG
PDF, Import from PDF
PNG, Export Image as PNG
PS, Import from PostScript
TIFF, Export Image as TIFF
WebP, Export Image as WebP
قلم‌موها, Brushes Dialog
Clipboard brush, The Clipboard Brush
محاوره, Brushes Dialog
قلم‌موهای مای‌پینت, MyPaint Brushes Dialog
قلم‌ها
محاوره, Fonts Dialog
لایه
محاوره, Layers Dialog
متن
Context Menu, Text Context Menu
Managing Text Layer, Managing Text Layer
Text Area, Text Area
Text Toolbox, Text Toolbox
ویرایش متن, مدیریت متن
محاوره
خلاصه نقاشی, Symmetry Painting Dialog
نقاط نمونه, Sample Points Dialog
محاوره ها
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Gradient Dialog, Gradients Dialog
Pointer, Pointer Dialog
الگوها, Patterns Dialog
تاریخچهٔ سند, Document History Dialog
تخته‌رنگ‌ها, Palettes Dialog
ترجیحات, Preferences Dialog
Data folders, Data Folders
Title and Statusbar, Image Window Title and Statusbar
Window management, مدیریت پنجره‌ها
جعبه ابزار, جعبه ابزار
سیستم راهنما, سیستم راهنما
مدیریت رنگ‌ها, مدیریت رنگ‌ها
نمایش, نمایش
واسط, واسط
پنجره‌های تصویر, پنجره‌های تصویر, ظاهر پنجرهٔ تصویر
پوشه‌ها, پوشه‌ها
گزینه‌های ابزار, گزینه‌های ابزار
تصاویر, Images Dialog
قالب‌ها, Templates Dialog
قلم‌موها, Brushes Dialog
قلم‌موهای مای‌پینت, MyPaint Brushes Dialog
قلم‌ها, Fonts Dialog
لایه‌ها, Layers Dialog
مسیرها, Paths Dialog
معرفی, Dialog Introduction
میان‌گیرها, Buffers Dialog
نقشه‌رنگ, Colormap Dialog
نمودار رنگ, Histogram Dialog
واگرد تاریخچه, واگرد محاوره تاریخچه
وضعیت دستگاه, Device Status Dialog
کانال‌ها, Channels Dialog
مدیریت رنگ‌ها, مدیریت رنگ‌ها, گزینه ها
مسیرها
محاوره, Paths Dialog
میان‌برهای صفحه‌کلید, واسط
محاوره, Keyboard Shortcuts Dialog
میان‌گیرها
Copy named, Buffers Dialog
Cut named, Buffers Dialog
Paste named, Buffers Dialog
محاوره, Buffers Dialog
ناوش
Preview size, واسط
محاوره, Navigation Dialog
نقاط نمونه, Sample Points Dialog
نقشه‌رنگ, Colormap Dialog
نمایش
ترجیحات, نمایش
نمودار رنگ, Histogram Dialog
واسط
ترجیحات, واسط
واگرد, درحال واگرد
واگرد تاریخچه, واگرد محاوره تاریخچه
وضعیت دستگاه, Device Status Dialog
ویرایش قالب, ویرایش قالب
پالایه ها
معرفی, معرفی
وب
معرفی, Web Filters
پویانمایی
معرفی, Animation Filters
پنجره‌های تصویر
Basic settings, مدیریت پنجره‌ها
ترجیحات, پنجره‌های تصویر, ظاهر پنجرهٔ تصویر
پیش نمایش
پالایه, معرفی
پیش‌خوان, پیش‌خوان
پیش‌نمایش
Navigation preview size, واسط
پیش‌نمایش‌ها, واسط
کانال
Channel mask, Selection masks
Channel to Selection, Managing channels
Create a New Channel Mask, Managing channels
Delete Channel Mask, Managing channels
Duplicate Channel Mask, Managing channels
Move Channel Mask, Managing channels
محاوره, Channels Dialog
ویرایش ویژگی‌های کانال, Managing channels
کانال‌ها
فهرست, Channels Context Menu
کنترلرهای ورودی, کنترلرهای ورودی
گرادیان
Editor, The Gradient Editor
From palette, The “Palettes” context menu
New gradient, Using example for the Gradient Editor
محاوره, Gradients Dialog
گزینش
Selection mask, Selection masks
گیمپ
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
How to contribute, How to Contribute
تاریخچه, تاریخچه گیمپ

A

Abyss Policy, Options
Acquire, Create
Add Alpha channel, Add Alpha Channel
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Addition, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Airbrush, Airbrush
Alien Map, Alien Map
Align and Distribute, Align and Distribute
Align visible layers, Align Visible Layers…
Alpha, Threshold Alpha, Glossary
Alpha Channel, Layer Properties
Alpha channel, Glossary
Anchor Layer, Anchor layer
Animation
Animated GIF options, Export Image as GIF
Creating an animated brush, The GIH Dialog Box
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Antialias, Antialias
Antialiasing
Explanation, Glossary
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Apply Layer Mask (command), Apply Layer Mask
Apply Lens, Apply Lens
Assign Color Profile, Assign Color Profile

B

Background color, Foreground/Background Colors Area
Background layer, Layer Properties
Basic Setup, Main Windows
Bayer Matrix, Bayer Matrix
Behind (paint mode), Paint Mode Examples
Bézier curve, Paths
Black point, Levels
Blend, Blend
Blending Modes, Layer Modes
Bloom, Bloom
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
BMP, Glossary
Border, Border
Border Average, Border Average
bpp, Glossary
Browser
Plug-in, Plug-In Browser
Procedure, The Procedure Browser
Brush, Pattern, Gradient area
ترجیحات, گزینه ها
Brushes
Add New, Adding New Brushes
Animated brushes
معرفی, Brushes
Changing brush size, Changing brush size
Color, Brushes
File formats, Adding New Brushes
Filter brush, Further Information
History brush, Further Information
Ordinary, Brushes
Parametric, Brushes
Toolbox Indicator Area, Brush/Pattern/Gradient Area
معرفی, Brushes
Bucket Fill, Bucket Fill
Buffers
Named Buffers: Cut/Copy/Paste, Buffer
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
Bump Map, Bump Map
Burn, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Burn-In, Burn-In

