Índex alfabètic

A

Aclareix, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Aclareix/Crema, Aclareix/Crema
Acoblable
Afegiu una pestanya, Un programa d'aprenentatge breu
Acobladors
Afegeix una pestanya, Menú de pestanyes
Bloqueja la pestanya, Menú de pestanyes
Desacobla la pestanya, Menú de pestanyes
Estil de la pestanya, Menú de pestanyes
Menú contextual, Menú de pestanyes
Menú de pestanyes, Menú de pestanyes
Mida de la previsualització, Menú de pestanyes
Tanca la pestanya, Menú de pestanyes
Visualitza com a llista/graella, Menú de pestanyes
Acoblament, Diàlegs i acobladors
Acoloreix la mostra, Acoloreix la mostra
Adquireix, Crea
Aerògraf, Aerògraf
Afegeix canal alfa, Afegeix canal alfa
Afegeix un bisell, Afegeix un bisell
Afegeix una vora, Afegeix una vora
Ajuda, Sistema d'ajuda, Ajuda
Ajuda contextual, Ajuda contextual
Cerca i executa una ordre, Cerca i executa una ordre
Consell del dia, Consell del dia
En línia, El GIMP en línia
Generalitats, Quant a
Menú, Introducció al menú «Ajuda»
Ajust, Comportament de la captura de la finestra de la imatge
Ajusta a la quadrícula, Ajusta a la quadrícula
Ajusta a les guies, Ajusta a les guies
Ajusta al camí actiu, Ajusta al camí actiu
Ajusta al llenç, Ajusta al llenç
Ajusta el llenç a la selecció, Ajusta el llenç a la selecció
Ajusta el llenç a les capes, Ajusta el llenç a les capes
Ajusta el mapa de colors, Ajusta el mapa de colors
Ajusta la finestra a la imatge, Ajusta la finestra a la imatge
Ajusta la imatge a la finestra, Ajusta la imatge a la finestra
Ajusta la mida de la imatge, Ajusta la mida de la imatge
Ajusta la mida de les capes a la selecció, Ajusta la mida de les capes a la selecció
Alfa, Llindar alfa, Glossari
Alinea i distribueix, Alinea i distribueix
Alinea les capes visibles, Alinea les capes visibles…
Ampliació/reducció, Opcions
Ampliació/Reducció, Ampliació/Reducció
Animació
Crea un pinzell animat, El quadre de diàleg GIH
Opcions del GIF animat, Exporta la imatge com a GIF
Optimitza, Optimitza
Reproducció, Reproducció
Anomena i desa, Anomena i desa…
Anomena i exporta, Anomena i exporta…
Antialiàsing
Explicació, Glossari
Aplana, Aplana la imatge
Aplica la lent, Aplica la lent
Aplica la màscara de capa (ordre), Aplica la màscara de capa
Aquarel·la: selector de color, Ús del diàleg de colors «Primer pla/Fons»
Àrea de color, Foreground/Background Colors Area
Preferències, Opcions
Àrea de pinzell, patró i degradat
Preferències, Opcions
Arguments de la línia d'ordres, Arguments de la línia d'ordres
Assigna un perfil de color, Assigna un perfil de color
Avís del clip, Avís del clip

B

Balanç de blancs, Balanç de blancs
Balanç de color, Balanç de color
Barra d'espai, Opcions
Barra d'estat
Finestra d'imatge, Finestra d'imatge
Mostra/Amaga la barra d'estat, Mostra la barra d'estat
Preferències, Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
Barra de títol
Preferències, Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
Barra espaiadora, Activació de l'eina
Barreja, Barreja
Barreja dura, Modes de la capa de contrast
Barres de desplaçament
Mostra les barres de desplaçament, Mostra les barres de desplaçament
Biaix en conjunt, Biaix en conjunt
Blanc de la visualització referida, Glossari
Bloca el canal alfa, Ús del diàleg de les capes
Bloca els píxels, Ús del diàleg de les capes
BMP, Glossari
Boira, Boira
bpp, Glossari
Brúixola Prewitt, Vora

C

Caixa d'eines, Caixa d'eines
Àrea d'indicació, Brush/Pattern/Gradient Area
Àrea de color, Foreground/Background Colors Area
Àrea de la imatge activa, Àrea de la imatge activa
Configuració, Opcions
Eines de pintura, Eines de pintura
Introducció, La caixa d'eines
Preferències, Caixa d'eines
Calibra el monitor, Visualització
Càlid, Càlid…
Calidoscopi, Calidoscopi
Camí
Ajusta al camí actiu, Ajusta al camí actiu
Escalímetre, Escalímetre
Mou, Resum de les accions de l'eina Mou
Camins
Diàleg, Diàleg dels camins
Eina, Camins
Traça, Stroke Paths
Transformació, Camins de transformació
Ús, Camins
Camp de cerca en la llista, Menú de pestanyes
Canal, Conceptes bàsics, Glossari
Canal a la selecció, Gestió dels canals
Crea una nova màscara del canal, Gestió dels canals
Diàleg, Diàleg dels canals
Duplica la màscara del canal, Gestió dels canals
Edita els atributs del canal, Gestió dels canals
Elimina la màscara del canal, Gestió dels canals
Màscara del canal, Màscares de selecció
Mou la màscara del canal, Gestió dels canals
Canal alfa, Propietats de la capa, Glossari
Canals
Menú, Menú contextual dels canals
Cantonades arrodonides, Cantonades arrodonides
Capa, Glossari
Activa, Propietats de la capa
Copia, Copia
Copia les capes visibles, Còpia visible
Crea capes noves, Crea capes noves
Diàleg, Diàleg de les capes
Edita la màscara de capa
Afegeix la màscara de capa a la selecció actual, Afegeix la màscara de capa a la selecció actual
Afegeix una màscara de capa, Add Layer Masks
Aplica, Aplica la màscara de capa
Converteix la màscara de capa en una selecció, Masks to Selection
Edita, Edita la màscara de capa
Elimina la màscara de capa, Elimina la màscara de capa
Inhabilita, Disable Layer Masks
Interseca la màscara de capa amb la selecció actual, Interseca la màscara de capa amb la selecció actual
Mostra la màscara de capa, Show Layer Masks
Sostreu la màscara de capa de la selecció, Sostreu la màscara de capa de la selecció
Edita la mida
Ajusta la mida de les capes a la selecció, Ajusta la mida de les capes a la selecció
Canvia la mida de la capa actual i del seu contingut, Escala la capa
Canvia la mida de la capa actual perquè sigui igual que la de la imatge, Capa a mida de la imatge
Canvia la mida de la capa actual, però no el contingut, Mida del límit de la capa
Escapça les capes al contingut, Escapça les capes al contingut
Edita la transparència
Afegeix canal alfa a la capa de fons, Afegeix canal alfa
Afegeix les àrees no transparents a la selecció, Afegeix el canal alfa a la selecció
Converteix un color en transparent, Color a alfa
Interseca les àrees no transparents amb la selecció, Interseca el canal alfa a la selecció
Llindar, Llindar alfa
Selecció segons l'opacitat, Alfa a la selecció
Sostreu de la selecció els píxels no transparents, Subtract Alpha from Selection
Suavitza les vores, Semiaplana
Suprimeix el canal alfa, Suprimeix el canal alfa
Enganxa, Enganxa, Enganxa com una sola capa, Enganxa com una sola capa en el lloc, Enganxa com a nou pinzell, Enganxa com a patró nou
Escalímetre, Escalímetre
Fixa la capa flotant, Fixa la capa
Gestió de la pila
Obre imatge com a capes, Obre com a capes...
Gestió de les piles
Alinea les capes visibles, Alinea les capes visibles…
Fusiona les capes visibles, Fusiona les capes visibles
Gestiona la pila
Abaixa la capa, Abaixa la capa
Capa del capdavall, Selecciona la capa del capdavall
Crea una capa nova, Capa nova
Crea una capa nova a partir de capes visibles, Capa nova a partir de què es veu
Duplicat de la capa, Duplica la capa
Fusiona la capa actual amb la capa subjacent, Fusiona amb la capa inferior
Fusiona totes les capes del grup de capes actual, Fusiona el grup de capes
Inverteix l'ordre de les capes, L'ordre «Inverteix l'ordre de les capes»
Mou aquesta capa al capdavall de la pila de capes, Mou la capa al capdavall
Mou la capa actual al capdamunt de la pila, Mou la capa al capdamunt
Next layers, Select Next Layers
Previous layers, Select Previous Layers
Puja una posició la capa actual, Apuja la capa
Selecciona la capa del capdamunt, Selecciona la capa del capdamunt
Suprimeix aquesta capa, Suprimeix la capa
Límits, Propietats de la capa
Mida, Propietats de la capa
Mida de la previsualització, Menú de pestanyes
Modes, Modes de la capa
Antic, Modes de capa antics
Modes de fusió, Modes de la capa
Mou, Resum de les accions de l'eina Mou
Neteja
Neteja el contingut de la capa, Neteja
Omple
Omple amb el color de fons, Omple amb el color de fons
Omple amb el color de primer pla, Omple amb el color de primer pla
Omple amb el patró, Omple amb el patró
Retalla (/Enganxa)
Retalla el contingut de la capa, Retalla
Selecció de la capa en el llenç, Grups de capes
Submenú
Màscara, El submenú «Màscara»
Pila, Submenú «Pila»
Transforma, El submenú «Transforma»
Transparència, El submenú «Transparència» del menú «Capes»
Text, Descarta la informació del text
Tipus, Propietats de la capa
Transforma
Capgira horitzontalment, Capgira horitzontalment
Capgira verticalment, Capgira verticalment
Desplaçament del contingut de la capa, Desplaçament
Gir, Gira 90° en sentit horari, Gira 90° en sentit antihorari, Gira 180°, Gir arbitrari
Capa de fons, Propietats de la capa
Capa nova, Capa nova
Capes, Introducció a les capes
Enllaç, Propietats de la capa
Fusiona totes les capes, Aplana la imatge
Capgira, Capgira, Capgira horitzontalment; Capgira verticalment
Capgira horitzontalment (capa), Capgira horitzontalment
Capgira verticalment (capa), Capgira verticalment
Captura de pantalla, Captura de pantalla
Carpeta d'intercanvi, Carpetes
Carpetes de dades
Preferències, Carpetes de dades
Cerca i executa una ordre, Cerca i executa una ordre
Cicatritza, Cicatritza
Circuit, Circuit
Clona, Clona
Clona en perspectiva, Clona en perspectiva
Clusterització iterativa lineal simple, Clusterització iterativa lineal simple (SLIC)
CMYK, Glossari
Codificació, Codificació
Codificació del canal, Glossari
Color, Gestió del color en el GIMP, Glossari
Agafa el color, Pipeta
Ajusteu els colors del nivell, Nivells
Balanç de color, Balanç de color
Color de farciment del llenç, Color de farciment
Colors indexats, Glossari
Model de color additiu, Glossari
Modes de la capa per a la fusió, Modes de la capa
Notació HTML, Glossari
Paletes, Diàleg de les paletes
Paletes (mapa de color), Paletes
Saturació, Glossari
Selecció per color, Selecciona per color
Síntesi subtractiva de color, Glossari
Tramatge, Glossari
Valor, Glossari
Visió deficient, Visió deficient de color
Visualització en color, Filtres de visualització
Color a alfa, Color a alfa, Color a alfa…
Color a gris, Color a gris
Color de farciment, Color de farciment
Color del fons, Foreground/Background Colors Area
Color del primer pla, Foreground/Background Colors Area
Color HSL, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Color LCh, Modes de capa dels Components LCh
Colors
Acoloreix la mostra, Acoloreix la mostra
Automàtic, El submenú «Automàtic»
Balanç de blancs, Balanç de blancs
Càlid, Càlid…
Color a alfa, Color a alfa…
Color a gris, Color a gris
Component, El submenú «Components»
Components
Compon, Compon
Descompon, Descompon
Extreure component, Extreure component
Mesclador de canals, Mesclador de canals
Mesclador mono, Mesclador mono
Reconstruir, Reconstruir
Dessatura, El submenú «Dessatura»
Dessatura, Dessatura
Sèpia, Sèpia
Èmfasi, Èmfasi
Equalitza, Equalitza
Esporta histograma, Esporta histograma
Estira el contrast, Estira el contrast
Estira els colors en l'espai HSV, Estira el contrast HSV
Estirament, Estirament del color automàtic
Exposició, Exposició
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Gira, Rotació de colors
Informació, El submenú «Informació»
Intercanvi de colors, Intercanvi de color
Inversió de valor, Inversió de valor
Inversió lineal, Inversió lineal
Inverteix, Inverteix
Llindar, Llindar
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Mapa, El submenú «Mapa»
Mapa de la paleta, Mapa de la paleta
Mapa del degradat, Mapa del degradat
Mapa de tons, El submenú «Mapa de tons»
Mapa del to
Retinex, Retinex
Mapa estrany, Mapa estrany
Millora del color, Millora del color
Mitjana de la vora, Mitjana de la vora
Paleta suau, Paleta suau
Posteritza, Posteritza
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Ressaltat d'ombres, Ombres i Ressaltats
Retalla RGB, Retalla RGB
Saturació, Saturació
Temperatura del color, Temperatura del color
To-Croma, To Croma
To-Saturació, To-Saturació
Tramatge, Tramatge
Treu les bandes, Treu les bandes
Colors d'inversió lineal, Inversió lineal
Colors indexats, Mode indexat, Glossari
Comentari, Opcions avançades
Còmic, Còmic
Compàs, Compàs
Compon, Compon
Compon un mosaic, Compon un mosaic
Composició fractal, Composició fractal
Comptagotes, Pipeta
Conceptes, Conceptes bàsics
Configuració, Carpetes de configuració
Configuració bàsica, Finestres principals
Connectors
Escriptura, Writing Plug-ins
Instal·lació, Installing New Plug-Ins
Introducció, Plug-Ins
Consell del dia, Consell del dia
Consola d'errors, Consola d'errors
Contrast, Contrast, Estira el contrast
Controladors d'entrada, Controladors d'entrada
Converteix al perfil del color, Converteix al perfil del color
Coordenades polars, Coordenades polars
Copia i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Copia la ubicació de la imatge, Copia la ubicació de la imatge
Còpia visible, Còpia visible
Còpia visible (capes), Còpia visible
Corba, Corba
Corba de Bézier, Camins
Corbes, Corbes
Crea una plantilla, Crea una plantilla…
Crema, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics, Crema
Crema lineal, Modes de la capa d'enfosquiment
Croma LCh, Modes de capa dels Components LCh
Cubisme, Cubisme