C

Cage, Cage Transform
Calibrate monitor, نمایش
Canvas
effect, Apply Canvas
Fit canvas size to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas size to selection, Fit Canvas to Selection
Padding color, Padding Color
Size, Canvas Size
Snap to canvas, Snap to Canvas
Canvas boundary
Show/mask canvas boundary, Show Canvas Boundary
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Center Image in Window, Center Image in Window
Chain icon, Layer Properties
Channel, Basic Concepts, Glossary
Channel encoding, Glossary
Channel Mixer, Channel Mixer
Checkerboard, Checkerboard
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
CIE lch Noise, CIE lch Noise
Circuit, Circuit
Circular Motion Blur, Circular Motion Blur
Clear, Clear
Clip Warning, Clip Warning
Clipboard Brush, The Clipboard Brush
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Clipping
Transform, Tool Options
Clone, Clone
Close, Close
Clothify, Clothify
CML Explorer, CML Explorer
CMYK, Glossary
Coffee Stain, Coffee Stain
Color, Color Management in GIMP, Glossary
Additive color model, Glossary
Adjust level colors, Levels
Color Balance, Color Balance
Color display, Display Filters
Deficient vision, Color Deficient Vision
Dithering, Glossary
Grab color, Color Picker
HTML notation, Glossary
Indexed colors, Glossary
Merging layer Modes, Layer Modes
Padding color of canvas, Padding Color
Palettes (color map), Palettes
Saturation, Glossary
Selection by color, Select By Color
Subtractive color synthesis, Glossary
Value, Glossary
Color Area, Foreground/Background Colors Area
Color area
ترجیحات, گزینه ها
Color Balance, Color Balance
Color depth, Glossary
Color Enhance, Color Enhance
Color Erase, Normal Layer Modes
Color Erase (paint mode), Paint Mode Examples
Color Exchange, Color Exchange
Color management, Display Calibration and Profiling
Color Management, Color Management, Glossary
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Submenu, Color Management
Use sRGB Profile, Use sRGB Profile
Color model, Glossary
Color Picker, Color Picker
Color profile, Display Calibration and Profiling
Color Profile, مدیریت رنگ‌ها
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Color Temperature, Color Temperature
Color to Alpha, Color to Alpha, Color to Alpha…
Color to Gray, Color to Gray
Colorize, Colorize
Colormap
Rearrange, Rearrange Colormap
Set, Set Colormap
Colors
Alien Map, Alien Map
Auto, The “Auto” Submenu
Border Average, Border Average
Color enhance, Color Enhance
Color Temperature, Color Temperature
Color to Alpha, Color to Alpha…
Color to Gray, Color to Gray
Colorize, Colorize
Components, The “Components” Submenu
Channel mixer, Channel Mixer
Compose, Compose
Decompose, Decompose
Extract Component, Extract Component
Mono-mixer, Mono Mixer
Recompose, Recompose
Desaturate, The “Desaturate” Submenu
Desaturate, Desaturate
Sepia, Sepia
Destripe, Destripe
Dither, Dither
Equalize, Equalize
Exchange colors, Color Exchange
Export Histogram, Export Histogram
Exposure, Exposure
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Hot, Hot…
Hue-Chroma, Hue Chroma
Info, The “Info” Submenu
Invert, Invert
Linear Invert, Linear Invert
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Map, The “Map” Submenu
Gradient Map, Gradient Map
Palette Map, Palette Map
Posterize, Posterize
Reinhard 2005, Reinhard 2005
RGB Clip, RGB Clip
Rotate, Rotate Colors
Sample Colorize, Sample Colorize
Saturation, Saturation
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Smooth Palette, Smooth Palette
Stress, Stress
Stretch colors in HSV space, Stretch Contrast HSV
Stretch contrast, Stretch Contrast
Stretching, Automatic Color-Stretching
Threshold, Threshold
Tone Mapping, The “Tone Mapping” Submenu
Retinex, Retinex
Value Invert, Value Invert
White balance, White Balance
Command line Arguments, Command Line Arguments
Comment, Advanced Options
Compose, Compose
Composition guides, Tool Options
Concepts, Basic Concepts
Context menus, Context Menus
Contrast, Contrast, Stretch Contrast
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Copy Image Location, Copy Image Location
Copy Visible, Copy Visible
Copy Visible (Layers), Copy Visible
Create Template, Create Template…
Crop, Crop
Crop Layers to Content, Crop Layers to Content
Crop to content, Crop Image
Crop to selection, Crop Image
CSS Keywords, Using the “FG/BG color” dialog
Cubism, Cubism
Curve Bend, Curve Bend
Curves, Curves
Customize
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Commands
Splash-screen, Customize Splash-Screen
Cut, Cut