D

Darrere (mode pintura), Exemples del mode pintura
Decalatge, Decalatge
Decora, Introducció
Defineix el mapa de colors, Defineix el mapa de colors
Degradació de vídeo, Degradació de vídeo
Degradat, Degradat, Vora, Degradat
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Brush/Pattern/Gradient Area
Degradat nou, Exemple d'ús de l'editor de degradat
Des de la paleta, El menú contextual de les «Paletes»
Diàleg, Diàleg dels degradats
Editor, Editor de degradat
Eina, Degradat
Visió general, Degradats
Degradat d'imatge, Degradat d'imatge
Depuració, Depuració
Desa, Desa el fitxer
Desa / Exporta imatges, Desa / Exporta imatges
Desa el perfil del color al fitxer, Desa el perfil del color al fitxer
Desa'n una còpia, Desa'n una còpia…
Descompon, Descompon
Descomposició de l'ondeta, Descomposició de l'ondeta
Desentrellaça, Desentrellaça
Desfés, Desfer, Desfés
Desplaça, Desplaça
Desplaçament, Desplaçament
Dessatura, Dessatura
Color a gris, Color a gris
Detecció de vores, Introducció
Diàleg
Punts de mostreig, Diàleg punts de mostreig
Simetria de pintura, Symmetry Painting Dialog
Diàlegs
Acoblament, Diàlegs i acobladors
Camins, Diàleg dels camins
Canals, Diàleg dels canals
Capes, Diàleg de les capes
Diàleg del degradat, Diàleg dels degradats
Estat del dispositiu, Diàleg d'estat dels dispositius
Fitxers recents, Diàleg de l'Historial de documents
Histograma, Histogram Dialog
Historial de desfer, Historial de desfer
Imatges, Diàleg de les imatges
Introducció, Introducció als diàlegs
Lletres tipogràfiques, Diàleg de lletres tipogràfiques
Mapa de colors, Diàleg del mapa de colors
Memòries intermèdies, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Paletes, Diàleg de les paletes
Patrons, Diàleg dels Patrons
Pinzells, Diàleg dels pinzells
Pinzells MyPaint, Diàleg dels pinzells MyPaint
Plantilles, Diàleg de les plantilles
Preferències, Preferències del diàleg
Caixa d'eines, Caixa d'eines
Carpetes, Carpetes
Carpetes de dades, Carpetes de dades
Finestres d'imatge, Finestres d'imatge, Aparença de la finestra d'imatge
Gestió del color, Gestió del color
Gestor de finestres, Gestor de finestres
interfície, interfície
Opcions de l'eina, Opcions de l'eina
Sistema d'ajuda, Sistema d'ajuda
Títol i barra d'estat, Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
Visualització, Visualització
Punter, Diàleg del punter
Selector de color, Diàleg del color del Primer pla/Fons
Diapositiva, Diapositiva
Dibuixa, Com dibuixar línies rectes
Dibuixable, Introducció a les capes
Diferència, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Diferència gaussiana, Diferència gaussiana
Diferencial, Vora
Difumina/Perfila, Difumina/Perfila
Difuminació, Glossari
Difuminació del focus, Difuminació del focus
Difuminació en moviment circular, Difuminació en moviment circular
Difuminació gaussiana, Difuminació gaussiana
Difuminació gaussiana selectiva, Difuminació gaussiana selectiva
Difuminació lenticular, Difuminació lenticular
Difuminació Mitjana, Difuminació Mitjana
Difuminació mitjana de la curvatura, Difuminació mitjana de la curvatura
Difuminació variable, Difuminació variable
Difuminat en moviment d'ampliació/reducció, Difuminat en moviment d'ampliació/reducció
Difuminat en moviment lineal, Difuminat en moviment lineal
Difuminat enrajolat, Difuminat enrajolat
Dilata, Dilata
Dinàmiques, Dinàmiques
Menú, Menú contextual de la dinàmica
Disable Layer Masks, Disable Layer Masks
Dispersador, Opcions de l'eina
Dispositius d'entrada, Dispositius d'entrada
Dispositius d'entrada (ordre), Dispositius d'entrada
Dissenyador d'esferes, Dissenyador d'esferes
Dissol, Modes de la capa normals, Modes de capa antics
Distorsió de les lents, Distorsió de les lents
Distorsionar la selecció, Distorsiona
Divideix, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Divisió, Modes de la capa normals
Dreceres, Creació de dreceres de teclat per a les ordres del menú
Dreceres de teclat, interfície, Dreceres de teclat
Diàleg, Diàleg de la drecera de teclat
Duplica, Duplica
Duplica la capa, Duplica la capa

E

Edita la màscara de capa, Edita la màscara de capa
Edita la plantilla, Edita la plantilla
Editor, Editor de selecció
Editor d'unitats, Unitats
Efecte tapís, Aplica l'efecte tapís
Efecte Xach, Efecte Xach
Efectes de llum, Efectes de llum
Eina de la Selecció El·líptica, Selecció El·líptica
Eina Nivells de color, Nivells
Eina Tisores, Tisores intel·ligents
Eines
Aclareix/Crema, Aclareix/Crema
Aerògraf, Aerògraf
Alinea i distribueix, Alinea i distribueix
Biaix en conjunt, Biaix en conjunt
Brillantor-contrast, Brillantor-contrast
Cage Transform, Cage Transform
Camins, Camins
Capgira, Capgira
Cicatritza, Cicatritza
Clona, Clona
Clona en perspectiva, Clona en perspectiva
Compàs, Compàs
Corbes, Corbes
Degradat, Degradat
Difumina/Perfila, Difumina/Perfila
Dinàmiques, Dinàmiques
Eines de transformació, Eines de transformació
Empastifa, Empastifa
Esbiaixa amb tiradors, Esbiaixa amb tiradors
Escalímetre, Escalímetre
Escapça, Escapça
Gira, Gira
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Grups d’eines, Caixa d'eines
Guerxa, Guerxa
Inclina, Inclina
Llapis, Llapis
Llindar, Llindar
Lupa, Lupa
Matrius dinàmiques, La matriu de la Pintura dinàmica
Miscel·lània, Altres eines
Mou, Mou
Nivells, Nivells
Opcions de les dinàmiques, Opcions de les dinàmiques
Perspectiva, Perspectiva
Pinta, Eines de pintura
Pintura, Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
Pinzell, Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf), Pinzell
Pinzell MyPaint, Pinzell MyPaint
Pipeta, Pipeta
Pot de pintura, Pot de pintura
Preferències, Opcions de l'eina
Selecció del Primer Pla, Selecció del Primer Pla
Selecció difusa, Selecció difusa (Vareta Màgica)
Selecció El·líptica, Selecció El·líptica
Selecció lliure, Selecció lliure (llaç)
Selecció per color, Selecciona per color
Selecció rectangular, Selecció rectangular
Text, Text
Tinta, Tinta
Tisores, Tisores intel·ligents
Transformació 3D, Transformació 3D
Eines de pintura, Eines de pintura
El GIMP
Com contribuir?, Com contribuir?
Desblocar-se, Introducció
Errors, Informa errors i sol·licita millores
Història, La història del GIMP
Introducció, Benvingut al GIMP
El GIMP en línia, El GIMP en línia
El GIMPressionista, El GIMPressionista, Editor de mapes d'orientació, Editor del mapa de la mida
El negre de la visualització referida, Glossari
El pinzell del Porta-retalls, El pinzell del Porta-retalls
El veí simètric més proper, El veí simètric més proper
Elimina els pics, Elimina els pics
Elimina els ulls vermells, Elimina els ulls vermells
Èmfasi, Èmfasi
Empastifa, Empastifa
Emplena el camí, Emplena el camí
Enganxa, Enganxa
Enganxa al lloc, Enganxa al lloc
Enganxa com a nou pinzell, Enganxa com a nou pinzell
Enganxa com a patró nou, Enganxa com a patró nou
Enganxa com una sola capa, Enganxa com una sola capa
Enganxa com una sola capa en el lloc, Enganxa com una sola capa en el lloc
Enganxa dins la selecció al lloc, Enganxa dins la selecció al lloc
Enganxa i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Enganxa-ho a la selecció, Enganxa-ho a la selecció
Envia per correu, Envia per correu
Equalitza, Equalitza
Erosiona, Erosiona
Errors, Informa errors i sol·licita millores
Esbiaixa amb tiradors, Esbiaixa amb tiradors
Esborra, Modes de la capa normals
Esborrament del color, Modes de la capa normals
Escala de grisos
Converteix a escala de grisos, Escala de grisos
Resum, Glossari
Escala la capa, Escala la capa
Escala la capa, el contorn de la selecció o el camí, Escalímetre
Escampa, Escampa
Escapça, Escapça
Escapça al contingut, Imatge escapçada
Escapça la selecció, Imatge escapçada
Escapça les capes al contingut, Escapça les capes al contingut
Escapçat Zealous, Escapçat Zealous
Escaquer, Escaquer
Escaquer (antic), Escaquer (antic)
Escena referida, Glossari
Esfera, Esfera
Espiral, Espiral
Espirògraf, Espirògraf
Esporta histograma, Esporta histograma
Espurnes, Espurnes
Estat del dispositiu, Diàleg d'estat dels dispositius
Estira el contrast, Estira el contrast
Estira el contrast HSV, Estira el contrast HSV
Etiquetes, Etiquetatge
Exclusió, Modes de les capes d'inversió
Execució del GIMP, Execució del GIMP
EXIF, Glossari
Explorador CML, Explorador CML
Explorador de fractals, Explorador de fractals
Exporta, Exporta... i sobreescriu...
Exporta els formats de fitxer, Exporta els formats de fitxer
Exporta la imatge com a GIF, Exporta la imatge com a GIF
Exporta la imatge com a JPEG, Exporta la imatge com a JPEG
Exporta la imatge com a MNG, Exporta la imatge com a MNG
Exporta la imatge com a PNG, Exporta la imatge com a PNG
Exporta la imatge com a TIFF, Exporta la imatge com a TIFF
Exporta la imatge com a WebP, Exporta la imatge com a WebP
Exporta les imatges, Desa / Exporta imatges
Exporta un fitxer, Exporta un fitxer
Exposició, Exposició
Extreu gra, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Extreure component, Extreure component

F

Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Figures geomètriques (Gfig), Figures geomètriques (Gfig)
Filmina, Filmina
Filtre NL, Filtre NL
Filtre no lineal, Filtre NL
Filtre Onades, Onades del mar
Filtres
Afegeix un bisell, Afegeix un bisell
Afegeix una vora, Afegeix una vora
Animació
Crema, Crema
Degradat, Degradat
Globus que gira, Globus que gira
Introducció, Filtres d’animació
Ondulació, Ondulació
Ones, Ones
Optimitza, Optimitza
Reproducció, Reproducció
Artístic
Clusterització iterativa lineal simple, Clusterització iterativa lineal simple (SLIC)
Còmic, Còmic
Cubisme, Cubisme
Efecte tapís, Aplica l'efecte tapís
El GIMPressionista, El GIMPressionista, Editor de mapes d'orientació, Editor del mapa de la mida
Fotocòpia, Fotocòpia
Introducció, Introducció
Lluentor suau, Lluentor suau
Mosaic de vidre, Mosaic de vidre
Pintura a l'oli, Pintura a l'oli
Píxels aquosos, Píxels aquosos
Teixit, Teixit
Tela, Tela
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Combina
Filmina, Filmina
Fusió per profunditat, Fusió per profunditat
Introducció, Introducció
Decora
Cantonades arrodonides, Cantonades arrodonides
Diapositiva, Diapositiva
Foto antiga, Foto antiga
Introducció, Introducció
Matriu de crom, Matriu de crom
Matriu de gravat, Matriu de gravat
Taques de cafè, Taques de cafè
Vora difusa, Vora difusa
Detecció de vores
Degradat d'imatge, Degradat d'imatge
Diferència gaussiana, Diferència gaussiana
Introducció, Introducció
Laplace, Laplace
Neó, Neó
Sobel, Sobel
Vora, Vora
Difuminat, Introducció
Difuminació del focus, Difuminació del focus
Difuminació gaussiana, Difuminació gaussiana
Difuminació lenticular, Difuminació lenticular
Difuminació Mitjana, Difuminació Mitjana
Difuminació mitjana de la curvatura, Difuminació mitjana de la curvatura
Difuminació variable, Difuminació variable
Difuminat enrajolat, Difuminat enrajolat
Gaussià selectiu, Difuminació gaussiana selectiva
Moviment circular, Difuminació en moviment circular
Moviment d'ampliació/reducció, Difuminat en moviment d'ampliació/reducció
Moviment lineal, Difuminat en moviment lineal
Pixela, Pixela
Distorsions
Calidoscopi, Calidoscopi
Coordenades polars, Coordenades polars
Corba, Corba
Decalatge, Decalatge
Degradació de vídeo, Degradació de vídeo
Distorsió de les lents, Distorsió de les lents
Foto de diari, Foto de diari
Gira i contrau, Gira i contrau
Gravat, Gravat
Introducció, Introducció
Mosaic, Mosaic
Onades del mar, Onades del mar
Relleu, Relleu
Rínxol de pàgina, Rínxol de pàgina
Vent, Vent
Funcions comunes
Introducció als filtres, Introducció al menú «Filtres»
Re-Show last, Re-Show Last
Repeteix el darrer, Repeteix el darrer
Restableix-ho tot, Restableix tots els filtres
Genèric
Dilata, Dilata
Erosiona, Erosiona
GEGL Graph, GEGL Graph
Introducció, Introducció
Mapa de distància, Mapa de distància
Mapa normal, Mapa normal
Matriu de convolució, Matriu de convolució
Operació GEGL, Operació GEGL
Introducció, Introducció
Llums i ombres, Introducció
Aplica la lent, Aplica la lent
Efecte Xach, Efecte Xach
Efectes de llum, Efectes de llum
Espurnes, Espurnes
Floriment, Floriment
Llum enlluernador, Llum enlluernador
Llum enlluernadora, Llum enlluernadora
Ombra caiguda (antic), Ombra caiguda (antic)
Perspectiva, Perspectiva
Supernova, Supernova
Mapa
Compon un mosaic, Compon un mosaic
Composició fractal, Composició fractal
Desplaça, Desplaça
Il·lusió òptica, Il·lusió òptica
Introducció, Introducció
mapa de relleu, Mapa de relleu
Mosaic de paper, Mosaic de paper
Mosaic sense juntures, Mosaic sense juntures
Planeta petit, Planeta petit
Projecció panoràmica, Projecció panoràmica
Projecta sobre un objecte, Projecta sobre un objecte
Transformació recursiva, Transformació recursiva
Menú, Introducció al menú «Filtres»
Millora
Descomposició de l'ondeta, Descomposició de l'ondeta
Desentrellaça, Desentrellaça
El veí simètric més proper, El veí simètric més proper
Elimina els pics, Elimina els pics
Elimina els ulls vermells, Elimina els ulls vermells
Filtre NL, Filtre NL
Introducció, Introducció
Pas alt, Pas alt
Perfila (Màscara de desenfocament), Perfila (Màscara de desenfocament)
Reducció de soroll, Reducció de soroll
Suavitza les vores, Suavitza les vores
Ombra caiguda, Ombra caiguda
Ombra llarga, Ombra llarga
Renderitza
Boira, Boira
Renderització
Circuit, Circuit
Composició fractal, Fractal IFS
Difracció, Patrons de difracció
Dissenyador d'esferes, Dissenyador d'esferes
Escaquer, Escaquer
Escaquer (antic), Escaquer (antic)
Espiral, Espiral
Espirògraf, Espirògraf
Explorador CML, Explorador CML
Explorador de fractals, Explorador de fractals
Figures geomètriques (Gfig), Figures geomètriques (Gfig)
Flama, Flama
Introducció, Introducció
Laberint, Laberint
Lava, Lava
Línia Supernova, Línia Supernova
Matriu Bayer, Matriu Bayer
Núvols de diferència, Núvols de diferència
Plasma, Plasma
Puzle, Puzle
Quadrícula, Quadrícula
Quadrícula (antic), Quadrícula (antic)
Soroll cel·lular, Soroll cel·lular
Soroll Perlin, Soroll Perlin
Soroll Simplex, Soroll Simplex
Soroll sòlid, Soroll sòlid
Textures aleatòries, Qbista
Textures sinusoidals, Sinus
Textures sinusoïdals lineals, Sinusoide lineal
Soroll
Barreja, Barreja
CIE lch, Soroll CIE lch
Escampa, Escampa
Introducció, Introducció
Llença, Llença
Soroll HSV, Soroll HSV
Soroll RGB, Soroll RGB
Tria, Tria
Vinyeta, Vinyeta
Web
Imatge clicable, Image Map
Introducció, Filtres Web
Semi-aplana, Semi-aplana
filtres
Distorsions, Esfera
Finestra de la imatge
Menús, Menú «Visualitza», El menú «Imatge», El menú «Colors»
Finestres d'imatge
Configuració bàsica, Gestor de finestres
Descripció, Finestra d'imatge
Preferències, Finestres d'imatge, Aparença de la finestra d'imatge
Fitxer
Imatge nova, Crear fitxers nous
Fitxers, Fitxers
Obre, Obrint imatges
Fitxers recents, Diàleg de l'Historial de documents
Menú, Menú contextual de l'historial de documents
Fixa la capa, Fixa la capa
Flama, Flama
Floriment, Floriment
Floyd-Steinberg, Glossari
Format de fitxer, Glossari
Formats
BMP, Glossari
GBR, Afegeix pinzells nous
GIF, Exporta la imatge com a GIF
GIH, Afegeix pinzells nous
JPEG, Exporta la imatge com a JPEG
MNG (PNG animat), Exporta la imatge com a MNG
MYB, Afegeix pinzells nous
PDF, Importa des de PDF, Glossari
PNG, Exporta la imatge com a PNG
PostScript, Glossari
PS, Importa des del PostScript
PSD, Glossari
SVG, Glossari
TGA, Glossari
TIFF, Exporta la imatge com a TIFF
VBR, Afegeix pinzells nous
WebP, Exporta la imatge com a WebP
XCF, Glossari
Foto antiga, Foto antiga
Foto de diari, Foto de diari
Fotocòpia, Fotocòpia
Fotografia, Treballa amb fotografies de càmeres digitals
Fractal IFS, Fractal IFS
Fusió, Modes de la capa normals
Fusió per profunditat, Fusió per profunditat
Fusiona amb la capa inferior, Fusiona amb la capa inferior
Fusiona el gra, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Fusiona el grup de capes, Fusiona el grup de capes
Fusiona les capes visibles, Fusiona les capes visibles