D

Darken only, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Data folders
ترجیحات, Data Folders
Debugging, Debugging
Decompose, Decompose
Decor, Introduction
Deinterlace, Deinterlace
Depth Merge, Depth Merge
Desaturate, Desaturate
Color to Gray, Color to Gray
Despeckle, Despeckle
Destripe, Destripe
Diagonal Neighbors, Fuzzy Selection (Magic wand)
Dialogs
Docking, Dialogs and Docking
Difference, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Difference Clouds, Difference Clouds
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Differential, Edge
Diffraction patterns (filter), Diffraction Patterns
Dilate, Dilate
Disable Layer Masks, Disable Layer Masks
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Displace, Displace
Display
Dot for Dot, Dot for Dot
Full Screen, Full Screen
Display-referred, Glossary
Display-referred black , Glossary
Display-referred white, Glossary
Dissolve, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Distance Map, Distance Map
Distort Selection, Distort
Dither, Dither
Dithering, Glossary
Divide, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Docking, Dialogs and Docking
Docks
Add Tab, Tab Menu
Add tab, A Brief Tutorial
Close tab, Tab Menu
Context Menu, Tab Menu
Detach tab, Tab Menu
Lock tab, Tab Menu
Preview size, Tab Menu
Tab menu, Tab Menu
Tab style, Tab Menu
View as List/Grid, Tab Menu
Dodge, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Dodge/Burn, Dodge/Burn
Dot for dot, گزینه ها
Dot for Dot, Dot for Dot
Draw, How to Draw Straight Lines
Drawable, Introduction to Layers
Drop Shadow, Drop Shadow
Drop Shadow (legacy), Drop Shadow (legacy)
Duplicate, Duplicate
Duplicate Layer, Duplicate layer
Dynamics, Dynamics
Menu, Dynamics Context Menu
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options

E

Edge, Edge
Edge feathering (Selections), Options
Edge-Detect, Introduction
Edit Layer Mask, Edit Layer Mask
Editor, Selection Editor
Ellipse Selection Tool, Ellipse Selection
Emboss, Emboss
Encoding, Encoding
Engrave, Engrave
Equalize, Equalize
Erase, Normal Layer Modes
Eraser, Eraser
Erode, Erode
Error console, پیشانهٔ خطا
Exclusion, Inversion Layer Modes
EXIF, Glossary
Export, Export… and Overwrite…
Export As, Export As…
Export File, Export File
Export File Formats, Export File Formats
Export Histogram, Export Histogram
Export Image as GIF, Export Image as GIF
Export Image as JPEG, Export Image as JPEG
Export Image as MNG, Export Image as MNG
Export Image as PNG, Export Image as PNG
Export Image as TIFF, Export Image as TIFF
Export Image as WebP, Export Image as WebP
Export Images, Save / Export Images
Exposure, Exposure
Extract Component, Extract Component
Eye Dropper, Color Picker

F

Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Feathering, Glossary
File
New image, Creating new Files
File format, Glossary
Files, Files
Open, Opening Images
Fill Path, Fill Path
Fill Selection Outline, Fill Selection Outline
Fill with Background color, Fill with BG Color
Fill with Foreground Color, Fill with FG Color
Fill with Pattern, Fill with Pattern
Filmstrip, Filmstrip
Filters
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Animation
Blend, Blend
Burn-In, Burn-In
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Rippling, Rippling
Spinning Globe, Spinning Globe
Waves, Waves
Artistic
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Clothify, Clothify
Cubism, Cubism
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Glass Tile, Glass Tile
Introduction, Introduction
Oilify, Oilify
Photocopy, Photocopy
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Softglow, Softglow
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Waterpixels, Waterpixels
Weave, Weave
Blur, Introduction
Circular Motion, Circular Motion Blur
Focus Blur, Focus Blur
Gaussian Blur, Gaussian Blur
Lens Blur, Lens Blur
Linear Motion, Linear Motion Blur
Mean Curvature Blur, Mean Curvature Blur
Median Blur, Median Blur
Pixelize, Pixelize
Selective Gaussian, Selective Gaussian Blur
Tileable Blur, Tileable Blur
Variable Blur, Variable Blur
Zoom Motion, Zoom Motion Blur
Combine
Depth Merge, Depth Merge
Filmstrip, Filmstrip
Introduction, Introduction
Common functions
Introduction to filters, Introduction to the “Filters” Menu
Re-Show last, Re-Show Last
Repeat Last, Repeat Last
Reset all, Reset All Filters
Decor
Coffee Stain, Coffee Stain
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Introduction, Introduction
Old Photo, Old Photo
Round Corners, Round Corners
Slide, Slide
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Distorts
Curve Bend, Curve Bend
Emboss, Emboss
Engrave, Engrave
Introduction, Introduction
Kaleidoscope, Kaleidoscope
Lens Distortion, Lens Distortion
Mosaic, Mosaic
Newsprint, Newsprint
Page Curl, Page Curl
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Ripple, Ripple
Shift, Shift
Video Degradation, Video Degradation
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
Wind, Wind
Drop Shadow, Drop Shadow
Edge Detect
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Edge, Edge
Image Gradient, Image Gradient
Introduction, Introduction
Laplace, Laplace
Neon, Neon
Sobel, Sobel
Enhance
Antialias, Antialias
Deinterlace, Deinterlace
Despeckle, Despeckle
High Pass, High Pass
Introduction, Introduction
NL filter, NL Filter
Noise Reduction, Noise Reduction
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Sharpen (Unsharp Mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
Generic
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Dilate, Dilate
Distance Map, Distance Map
Erode, Erode
GEGL Graph, GEGL Graph
GEGL operation, GEGL Operation
Introduction, Introduction
Normal Map, Normal Map
Light and Shadow, Introduction
Apply Lens, Apply Lens
Bloom, Bloom
Drop Shadow (legacy), Drop Shadow (legacy)
Gradient Flare, Gradient Flare
Lens Flare, Lens Flare
Lighting effects, Lighting Effects
Perspective, Perspective
Sparkle, Sparkle
Supernova, Supernova
Xach-Effect, Xach-Effect
Long Shadow, Long Shadow
Map
bump-map, Bump Map
Displace, Displace
Fractal Trace, Fractal Trace
Illusion, Illusion
Introduction, Introduction
Little Planet, Little Planet
Map Object, Map Object
Panorama Projection, Panorama Projection
Paper Tile, Paper Tile
Recursive Transform, Recursive Transform
Tile, Tile
Tile Seamless, Tile Seamless
Menu, Introduction to the “Filters” Menu
Noise
CIE lch, CIE lch Noise
HSV Noise, HSV Noise
Hurl, Hurl
Introduction, Introduction
Pick, Pick
RGB Noise, RGB Noise
Slur, Slur
Spread, Spread
Render
Bayer Matrix, Bayer Matrix
Cell Noise, Cell Noise
Checkerboard, Checkerboard
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
Circuit, Circuit
CML Explorer, CML Explorer
Difference Clouds, Difference Clouds
Diffraction, Diffraction Patterns
Flame, Flame
Fog, Fog
Fractal Composition, IFS Fractal
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Gfig, Gfig
Grid, Grid
Grid (legacy), Grid (legacy)
Introduction, Introduction
Jigsaw, Jigsaw
Lava, Lava
Line Nova, Line Nova
Linear Sinusoidal textures, Linear Sinusoid
Maze, Maze
Perlin Noise, Perlin Noise
Plasma, Plasma
Random textures, Qbist
Simplex Noise, Simplex Noise
Sinusoidal textures, Sinus
Solid Noise, Solid Noise
Sphere Designer, Sphere Designer
Spiral, Spiral
Spyrogimp, Spyrogimp
Vignette, Vignette
Web
Clickable image, Image Map
Semi-Flatten, Semi-Flatten
filters
Distorts, Spherize
Fit canvas to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas to selection, Fit Canvas to Selection
Flame, Flame
Flatten, Flatten Image
Flip, Flip, Flip Horizontally; Flip Vertically
Flip & Rotate, Flip & Rotate (0°)
Flip horizontally (layer), Flip Horizontally
Flip vertically (layer), Flip Vertically
Floyd-Steinberg, Glossary
Focus Blur, Focus Blur
Fog, Fog
Fonts
Add, Adding Fonts
Problems, Font Problems
Foreground color, Foreground/Background Colors Area
Foreground Select, Foreground Select
Formats
BMP, Glossary
GBR, Adding New Brushes
GIH, Adding New Brushes
MYB, Adding New Brushes
PDF, Glossary
PostScript, Glossary
PSD, Glossary
SVG, Glossary
TGA, Glossary
VBR, Adding New Brushes
XCF, Glossary
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Fractal trace, Fractal Trace
Full Screen, Full Screen
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Fuzzy Selection, Fuzzy Selection (Magic wand)