G

Gàbia, Cage Transform
Gamma, Gamma, Nivells, Glossari
Gamut, Glossari
GBR, Afegeix pinzells nous
GEGL Graph, GEGL Graph
Gestió del color, Calibratge i anàlisi de perfils, Gestió del color, Opcions, Gestió del color, Glossari
Assigna un perfil de color, Assigna un perfil de color
Converteix al perfil del color, Converteix al perfil del color
Desa el perfil del color al fitxer, Desa el perfil del color al fitxer
Perfil de color descartat, Perfil de color descartat
Submenú, Gestió del color
Utilitza el perfil sRGB, Utilitza el perfil sRGB
Gestor de mòduls, Mòduls
GIF, Exporta la imatge com a GIF, Glossari
GIH, Afegeix pinzells nous
Gira, Gira, Gir arbitrari
Gira 180°, Gira 180°
Gira 90° en sentit antihorari, Gira 90° en sentit antihorari
Gira 90° en sentit horari, Gira 90° en sentit horari
Gira i Capgira, Gira i Capgira (0°)
Gira i contrau, Gira i contrau
Globus que gira, Globus que gira
Glossari, Glossari
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Goma d'esborrar (mode pintura), Exemples del mode pintura
Graella
Configuració predeterminada, Quadrícula d'imatge predeterminada
Gravat, Gravat
Grup de capes
Nou, Grup de capes nou
Grups de capes, Grups de capes
Guerxa, Guerxa
Guia
Afegeix, Crea una guia
Afegeix percentatge, Guia nova (per percentatge)
Mou, Resum de les accions de l'eina Mou
Guies, Guies
Afegeix des de la selecció, Noves guies des de selecció
Ajusta a les guies, Ajusta a les guies
Guies de selecció, Opcions de l'eina
Mostra/Amaga les guies, Mostra les guies
Suprimeix, Remove all Guides
Transformació, Opcions de l'eina
Ús, Glossari
Visió general, Quadrícules i guies
Guies de composició, Opcions de l'eina
Guillotina, Guillotina amb guies
Guillotina amb guies, Guillotina amb guies

I

Icona de cadena, Propietats de la capa
Icona del tema, Icona del tema
Idiomes, Idioma, interfície
Il·lusió òptica, Il·lusió òptica
Image Map, Image Map
Imatge, Diàleg de les imatges
Adquireix una imatge, Crea
Ajusta la mida, Canvieu la mida d'una imatge per a la pantalla
ajustar la mida, Canviar la mida d'una imatge per a imprimir
Anomena i exporta, Anomena i exporta…
Camins, Camins
canvia el mode, Canvia el mode
Capgira, Capgira una imatge
Carrega una imatge, Reverteix
Codificació, Codificació
Comentari, Opcions avançades
Converteix
A escala de grisos, Escala de grisos
A mode RGB, Mode RGB
Al mode indexat, Mode indexat
desa, Comprimint imatges
Desa la imatge
Anomena i desa, Anomena i desa…
Desa, Desa el fitxer
Desa'n una còpia, Desa'n una còpia…
Enganxa com a, Enganxa com a imatge nova
escapça, Escapça una imatge
Escapça
Al contingut, Imatge escapçada
Eina, Escapça
Escapça la selecció, Imatge escapçada
Segons el color, Escapçat Zealous
Gestió del color
Assigna un perfil de color, Assigna un perfil de color
Converteix al perfil del color, Converteix al perfil del color
Desa el perfil del color al fitxer, Desa el perfil del color al fitxer
Menú, Gestió del color
Perfil de color descartat, Perfil de color descartat
Utilitza el perfil sRGB, Utilitza el perfil sRGB
Gira, Gira una imatge
Guies, Guies
informació, Trobar informació sobre la imatge
Metadades, Metadades
Mida d'impressió, Mida d'impressió
Mida de la imatge
En crear, Opcions bàsiques
Mida del llenç, Mida del llenç
Miniatura de la imatge activa, Opcions
Modes de color
Menú, Mode
Nova, Nova…
Obre, Obrint imatges, Fitxer obert...
Com a capes, Obre com a capes...
Obre un fitxer recent, Obre un fitxer recent
Obre una ubicació, Obre la ubicació…
Obre la imatge, Obre la imatge
Precisió, Codificació
Preferències
Imatge per defecte, Preferències d'imatge predeterminades
Quadrícula i guies, Quadrícules i guies
Redimensionar després d'ajustar la mida, Opcions
Resolució
Configurar quan es crea, Opcions avançades
Talla la imatge segons les guies, Guillotina amb guies
Tanca la imatge, Tanca
Text, Text
Transforma, Transforma
Imatge nova, Nova…
Configuració predeterminada, Preferències d'imatge predeterminades
Imatges
Tipus, Tipus d'imatges
Importa formats de fitxer, Importa formats de fitxer
Importa la imatge, Obre la imatge
Importa una imatge PDF, Importa des de PDF
Importa una imatge Postscript, Importa des del PostScript
Importació i exportació d’imatges, Importació i exportació d’imatges
Impressió
Mida i resolució, Mida d'impressió
Inclina, Inclina
Incremental, Glossari
Instància nova, Idioma
Intercanvi de color, Intercanvi de color
interfície
Preferències, interfície
Interlineat, Opcions
Inversió de valor, Inversió de valor
Inverteix els colors, Inverteix
IPTC, Glossari

L

Laberint, Laberint
Laplace, Vora, Laplace
Lava, Lava
Línia
Dibuixa una línia recta, Dibuixa objectes senzills
Línia recta, Tecles modificadores
Línia Supernova, Línia Supernova
Llaç, Selecció lliure (llaç)
Llapis, Llapis
Llenç
Ajusta al llenç, Ajusta al llenç
Ajusta la mida del llenç a la selecció, Ajusta el llenç a la selecció
Ajusta la mida del llenç a les capes, Ajusta el llenç a les capes
Color de farciment, Color de farciment
Mida, Mida del llenç
Llença, Llença
Lletres tipogràfiques
Afegeix, Afegeix les lletres tipogràfiques
Diàleg, Diàleg de lletres tipogràfiques
Problemes, Problemes amb les lletres tipogràfiques
Llindar, Llindar
Lliscadors, Opcions de l'eina
Lluentor suau, Lluentor suau
Llum enlluernador, Llum enlluernador
Llum enlluernadora, Llum enlluernadora
Llum forta, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
Llum lineal, Modes de la capa de contrast
Llum puntual, Modes de la capa de contrast
Llum suau, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
Llum viva, Modes de la capa de contrast
Lluminositat LCh, Modes de capa dels Components LCh
Luminància, Modes de capa dels Components LCh
Lupa, Lupa

M

Mànega d'imatge, Glossari
Mànegues d'imatge, Pinzells
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Manual d'usuari, Manual d'usuari
Mapa de colors, Diàleg del mapa de colors
Ajusta, Ajusta el mapa de colors
Defineix, Defineix el mapa de colors
Mapa de distància, Mapa de distància
Mapa de la paleta, Mapa de la paleta
Mapa de relleu, Mapa de relleu
Mapa del degradat, Mapa del degradat
Mapa del to
Èmfasi, Èmfasi
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Retinex, Retinex
Treu les bandes, Treu les bandes
Mapa estrany, Mapa estrany
Mapa normal, Mapa normal
Marc de la capa
Mostra/Amaga el marc de la capa, Mostra el marc de la capa
Marc del llenç
Mostra/Amaga el marc del llenç, Mostra el marc del llenç
Màscara de capa, Màscares de capa
Màscares
Màscara de capa, Màscares de capa
Afegeix, Add Layer Masks
Afegeix a la selecció, Afegeix la màscara de capa a la selecció actual
Aplica, Aplica la màscara de capa
Converteix en una selecció, Masks to Selection
Edita, Edita la màscara de capa
Elimina, Elimina la màscara de capa
Inhabilita, Disable Layer Masks
Interseca amb la selecció, Interseca la màscara de capa amb la selecció actual
Mostra, Show Layer Masks
Sostreu de la selecció, Sostreu la màscara de capa de la selecció
Visió general, Propietats de la capa
Màscara de selecció, Màscares de selecció
Màscara del canal, Màscares de selecció
Màscara ràpida, Màscares de selecció
Ús de la màscara ràpida, Using Quick Mask Mode
Resum, Glossari
Matriu Bayer, Matriu Bayer
Matriu de convolució, Matriu de convolució
Matriu de crom, Matriu de crom
Matriu de gravat, Matriu de gravat
Matrius dinàmiques, La matriu de la Pintura dinàmica
Memòria cau d'imatges, Com ajustar la memòria cau de la imatge
Memòries intermèdies
Copia i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Diàleg, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Enganxa i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Memòries intermèdies amb nom: Retalla/Copia/Enganxa, Memòria intermèdia
Retalla i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Menú
Ajuda, Introducció al menú «Ajuda»
Fitxer, Resum
Menu bar
Mostra/Amaga la barra de menú, Mostra la barra de menú
Menú principal, The Main Menu
Menús
Capa, Introducció al menú «Capes»
Context, Menús contextuals
Edita, El menú «Edita»
Eines, Menú «Eines»
Filtres, El menú «Filtres»
Finestres, El menú «Finestres»
Imatge, Visió general
Introducció, Introducció als menús
Menú fitxer, El menú «Fitxer»
Pestanya, Menús de pestanyes
Principal, The Main Menu
Selecció, El menú «Selecció»
Menús contextuals, Menús contextuals
Menús de pestanyes, Menús de pestanyes
Mesclador de canals, Mesclador de canals
Mesclador mono, Mesclador mono
Mesura un angle, Compàs
Mesura una distància, Compàs
Mesura una superfície, Compàs
Metadades, Metadades
Editor de metadades, Editor de metadades
Visor de metadades, Visor de metadades
Mida d'impressió, Mida d'impressió
Mida de la imatge, Opcions, Opcions bàsiques
Mida del límit de la capa, Mida del límit de la capa
Millora del color, Millora del color
Mitjana de la vora, Mitjana de la vora
MNG (PNG animat), Exporta la imatge com a MNG
Moaré, Glossari
Mode vertical/horitzontal, Opcions bàsiques
Model de color, Glossari
Modes (color)
Escala de grisos, Escala de grisos
Indexat, Mode indexat
RGB, Mode RGB
Modes (Colors)
Submenú, Mode
Modes de capes, Modes de la capa
Antic, Modes de capa antics
Modes de fusió, Modes de la capa
Modes de la capa, Modes de la capa
Aclareix, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Barreja dura, Modes de la capa de contrast
Color HSL, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Color LCh, Modes de capa dels Components LCh
Crema, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics
Crema lineal, Modes de la capa d'enfosquiment
Croma LCh, Modes de capa dels Components LCh
Diferència, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Dissol, Modes de la capa normals, Modes de capa antics
Divideix, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Divisió, Modes de la capa normals
Esborra, Modes de la capa normals
Esborrament del color, Modes de la capa normals
Exclusió, Modes de les capes d'inversió
Extreu gra, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Fusió, Modes de la capa normals
Fusiona el gra, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Llum forta, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
Llum lineal, Modes de la capa de contrast
Llum puntual, Modes de la capa de contrast
Llum suau, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
Llum viva, Modes de la capa de contrast
Lluminositat LCh, Modes de capa dels Components LCh
Luminància, Modes de capa dels Components LCh
Multiplica, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics
Només aclareix, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Només aclareix la Lumi/Luminància, Modes capa Il·lumina
Només enfosqueix, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics
Només enfosqueix la Lumi/Luminància, Modes de la capa d'enfosquiment
Normal, Modes de la capa normals, Modes de capa antics
Pantalla, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Saturació HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Sostreu, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Suma, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Superposició, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
To HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
To LCh, Modes de capa dels Components LCh
Valor HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Modes pintura
Darrere, Exemples del mode pintura
Goma d'esborrar del color, Exemples del mode pintura
Mòduls, Mòduls
Mosaic, Mosaic
Mosaic de paper, Mosaic de paper
Mosaic de vidre, Mosaic de vidre
Mosaic sense juntures, Mosaic sense juntures
Mostra el marc de la capa, Mostra el marc de la capa
Mostra el marc del llenç, Mostra el marc del llenç
Mostra els regles, Mostra els regles
Mostra en el gestor de fitxers, Mostra en el gestor de fitxers
Mostra la barra d'estat, Mostra la barra d'estat
Mostra la barra de menú, Mostra la barra de menú
Mostra la quadrícula, Mostra la quadrícula
Mostra la selecció, Mostra la selecció
Mostra les barres de desplaçament, Mostra les barres de desplaçament
Mostra les guies, Mostra les guies
Mostra-ho tot, Mostra-ho tot
Mou, Mou
Multiplica, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics
MYB, Afegeix pinzells nous

N

Navegació
Botó de navegació, Finestra d'imatge
Diàleg, Diàleg de navegació
Mida de la previsualització, interfície
Visualitza Finestra de navegació, Finestra de navegació
Navegador
Plug-in, Navegador de connectors
Procediment, El navegador de procediments
Neó, Neó
Neteja, Neteja
Només aclareix, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Només aclareix la Lumi/Luminància, Modes capa Il·lumina
Només enfosqueix, Modes de la capa d'enfosquiment, Modes de capa antics
Només enfosqueix la Lumi/Luminància, Modes de la capa d'enfosquiment
Notació HTML, Glossari
Nova, Nova…
Núvols de diferència, Núvols de diferència

O

Obre, Fitxer obert...
Obre com a capes, Obre com a capes...
Obre la imatge, Obre la imatge
Obre un fitxer recent, Obre un fitxer recent
Obre una ubicació, Obre la ubicació…
Ombra caiguda, Ombra caiguda
Ombra caiguda (antic), Ombra caiguda (antic)
Ombra llarga, Ombra llarga
Omple amb el color de fons, Omple amb el color de fons
Omple amb el color de primer pla, Omple amb el color de primer pla
Omple amb el patró, Omple amb el patró
Omple el contorn de la selecció, Omple el contorn de la selecció
Ondulació, Ondulació
Ones, Ones, Ones
Opacitat
Diàleg de les capes, Ús del diàleg de les capes
Pinzell, Opcions de l'eina
Opcions de les dinàmiques, Opcions de les dinàmiques
Operació GEGL, Operació GEGL