G

Gamma, Gamma, Levels, Glossary
Gamut, Glossary
Gaussian Blur, Gaussian Blur
GBR, Adding New Brushes
GEGL Graph, GEGL Graph
GEGL operation, GEGL Operation
Gfig, Gfig
GIF, Export Image as GIF, Glossary
GIH, Adding New Brushes
GIMP
Getting Unstuck, Introduction
Introduction, Welcome to GIMP
GIMP Online, GIMP online
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Glass Tile, Glass Tile
Glossary, Glossary
Gradient, Gradient, Edge
Overview, Gradients
Tool, Gradient
Toolbox Indicator Area, Brush/Pattern/Gradient Area
Gradient CSS code snippet, Using the “Gradients” dialog
Gradient Flare, Gradient Flare
Gradient Map, Gradient Map
Grain extract, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Grain merge, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Grayscale
Convert to grayscale, Grayscale mode
Overview, Glossary
Grid
Cell Noise, Cell Noise
configure, Configure Grid…
Grid (legacy) filter, Grid (legacy)
Grid filter, Grid
Overview, Grids and Guides
Perlin Noise, Perlin Noise
Show/Mask Grid, Show Grid
Simplex Noise, Simplex Noise
Snap to Grid, Snap to Grid
Guide
Add, New Guide
Add by percent, New Guide (by Percent)
Move, Summary of Move tool actions
Guides, Guides
Add from selection, New Guides from Selection
Overview, Grids and Guides
Remove, Remove all Guides
Selection guides, Tool Options
Show/Mask Guides, Show Guides
Snap to Guides, Snap to Guides
Transform, Tool Options
Using, Glossary
Guillotine, Slice Using Guides

H

Handle Transform, Handle Transform
Hard light, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Hard mix, Contrast Layer Modes
Heal, Heal
HEIF/HEIC, Export Image as HEIF/HEIC
Help, Help
Context help, Context Help
Menu, Introduction to the “Help” Menu
Online, GIMP online
Overview, About
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Tip of the Day, Tip of the Day
High Dynamic Range, Glossary
High Pass, High Pass
Histogram, Glossary
Hot, Hot…
HSL Color, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Hue, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Noise, HSV Noise
HSV Saturation, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Value, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HTML notation, Glossary
Hue-Chroma, Hue Chroma
Hue-Saturation, Hue-Saturation
Hurl, Hurl