P

Paleta
Actualitza, Ús de la finestra Paletes
Diàleg, Diàleg de les paletes
Duplica, Ús de la finestra Paletes
Editor, Editor de paleta
Importa, El menú contextual de les «Paletes»
Introducció, Paletes
Menú, El menú contextual de les «Paletes»
Paleta nova, Ús de la finestra Paletes
Suprimeix, Ús de la finestra Paletes
Paleta indexada, Paletes
Paleta suau, Paleta suau
Paleta: selector de color, Ús del diàleg de colors «Primer pla/Fons»
Pantalla, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Pantalla completa, Pantalla completa
Pantalla de presentació, Personalitza la pantalla de presentació
Paràsit, Glossari
Paraules claus CSS, Ús del diàleg de colors «Primer pla/Fons»
Pas alt, Pas alt
Patró Porta-retalls, El patró Porta-retalls
Patrons
Afegiu un patró a la capa, Introducció
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Brush/Pattern/Gradient Area
Clona, Opcions
Diàleg, Diàleg dels Patrons
Introducció, Patrons
Menú, El menú contextual dels Patrons
Patró Porta-retalls, El patró Porta-retalls
Patrons de difracció (filtre), Patrons de difracció
PDF, Importa des de PDF, Glossari
Perfil de color, Calibratge i anàlisi de perfils, Gestió del color
Perfil de color descartat, Perfil de color descartat
perfil ICC, Gestió del color en el GIMP
Perfila (Màscara de desenfocament), Perfila (Màscara de desenfocament)
Personalitza
Dreceres, Creació de dreceres de teclat per a les ordres del menú
Pantalla de presentació, Personalitza la pantalla de presentació
Perspectiva, Perspectiva, Perspectiva
Pila, Submenú «Pila»
Pinta la selecció, Pinta la selecció
Pintura a l'oli, Pintura a l'oli
Pinzell, Pinzell
Pinzell MyPaint, Pinzell MyPaint
Pinzells, Diàleg dels pinzells
Afegeix-ne un de nou, Afegeix pinzells nous
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Brush/Pattern/Gradient Area
Canviar la mida del pinzell, Canviar la mida del pinzell
Color, Pinzells
Diàleg, Diàleg dels pinzells
El pinzell del Porta-retalls, El pinzell del Porta-retalls
Formats de fitxer, Afegeix pinzells nous
Historial del pinzell, Més informació
Introducció, Pinzells
Normals, Pinzells
Paramètrics, Pinzells
Pinzell filtre, Més informació
Pinzells animats
Introducció, Pinzells
Pinzells MyPaint, Diàleg dels pinzells MyPaint
Diàleg, Diàleg dels pinzells MyPaint
Pipeta, Pipeta
Píxel, Glossari
Pixela, Pixela
Píxels aquosos, Píxels aquosos
Planeta petit, Planeta petit
Plantilla
Crea una plantilla, Crea una plantilla…
Edita, Edita la plantilla
Menú, Opcions bàsiques
Plantilles, Diàleg de les plantilles
Plasma, Plasma
Plug-ins
Definició, Glossari
Navegador, Navegador de connectors
PNG, Exporta la imatge com a PNG, Glossari
Política Abyss, Opcions
Posteritza, Posteritza
Postscript, Importa des del PostScript
Pot de pintura, Pot de pintura
Precisió, Opcions avançades, Codificació
Predefinits
Diàleg dels predefinits, Diàleg Predefinits de l'eina
Editor de predefinits, Editor de predefinits
Preferències, Preferències del diàleg
Ajust, Comportament de la captura de la finestra de la imatge
Controladors d'entrada, Controladors d'entrada
Dispositius d'entrada, Dispositius d'entrada
Graella de la imatge, Quadrícula d'imatge predeterminada
Icona del tema, Icona del tema
Predeterminats del diàleg, Predeterminats del diàleg
Tema, Tema
Preferències (ordre), Preferències
Previsualització
Eines de transformació, Opcions de l'eina
Filtre, Introducció
Mida de la previsualització de la navegació, interfície
Previsualització de la composició, Opcions de l'eina
Previsualització de navegació, Finestra d'imatge
Previsualització de navegació, Finestra d'imatge
Previsualitzacions, interfície
Mida de la previsualització de la pestanya, Menú de pestanyes
Procediment
Navegador, El navegador de procediments
Profunditat de color, Glossari
Programes d'aprenentatge
Degradat nou, Exemple d'ús de l'editor de degradat
Programes d'aprenentatges
Dibuixa un rectangle, Dibuixa objectes senzills
Dibuixa una línia recta, Dibuixa objectes senzills
Projecció panoràmica, Projecció panoràmica
Projecta sobre un objecte, Projecta sobre un objecte
Propagació del valor, Propagació del valor
Propietats de la imatge, Propietats de la imatge
PSD, Glossari
Punt blanc, Nivells
Punt negre, Nivells
Punt per punt, Opcions, Punt per punt
Punter, Diàleg del punter
Punters de ratolí, Opcions
Punts de mostratge, Mostra els punts de mostratge
Punts de mostreig, Diàleg punts de mostreig
Puzle, Puzle
Python
Programa d'aprenentatge, Un tutorial d'escriptura del connector Python
Python-Fu
Submenú, El submenú «Python-Fu»

Q

Qbista, Qbista
Quadrícula
Ajusta a la quadrícula, Ajusta a la quadrícula
configura, Configura la quadrícula…
Filtre quadrícula, Quadrícula
Filtre quadrícula (antic), Quadrícula (antic)
Mostra/Amaga la quadrícula, Mostra la quadrícula
Soroll cel·lular, Soroll cel·lular
Soroll Perlin, Soroll Perlin
Soroll Simplex, Soroll Simplex
Visió general, Quadrícules i guies
Quantificació, Glossari
Quick Mask, The Quick Mask

R

Rang dinàmic alt, Glossari
Re-Show Last, Re-Show Last
Reconstruir, Reconstruir
Rectangle
Dibuixa un rectangle, Dibuixa objectes senzills
Rectangle arrodonit, Rectangle arrodonit
Recursos del sistema, Recursos del sistema
Redreça, Compàs
Reducció de soroll, Reducció de soroll
Refés, Refés
Regles
Mostra/Amaga els regles, Mostra els regles
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Relleu, Relleu
Repeteix el darrer, Repeteix el darrer
Reproducció, Reproducció
Resolució, Conceptes bàsics
Configurar quan es crea, Opcions avançades
Impressió, Mida d'impressió
Ressaltat d'ombres, Ombres i Ressaltats
Restableix-ho tot, Restableix tots els filtres
Retalla, Retalla
Retalla i anomena, D_iàleg de les Memòries intermèdies
Retalla RGB, Retalla RGB
Retallat
Transformació, Opcions de l'eina
Retinex, Retinex
Reverteix (ordre), Reverteix
RGB, Mode RGB, Glossari
Rínxol de pàgina, Rínxol de pàgina
Roberts, Vora
Roda del ratolí, Opcions de l'eina
Rotació, Rotació
Rotació de colors, Rotació de colors