I

ICC profile, Color Management in GIMP
IFS Fractal, IFS Fractal
Illusion, Illusion
Image, Images Dialog
Acquire an image, Create
Active Image Thumbnail, گزینه ها
Canvas size, Canvas Size
change Mode, Change the Mode
Close image, Close
Color Management
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Menu, Color Management
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Use sRGB Profile, Use sRGB Profile
Color modes
Menu, Mode
Comment, Advanced Options
Convert
To grayscale, Grayscale mode
To indexed mode, Indexed mode
To RGB mode, RGB mode
crop, Crop An Image
Crop
According to color, Zealous Crop
To content, Crop Image
To selection, Crop Image
Tool, Crop
Cut off image according to guides, Slice Using Guides
Encoding, Encoding
Export As, Export As…
Flip, Flip An Image
Grid and guides, Grids and Guides
Guides, Guides
Image size
When creating, Basic Options
information, Find Info About Your Image
Metadata, Metadata
New, New…
Open, Opening Images, Open…
As layers, Open as Layers…
Open location, Open Location…
Open recent, Open Recent
Open image, گشودن تصویر
Paste as, Paste as New Image
Paths, Paths
Precision, Encoding
Print size, Print Size
Reload the image, Revert
Resize after zooming or scaling, گزینه ها
Resolution
Setting when creating, Advanced Options
Rotate, Rotate An Image
save, Compressing Images
Save image
Save, Save File
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
Scale, Change the Size of an Image for the screen
scale, Change the Size of an Image for print
Text, Text
Transform, Transform
ترجیحات
Default image, Default Image Preferences
Image Gradient, Image Gradient
Image Hose, Glossary
Image hoses, Brushes
Image Import and Export, Image Import and Export
Image Map, Image Map
Image Properties, Image Properties
Image size, گزینه ها, Basic Options
Image window
Menus, The “View” Menu, The “Image” Menu, The “Colors” Menu
Image windows
Description, Image Window
Images
Types, Image Types
Import File Formats, Import File Formats
Import image, گشودن تصویر
Import PDF Image, Import from PDF
Import Postscript Image, Import from PostScript
Incremental, Glossary
Indent, Options
Indexed colors, Indexed mode
Indexed Colors, Glossary
Indexed palette, Palettes
Ink, Ink
Input Devices (command), Input Devices
Invert colors, Invert
IPTC, Glossary

J

Jigsaw, Jigsaw
Jitter, Tool Options
JPEG, Export Image as JPEG, Glossary
Justify, Options

K

Kaleidoscope, Kaleidoscope
Keyboard Shortcuts, Keyboard Shortcuts

L

Languages, Language
Laplace, Edge, Laplace
Lasso, Free Selection (Lasso)
Lava, Lava
Layer, Glossary
Activate, Layer Properties
Anchor the floating layer, Anchor layer
Blending Modes, Layer Modes
Boundaries, Layer Properties
Clear
Clear layer content, Clear
Copy, Copy
Copy visible layers, Copy Visible
Creating new layers, Creating New Layers
Cut (/Paste)
Cut layer content, Cut
Fill
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Mask managing
Add a mask, Add Layer Masks
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert layer mask to a selection, Masks to Selection
Delete layer mask, Delete Layer Mask
Disable, Disable Layer Masks
Edit, Edit Layer Mask
Intersect layer mask with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Show layer mask, Show Layer Masks
Subtract layer mask from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Modes, Layer Modes
Legacy, Legacy Layer Modes
Move, Summary of Move tool actions
On-canvas layer selection, Layer Groups
Paste, Paste, Paste as Single Layer, Paste As Single Layer In Place, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Preview size, Tab Menu
Scale, Scale
Size, Layer Properties
Size managing
Crop Layers to Content, Crop Layers to Content
Resize current layer and its content, Scale Layer
Resize current layer but not its content, Layer Boundary Size
Resize current layer to image size, Layer to Image Size
Resize Layers to Selection, Resize Layers to Selection
Stack managing
Align visible layers, Align Visible Layers…
Bottom layer, Select Bottom Layer
Create a new layer, New Layer
Create a new layer from visible layers, New From Visible
Delete current layer, Delete Layer
Layer duplicate, Duplicate layer
Lower current layer to the bottom of stack, Layer to Bottom
Lower layer, Lower Layer
Merge all layers in the current layer group, Merge Layer Group
Merge current layer with the underlying layer, Merge Down
Merge visible layers, Merge Visible Layers
Move current layer one position up, Raise Layer
Move current layer to the top of stack, Layer to Top
Next layers, Select Next Layers
Open image as layers, Open as Layers…
Previous layers, Select Previous Layers
Reverse layer order, The “Reverse Layer Order” command
Select top layer, Select Top Layer
Sub-menu
Mask, The “Mask” Submenu
Stack, “Stack” Submenu
Transform, The “Transform” Submenu
Transparency, The “Transparency” Submenu of the “Layer” menu
Text, Discard Text Information
Transform
Flip horizontally, Flip Horizontally
Flip vertically, Flip Vertically
Rotation, Rotate 90° clockwise, Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 180°, Arbitrary Rotation
Shift layer content, Offset
Transparency managing
Add Alpha channel to background layer, Add Alpha Channel
Add non-transparent areas to selection, Add Alpha channel to Selection
Intersect non-transparent areas with selection, Intersect Alpha channel with Selection
Make colors transparent, Color to Alpha
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Remove Alpha Channel, Remove Alpha Channel
Selection according to opacity, Alpha to Selection
Subtract non-transparent pixels from selection, Subtract Alpha from Selection
Threshold, Threshold Alpha
Type, Layer Properties
Layer boundary
Show/mask layer boundary, Show Layer Boundary
Layer Boundary Size, Layer Boundary Size
Layer Group
New, New Layer Group
Layer groups, Layer Groups
Layer mask, Layer masks
Layer Modes, Layer Modes
Addition, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Burn, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Color Erase, Normal Layer Modes
Darken only, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Difference, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Dissolve, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Divide, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Dodge, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Erase, Normal Layer Modes
Exclusion, Inversion Layer Modes
Grain extract, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Grain merge, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Hard light, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Hard mix, Contrast Layer Modes
HSL Color, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Hue, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Saturation, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Value, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
LCh Chroma, LCh Components Layer Modes
LCh Color, LCh Components Layer Modes
LCh Hue, LCh Components Layer Modes
LCh Lightness, LCh Components Layer Modes
Lighten only, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Linear burn, Darken Layer Modes
Linear light, Contrast Layer Modes
Luma/Luminance darken only, Darken Layer Modes
Luma/Luminance lighten only, Lighten Layer Modes
Luminance, LCh Components Layer Modes
Merge, Normal Layer Modes
Multiply, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Normal, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Overlay, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Pin light, Contrast Layer Modes
Screen, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Soft light, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Split, Normal Layer Modes
Subtract, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Vivid light, Contrast Layer Modes
Layers, Introduction to Layers
Linkage, Layer Properties
Merge all layers, Flatten Image
LCh Chroma, LCh Components Layer Modes
LCh Color, LCh Components Layer Modes
LCh Hue, LCh Components Layer Modes
LCh Lightness, LCh Components Layer Modes
Lens Blur, Lens Blur
Lens Distortion, Lens Distortion
Lens Flare, Lens Flare
Levels tool, Levels
Lighten only, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Lighting effects, Lighting Effects
Line
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects
Line Nova, Line Nova
Line spacing, Options
Linear burn, Darken Layer Modes
Linear Invert colors, Linear Invert
Linear light, Contrast Layer Modes
Linear Motion Blur, Linear Motion Blur
Linear Sinusoid, Linear Sinusoid
List search field, Tab Menu
Little Planet, Little Planet
Lock alpha channel, Using the Layer dialog
Lock pixels, Using the Layer dialog
Long Shadow, Long Shadow
Luma/luminance darken only, Darken Layer Modes
Luma/luminance lighten only, Lighten Layer Modes
Luminance, LCh Components Layer Modes