S

S'està imprimint
Imprimeix les fotos, Imprimeix les fotos
Ordre Imprimeix, Imprimeix
Sagnat, Opcions
Saturació, Saturació, Glossari
Saturació HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Script-Fu
Instal·lació, Instal·lació de Script-Fus
Introducció, Ús de scripts Script-Fu
Submenú, El submenú «Script-Fu»
Scripts-Fu
Programa d'aprenentatge, Programa d'aprenentatge de l'Script-Fu
Selecció
Afegeix canal alfa, Afegeix el canal alfa a la selecció
Afegeix la màscara de capa a la selecció actual, Afegeix la màscara de capa a la selecció actual
Afegiu / sostraieu les seleccions, Afegiu o sostraieu les seleccions
Canvia la forma, Opcions de l'eina
Copia, Copia
Crea una selecció de vora, Vora
Desa la selecció en un canal, Desa en un canal
Difumina la vora de la selecció en, Difumina la vora
Distorsiona, Distorsiona
Editor, Editor de selecció
Eixampla, Eixampla
Encongeix la mida de la selecció, Encongeix
Enganxa, Enganxa, Enganxa com una sola capa, Enganxa com una sola capa en el lloc, Enganxa com a imatge nova, Enganxa com a nou pinzell, Enganxa com a patró nou
Enganxa al lloc, Enganxa al lloc
Enganxa dins la selecció al lloc, Enganxa dins la selecció al lloc
Enganxa-ho a la selecció, Enganxa-ho a la selecció
Escalímetre, Escalímetre
Interseca al canal alfa, Interseca el canal alfa a la selecció
Inverteix la selecció, Inverteix
Marc de la selecció
Mostra/Amaga el marc de la selecció, Mostra la selecció
Màscara de selecció, Màscares de selecció
Modes, Opcions
Mou la selecció, Moure o redimensiona una selecció
Neteja el contingut de la selecció, Neteja
Omple
Omple amb el color de fons, Omple amb el color de fons
Omple amb el color de primer pla, Omple amb el color de primer pla
Omple amb el patró, Omple amb el patró
Pinta la selecció, Pinta la selecció
Rectangle arrodonit, Rectangle arrodonit
Redimensiona la selecció, Moure o redimensiona una selecció
Retalla la selecció, Retalla
Segons l'opacitat, Alfa a la selecció
Selecció a partir d'un camí, Des d'un camí
Selecció al camí
Opcions avançades, El diàleg «Opcions avançades de la selecció al camí»
Selecció del Primer Pla, Selecció del Primer Pla
Selecció difusa, Selecció difusa (Vareta Màgica)
Selecció El·líptica, Selecció El·líptica
Selecció flotant, Glossari
Selecció flotant (ordre), Punt flotant
Selecció lliure, Selecció lliure (llaç)
Selecció per color, Selecciona per color
Selecció poligonal, Selecció lliure (llaç)
Selecció rectangular, Selecció rectangular
Selecciona per color, Per color
Selecciona-ho tot, Selecciona-ho tot
Sostreu píxels no transparents, Subtract Alpha from Selection
Suprimeix la difuminació de la selecció de les vores, Realça la vora
Suprimeix la selecció, Cap
Toggle Quick Mask, Toggle Quick Mask
Transforma la selecció al camí, Al camí
Treu els forats, Treu els forats
Selecció del Primer Pla, Selecció del Primer Pla
Selecció difusa, Selecció difusa (Vareta Màgica)
Selecció poligonal, Selecció lliure (llaç)
Seleccions
Característiques comunes, Característiques comunes
Conceptes, Selecció
Ús, Creació i ús de les seleccions
Selector de color, Diàleg del color del Primer pla/Fons
Semi-aplana, Semi-aplana
Sèpia, Sèpia
Show Layer Masks (command), Show Layer Masks
Simetria de pintura, Symmetry Painting Dialog
Sinus, Sinus
Sinusoide lineal, Sinusoide lineal
Sobel, Vora, Sobel
Sobreescriu, Exporta... i sobreescriu...
Soroll CIE lch, Soroll CIE lch
Soroll HSV, Soroll HSV
Soroll RGB, Soroll RGB
Soroll sòlid, Soroll sòlid
Sostreu, Modes de les capes d'inversió, Modes de capa antics
Suavitza
Suavitza les vores, Semiaplana
Suavitza les vores, Suavitza les vores
Suma, Modes capa Il·lumina, Modes de capa antics
Supermostratge, Glossari
Supernova, Supernova
Superposició, Modes de la capa de contrast, Modes de capa antics
Suprimeix el canal alfa, Suprimeix el canal alfa
Surt del GIMP, Surt
SVG, Glossari

T

Tanca, Tanca
Tapís
efecte, Aplica l'efecte tapís
Taques de cafè, Taques de cafè
TARGA, Glossari
Tauler de control, Tauler de control
Teixit, Teixit
Tela, Tela
Tema, Tema
Temperatura del color, Temperatura del color
Temporary folder, Carpetes
Text
Àrea del text, Àrea del text
Carrega des d'un fitxer, Editor de text
Descarta la informació, Descarta la informació del text
Edició de text, Gestió de text
Editor, Editor de text
Eina, Text
Gestió de la capa de text, Gestió de la capa de text
La caixa d'eines del text, La caixa d'eines del text
Lletres tipogràfiques, Afegeix les lletres tipogràfiques
Menú contextual, Menú contextual del text
Mou, Resum de les accions de l'eina Mou
Text seguint el camí, Menú contextual del text
TGA, Glossari
TIFF, Exporta la imatge com a TIFF, Glossari
Tinta, Tinta
To HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
To LCh, Modes de capa dels Components LCh
To-Croma, To Croma
To-Saturació, To-Saturació, To-Saturació
Traça el camí, Stroke Paths
Tramatge, Tramatge, Glossari
Transforma, Transforma
Transformació
Camins, Camins de transformació
Guies, Opcions de l'eina
Retallat, Opcions de l'eina
Transformació 3D, Transformació 3D
Transformació recursiva, Transformació recursiva
Transparència
Canal alfa, Glossari
Transparència de la capa de fons, Propietats de la capa
Transparent
Bloca el canal alfa, Ús del diàleg de les capes
Conserva la transparència de la capa, Ús del diàleg de les capes
Exportació d'imatges amb transparència, Desant imatges amb transparència
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Opacitat de la capa, Ús del diàleg de les capes
Opacitat del pinzell, Opcions de l'eina
Representació, Visualització
Treu els forats, Treu els forats
Treu les bandes, Treu les bandes
Tria, Tria
Triangle: selector de color, Ús del diàleg de colors «Primer pla/Fons»
Tutorial, Tasques habituals, Canvieu la mida d'una imatge per a la pantalla, Canviar la mida d'una imatge per a imprimir, Comprimint imatges, Escapça una imatge, Trobar informació sobre la imatge, Canvia el mode, Capgira una imatge, Gira una imatge, Separar un objecte del seu fons, Com dibuixar línies rectes
Tutorials
Crea una imatge, Crear fitxers nous

U

Ulls vermells, S'estan eliminant els ulls vermells
Ultrapassar, Grups de capes
Un fragment de codi CSS degradat, Ús del diàleg dels «Degradats»
Unitat de mesura, Unitats
Unitats, Unitats
URI, Glossari
URL, Glossari
Ús
Preferències
Depuració, Depuració
Importació i exportació d’imatges, Importació i exportació d’imatges
Recursos del sistema, Recursos del sistema
Zona de joc, Zona de joc experimental
Utilitza el perfil sRGB, Utilitza el perfil sRGB

V

Valor, Glossari
Valor HSV, Modes de capa dels Components HSV, Modes de capa antics
Valors, Nivells
Valors predefinits
Introducció, Valors predefinits
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
Vareta Màgica, Selecció difusa (Vareta Màgica)
VBR, Afegeix pinzells nous
Veïns (contigus) en diagonal, Selecció difusa (Vareta Màgica)
Velocitat del caminet de formigues, Opcions
Vent, Vent
Vinyeta, Vinyeta
Visibilitat
Icona, Propietats de la capa
Visualitza
Color de farciment del llenç, Color de farciment
Introducció, Introducció al menú «Visualitza»
Visualització
Pantalla completa, Pantalla completa
Preferències, Visualització
Punt per punt, Punt per punt
Visualització nova, Visualització nova
Visualització referida, Glossari
Vora, Vora, Vora
Vora difusa, Vora difusa
Vores difuminades (Selecció), Opcions
Voronoi, Opcions

Y

YCbCr, Glossari
YUV, Glossari

Z

Zona de joc, Zona de joc experimental