M

Magic Wand, Fuzzy Selection (Magic wand)
Main menu, The Main Menu
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Map Object, Map Object
Marching ants speed, گزینه ها
Masks
Channel mask, Selection masks
Layer mask, Layer masks
Add, Add Layer Masks
Add to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert to a selection, Masks to Selection
Delete, Delete Layer Mask
Disable, Disable Layer Masks
Edit, Edit Layer Mask
Intersect with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Overview, Layer Properties
Show, Show Layer Masks
Subtract from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Overview, Glossary
Quick Mask
Using Quick Mask, Using Quick Mask Mode
Quick mask, Selection masks
Selection mask, Selection masks
Maze, Maze
Mean Curvature Blur, Mean Curvature Blur
Measure, Measure
Measure a distance, Measure
Measure a surface, Measure
Measure an angle, Measure
Median Blur, Median Blur
Menu
File, Overview
Help, Introduction to the “Help” Menu
Menu bar
Show/Mask menu bar, Show Menubar
Menus
Context, Context Menus
Edit, The “Edit” Menu
File menu, The “File” Menu
Filters, The “Filters” Menu
Image, Overview
Introduction, Introduction to Menus
Layer, Introduction to the “Layer” Menu
Main, The Main Menu
Selection, The “Select” Menu
Tab, Tab menus
Tools, The “Tools” Menu
Windows, “Windows” Menu
Merge, Normal Layer Modes
Merge Down, Merge Down
Merge Layer Group, Merge Layer Group
Merge Visible Layers, Merge Visible Layers
Metadata, Metadata
Metadata Editor, Metadata Editor
Metadata Viewer, Metadata Viewer
MNG, Export Image as MNG
Modes (color)
Grayscale, Grayscale mode
Indexed, Indexed mode
RGB, RGB mode
Modes (Colors)
Submenu, Mode
Modes of layers, Layer Modes
Legacy, Legacy Layer Modes
Module Manager, Modules
Modules, Modules
Moiré, Glossary
Mono-mixer, Mono Mixer
Mosaic, Mosaic
Mouse cursors, گزینه ها
Mouse Scroll-Wheel, Tool Options
Move, Move
Multiply, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
MYB, Adding New Brushes
MyPaint Brush, MyPaint Brush
Mypaint Brushes
محاوره, MyPaint Brushes Dialog

N

Navigation
Navigation button, Image Window
View Navigation window, Navigation Window
Navigation preview, Image Window
Neon, Neon
New, New…
New image
Default setting, Default Image Preferences
New Image, New…
New instance, Language
New Layer, New Layer
New View, New View
Newsprint, Newsprint
NL filter, NL Filter
Noise Reduction, Noise Reduction
Nonlinear filter, NL Filter
Normal Map, Normal Map

O

Offset, Offset
Oilify, Oilify
Old Photo, Old Photo
Opacity
Brush, Tool Options
Open, Open…
Open as layers, Open as Layers…
Open image, گشودن تصویر
Open Location, Open Location…
Open Recent, Open Recent
Overlay, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Overwrite, Export… and Overwrite…

P

Padding color, Padding Color
Page Curl, Page Curl
Paint Modes
Behind, Paint Mode Examples
Color Erase, Paint Mode Examples
Paint Tools, Paint Tools
Paintbrush, Paintbrush
Palette
معرفی, Palettes
Palette Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Palette Map, Palette Map
Panorama Projection, Panorama Projection
Paper Tile, Paper Tile
Parasite, Glossary
Pass Through, Layer Groups
Paste, Paste
Paste as new brush, Paste as New Brush
Paste as new pattern, Paste as New Pattern
Paste as Single Layer, Paste as Single Layer
Paste as Single Layer in Place, Paste As Single Layer In Place
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Paste Named, Buffers Dialog
Path
Move, Summary of Move tool actions
Scale, Scale
Snap to active path, Snap to Active Path
Paths
Stroke, Stroke Paths
Tool, Paths
Transform, Transforming Paths
Using, Paths
Patterns
Add a pattern to layer, Introduction
Clone, Options
Toolbox Indicator Area, Brush/Pattern/Gradient Area
معرفی, Patterns
PDF, Import from PDF, Glossary
Pencil, Pencil
Perspective, Perspective, Perspective
Perspective Clone, Perspective Clone
Photocopy, Photocopy
Photography, Working with Digital Camera Photos
Pick, Pick
Pin light, Contrast Layer Modes
Pixel, Glossary
Pixelize, Pixelize
Plasma, Plasma
Playback, Playback
Playground, Experimental Playground
Plug-ins
Browser, Plug-In Browser
Definition, Glossary
Install, Installing New Plug-Ins
Write, Writing Plug-ins
معرفی, Plug-Ins
PNG, Export Image as PNG, Glossary
Pointer, Pointer Dialog
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Portrait/Landscape mode, Basic Options
Posterize, Posterize
Postscript, Import from PostScript
Precision, Advanced Options, Encoding
Preferences (command), Preferences
Preview
Composited preview, Tool Options
Navigation preview, Image Window
Transformation tools, Tool Options
Previews
Tab preview size, Tab Menu
Prewitt compass, Edge
Print Size, Print Size
Printing
Print command, Print
Printing your photos, Printing Your Photos
Size and resolution, Print Size
Procedure
Browser, The Procedure Browser
PSD, Glossary
Python
Tutorial, A Python plug-in writing Tutorial
Python-Fu
Sub-menu, The “Python-Fu” Submenu

Q

Qbist, Qbist
Quantization, Glossary
Quick Mask, The Quick Mask
Quit GIMP, Quit

R

Re-Show Last, Re-Show Last
Rearrange Colormap, Rearrange Colormap
Recompose, Recompose
Rectangle
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Recursive Transform, Recursive Transform
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Red-eyes, Removing Red-eye
Redo, Redo
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Remove Alpha channel, Remove Alpha Channel
Remove Holes, Remove Holes
Repeat Last, Repeat Last
Reset All, Reset All Filters
Resize Layers to Selection, Resize Layers to Selection
Resolution, Basic Concepts
Printing, Print Size
Setting when creating, Advanced Options
Retinex, Retinex
Revert (command), Revert
RGB, RGB mode, Glossary
RGB Clip, RGB Clip
RGB Noise, RGB Noise
Ripple filter, Ripple
Rippling, Rippling
Roberts, Edge
Rotate, Rotate, Arbitrary Rotation
Rotate 180°, Rotate 180°
Rotate 90° clockwise, Rotate 90° clockwise
Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 90° counter-clockwise
Rotate Colors, Rotate Colors
Rotation, Rotation
Round Corners, Round Corners
Rounded rectangle, Rounded Rectangle
Rulers
Show/Mask rulers, Show Rulers
Running GIMP, Running GIMP

S

Sample Colorize, Sample Colorize
Sample Points, Show Sample Points
Saturation, Saturation, Glossary
Save, Save File
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Save/Export Images, Save / Export Images
Scale Image, Scale Image
Scale layer, Scale Layer
Scale Layer, selection contour or path, Scale
Scene-referred, Glossary
Scissors tool, Intelligent Scissors
Screen, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Screenshot, Screenshot
Script-Fu
Install, Installing Script-Fu scripts
Sub-menu, The “Script-Fu” Submenu
Tutorial, A Script-Fu Tutorial
معرفی, Using Script-Fu Scripts
Scroll-bars
Show/Mask scrollbars, Show Scrollbars
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Selection
According to opacity, Alpha to Selection
Add / Subtract selections, Adding or subtracting selections
Add alpha channel, Add Alpha channel to Selection
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
By Color select, By Color
Change shape, Tool Options
Clear selection content, Clear
Copy, Copy
Create a selection border, Border
Create a selection from Path, From Path
Cut selection content, Cut
Delete selections, None
Distort, Distort
Editor, Selection Editor
Ellipse selection, Ellipse Selection
Feather selection edges, Feather
Fill
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Floating selection, Glossary
Floating selection (command), Float
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy selection, Fuzzy Selection (Magic wand)
Grow, Grow
Intersect with Alpha channel, Intersect Alpha channel with Selection
Invert selection, Invert
Modes, Options
Move selection, Moving or Resizing a Selection
Paste, Paste, Paste as Single Layer, Paste As Single Layer In Place, Paste as New Image, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Rectangle selection, Rectangle Selection
Remove Holes, Remove Holes
Remove the feathering of border selection, Sharpen
Resize selection, Moving or Resizing a Selection
Rounded Rectangle, Rounded Rectangle
Save selection to channel, Save to Channel
Scale, Scale
Select All, Select All
Selection boundary
Show/Mask selection boundary, Show Selection
Selection by color, Select By Color
Selection to Path
Advanced options, The “Selection to Path Advanced Settings” dialog
Shrink the size of selection, Shrink
Stroke selection, Stroke Selection
Subtract non-transparent pixels, Subtract Alpha from Selection
Toggle Quick Mask, Toggle Quick Mask
Transform selection to path, To Path
Selections
Common Features, Common Features
Concepts, The Selection
Using, Creating and Using Selections
Selective Gaussian Blur, Selective Gaussian Blur
Semi-Flatten, Semi-Flatten
Send by Email, Send by Email
Sepia, Sepia
Set Colormap, Set Colormap
Setup, Configuration Folders
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Sharpen (Unsharp mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Shear, Shear
Shift, Shift
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Commands
Show All, Show All
Show Canvas Boundary, Show Canvas Boundary
Show Grid, Show Grid
Show Guides, Show Guides
Show in File Manager, Show in File Manager
Show Layer Boundary, Show Layer Boundary
Show Layer Masks (command), Show Layer Masks
Show Menubar, Show Menubar
Show Rulers, Show Rulers
Show Scrollbars, Show Scrollbars
Show Selection, Show Selection
Show Statusbar, Show Statusbar
Shrink Wrap, Shrink Wrap
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Sinus, Sinus
Slice Using Guides, Slice Using Guides
Slide, Slide
Sliders, Tool Options
Slur, Slur
Smooth Palette, Smooth Palette
Smudge, Smudge
Snap to active path, Snap to Active Path
Snap to canvas, Snap to Canvas
Snap to Grid, Snap to Grid
Snap to Guides, Snap to Guides
Snapping, Image Window Snapping Behavior
Sobel, Edge, Sobel
Soft light, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Softglow, Softglow
Solid noise, Solid Noise
Space bar, Activating the Tool, گزینه ها
Sparkle, Sparkle
Sphere Designer, Sphere Designer
Spherize, Spherize
Spinning Globe, Spinning Globe
Spiral, Spiral
Splash-screen, Customize Splash-Screen
Split, Normal Layer Modes
Spread, Spread
Spyrogimp, Spyrogimp
Stack, “Stack” Submenu
Status bar
Image window, Image Window
Show/Hide status bar, Show Statusbar
ترجیحات, Image Window Title and Statusbar
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Straight Line, Key modifiers
Straighten, Measure
Stress, Stress
Stretch Contrast, Stretch Contrast
Stretch Contrast HSV, Stretch Contrast HSV
Stroke path, Stroke Paths
Stroke Selection, Stroke Selection
Subtract, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Supernova, Supernova
Supersampling, Glossary
SVG, Glossary
Swap folder, پوشه‌ها
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
System Resources, System Resources

T

Tab menus, Tab menus
TARGA, Glossary
Template
Create Template, Create Template…
Menu, Basic Options
Temporary folder, پوشه‌ها
Text
Discard information, Discard Text Information
Editor, Text Editor
Fonts, Adding Fonts
Load from file, Text Editor
Move, Summary of Move tool actions
Tool, Text
Text along Path, Text Context Menu
TGA, Glossary
Threshold, Threshold
TIFF, Export Image as TIFF, Glossary
Tile, Tile
Tile cache, How to Set Your Tile Cache
Tile Seamless, Tile Seamless
Tileable Blur, Tileable Blur
Tip of the Day, Tip of the Day
Title bar
ترجیحات, Image Window Title and Statusbar
Tone Mapping
Destripe, Destripe
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Retinex, Retinex
Stress, Stress
Toolbox, The Toolbox
Active image area, Active Image Area
Color Area, Foreground/Background Colors Area
Indicator Area, Brush/Pattern/Gradient Area
Paint Tools, Paint Tools
Tools
3D Transform, 3D Transform
Airbrush, Airbrush
Align and Distribute, Align and Distribute
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
Brightness-Contrast, Brightness-Contrast
Brush, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
Bucket Fill, Bucket Fill
Cage Transform, Cage Transform
Clone, Clone
Color Picker, Color Picker
Crop, Crop
Curves, Curves
Dodge/Burn, Dodge/Burn
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options
Ellipse Selection, Ellipse Selection
Eraser, Eraser
Flip, Flip
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy Selection, Fuzzy Selection (Magic wand)
Gradient, Gradient
Handle Transform, Handle Transform
Heal, Heal
Ink, Ink
Levels, Levels
Measure, Measure
Miscellaneous, Other Tools
Move, Move
MyPaint Brush, MyPaint Brush
Paint, Paint Tools, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
Paintbrush, Paintbrush
Paths, Paths
Pencil, Pencil
Perspective, Perspective
Perspective Clone, Perspective Clone
Rectangle Selection, Rectangle Selection
Rotate, Rotate
Scale, Scale
Scissors, Intelligent Scissors
Selection by color, Select By Color
Shear, Shear
Smudge, Smudge
Text, Text
Threshold, Threshold
Tool groups, The Toolbox
Transform Tools, Transform Tools
Unified Transform, Unified Transform
Warp Transform, Warp Transform
Zoom, Zoom
Transform, Transform
Clipping, Tool Options
Guides, Tool Options
Paths, Transforming Paths
Transparency
Alpha channel, Glossary
Background layer transparency, Layer Properties
Brush opacity, Tool Options
Eraser tool, Eraser
Exporting images with transparency, Saving Images with Transparency
Triangle Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Tutorial, Common Tasks, Change the Size of an Image for the screen, Change the Size of an Image for print, Compressing Images, Crop An Image, Find Info About Your Image, Change the Mode, Flip An Image, Rotate An Image, Separating an Object From Its Background, How to Draw Straight Lines
Tutorials
Create image, Creating new Files
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects

U

Undo, Undo
Undo History, Undo History
Unified Transform, Unified Transform
Unit Editor, Units
Unit of measurement, Units
Units, Units
URI, Glossary
URL, Glossary
Use sRGB Profile, Use sRGB Profile
User Manual, User Manual
Using
ترجیحات
Debugging, Debugging
Image Import and Export, Image Import and Export
Playground, Experimental Playground
System Resources, System Resources

V

Value, Glossary
Value Invert, Value Invert
Value Propagate, Value Propagate
Values, Levels
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
Variable Blur, Variable Blur
VBR, Adding New Brushes
Video Degradation, Video Degradation
View
Introduction, Introduction to the “View” Menu
Padding color of canvas, Padding Color
Vignette, Vignette
Visibility
Icon, Layer Properties
Vivid light, Contrast Layer Modes
Voronoi, Options

W

Warp Transform, Warp Transform
Watercolor Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Waterpixels, Waterpixels
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
Waves, Waves, Waves
Weave, Weave
Web
Images for the web, Preparing your Images for the Web
WebP, Export Image as WebP
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
White Balance, White Balance
White point, Levels
Wind, Wind

X

Xach-Effect, Xach-Effect
XCF, Glossary
XDS, جعبه ابزار
XMP, Glossary

Y

YCbCr, Glossary
YUV, Glossary

Z

Zealous Crop, Zealous Crop
Zoom, Zoom, Zoom
Zoom Motion Blur, Zoom Motion Blur